Добрички панаир

Aug 25th, 2010 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

От 31 ав­густ до 4 се­п­тем­в­ри 2010 г. До­б­ри­ч­ки па­на­ир АД ще про­ве­де ХVІІІ-то ме­ж­ду­на­ро­д­но из­ло­же­ние „Сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и вси­ч­ко за не­го”, ка­то ут­вър­ден фо­рум на мо­дер­ния аг­ро­би­з­нес в Бъл­га­рия, цен­тър за об­съ­ж­да­не на съ­в­ре­мен­ни­те пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва и тен­ден­ции за раз­ви­тие на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз за об­мен на ин­фор­ма­ция за ус­та­но­вя­ва­не на кон­та­к­ти­те ме­ж­ду про­из­во­ди­те­ли­те и на­у­ка­та.


20 дни пре­ди стар­та  на из­ло­же­ни­е­то уча­с­тие са за­я­ви­ли 125 фир­ми от стра­на­та Ди­ре­к­т­но уча­с­тие са за­я­ви­ли  фир­ми от Ук­рай­на, По­л­ша, Сло­ва­кия, Ру­мъ­ния  и Сър­бия. На­б­лю­да­ва се за­си­лен ин­те­рес от стра­на на бъл­гар­с­ки про­из­во­ди­те­ли на зе­ме­дел­с­ка те­х­ни­ка и ин­вен­тар.

В рам­ки­те на из­ло­же­ни­е­то ще бъ­дат про­ве­де­ни ди­с­ку­сии по ак­ту­ал­ни въ­п­ро­си и про­б­ле­ми на сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во и по­ле­ви де­мон­с­т­ра­ции на по­ч­во­о­б­ра­бо­т­ва­ща те­х­ни­ка.

На­г­ра­ди­те на До­б­ри­ч­ки па­на­ир АД та­зи го­ди­на ще бъ­дат връ­че­ни в две ка­те­го­рии –  за Тър­го­в­с­ко пре­д­с­та­ви­тел­с­т­во и Ино­ва­ции в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во, на 31.08.2010 г. от 20:00ч., р-т „Бъл­га­рия” гр. До­б­рич.

До­б­ри­ч­ки па­на­ир АД
гр. До­б­рич
Тел:058/603 152
Тел./Факс: 058/604 283
еmail:dobrich_fair@abv.bg

Коментарите са затворени.