Притежание на наркотици

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, ще раз­г­ле­да на 13.09.2012 г. на­ка­за­тел­но де­ло сре­щу 21-го­ди­ш­ния В. С. В. от гр. До­б­рич. Той е по­д­съ­дим по по­с­та­но­в­ле­ние на Ра­йон­на про­ку­ра­ту­ра – Бал­чик, с ко­е­то се ис­ка да бъ­де при­з­нат за ви­но­вен в то­ва, че на 22.06.2011 г. в хо­тел­с­ка стая в ку­рор­тен ком­п­лекс, без на­д­ле­ж­но раз­ре­ши­тел­но е при­до­бил и дър­жал ви­со­ко-ри­с­ко­во на­р­ко­ти­ч­но ве­ще­с­т­во – 0,45 гр. ам­фе­та­мин на стой­ност 13,50 лв., ка­то слу­ча­ят е ма­ло­ва­жен. Ра­йон­на­та про­ку­ра­ту­ра пре­д­ла­га той да бъ­де ос­во­бо­ден от на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност и да му бъ­де на­ло­же­но ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но на­ка­за­ние – гло­ба.

Дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние по­со­ч­ва, че на 22.06.2012 г. е би­ло из­вър­ше­но пре­тър­с­ва­не на хо­тел­с­ка стая, оби­та­ва­на от В. В. От­к­ри­то би­ло па­ке­т­че от хар­тия с две бу­ч­ки бя­ло пра­хо­о­б­ра­з­но ве­ще­с­т­во. При из­вър­ше­ния по­ле­ви тест то ре­а­ги­ра­ло на ам­фе­та­мин. На­з­на­че­на­та хи­ми­че­с­ка ек­с­пер­ти­за ус­та­но­ви­ла, че пре­до­с­та­ве­но­то за из­с­ле­д­ва­не ве­ще­с­т­во съ­дър­жа ам­фе­та­мин и ко­фе­ин.

В. В. се е признал за виновен.

Той не е осъждан.

Коментарите са затворени.