Да не ги забравяме!

Sep 12th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Пре­ди 13 го­ди­ни на 4 се­п­тем­в­ри, при из­пъл­не­ние на слу­же­б­ния си дълг за­ги­на­ха до­с­той­ни­те бъл­га­ри: Ка­пи­тан Крум За­рев и мла­д­ши лей­те­нан­ти­те Иван Фа­кир­с­ки, Ивай­ло Ива­нов, Вен­ци­с­лав Ге­ор­ги­ев, Иван Ка­ра­с­ков, Би­сер Ка­ли­с­т­ра­тов от РПУ и РСПАБ-Бо­бов дол.

Да застанем тоя ден, една минута само в мълчание и се преклоним пред героизма им.                         Мильо ЙОЧЕВ – стария войн

 

Коментарите са затворени.