Шофиране без книжка

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, обя­ви за ре­ша­ва­не на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 23-го­ди­ш­ния Р. М. Р. от с. Дъ­б­ра­ва, об­щи­на Бал­чик. Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, пре­д­ла­га той да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 12.12.2011 г. око­ло 20 ч. в гр. Бал­чик е уп­ра­в­ля­вал лек ав­то­мо­бил „Опел Ве­к­т­ра”, без да при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на МПС в ед­но­го­ди­шен срок от на­ка­з­ва­не­то му по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред с на­ка­за­тел­но по­с­та­но­в­ле­ние на На­чал­ни­ка на РУП – Бал­чик, вля­з­ло в си­ла на 22.02.2011 г. за съ­що­то де­я­ние. Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние ис­ка той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и сан­к­ци­о­ни­ран по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред.

Раз­с­ле­д­ва­не­то е ус­та­но­ви­ло, че на 12.12.2011 г. око­ло 20 ч. Р. Р. не­п­ра­вил­но спрял  шо­фи­ра­ни­ят от не­го ав­то­мо­бил пред вхо­да на бол­ни­ца­та в Бал­чик. То­ва би­ло за­бе­ля­за­но от дви­же­щи с ко­ла след не­го по­ли­цей­с­ки слу­жи­те­ли. Те му раз­по­ре­ди­ли да пре­ме­с­ти „Опе­ла” на  пар­кин­га. По­и­с­ка­ли му до­ку­мен­ти­те за про­вер­ка, а во­да­чът от­го­во­рил, че не при­те­жа­ва сви­де­тел­с­т­во за уп­ра­в­ле­ние на мо­тор­но-пре­во­з­но сре­д­с­т­во. Със слу­же­б­на спра­в­ка се ус­та­но­ви­ло, че Р. Р. не е при­до­бил пра­во­с­по­со­б­ност да уп­ра­в­ля­ва МПС. Той е из­вър­шил де­я­ни­е­то в ед­но­го­ди­ш­ния срок от на­ка­з­ва­не­то му по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен ред за съ­що­то. Де­сет ме­се­ца по – ра­но, на 22.02.2011 г. е вля­з­ло в си­ла на­ло­же­но­то му ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ка­за­ние – гло­ба в раз­мер на 200 лв. за то­ва, че е уп­ра­в­ля­вал ав­то­мо­бил без да при­те­жа­ва съ­о­т­ве­т­но­то сви­де­тел­с­т­во.

Пред Ра­йо­нен съд – Бал­чик, днес Р. Р. се при­з­на за ви­но­вен и по­и­с­ка ми­ни­мал­но на­ка­за­ние.

Той не е осъ­ж­дан, без­ра­бо­тен е, не е се­ме­ен.

Пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд ще се про­из­не­се в за­кон­ния 30-дне­вен срок.

 

Коментарите са затворени.