Откриване на фестивала “Виа Понтика”

Sep 5th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Красимир Ранков, директор, заедно с брат си Веселин Ранков, на фестивала „Виа Понтика” откри петото юбилейно издание. Той, организаторите и гостите бяха посрещнати с бурни аплаузи от балчишката публика, която ги приветства като свои близки съграждани. Още от самото начало си пролича по-добрата организация от предните години и щедрата помощ на Община Балчик.                                                                                                                                                                                               Фото: М.Костова

От 2 до 14 се­п­тем­в­ри 2012 г., за пе­ти по­ре­ден път, в Бал­чик ид­ват пти­ци­те на мла­до­то из­ку­с­т­во – те­а­т­ра­ли, жи­во­пи­с­ци, му­зи­кан­ти, фо­то­г­ра­фи, ки­но­дей­ци, ди­зай­не­ри и др. В гра­да се чу­в­с­т­ва осо­бе­на­та твор­че­с­ка ат­мо­с­фе­ра, мла­де­ж­ка емо­ци­о­нал­ност и ен­ту­си­а­зъм.

На пре­ден план из­ли­зат про­фе­си­о­нал­ни­те тър­се­ния на мла­ди­те хо­ра чрез пре­д­с­та­в­ле­ния, кон­цер­ти, из­ло­ж­би, про­же­к­ции, про­е­к­ти и дру­ги идеи.

Ста­не­те част от по­ле­та на пти­ци­те!

 

Коментарите са затворени.