Фестивал на народната носия

Sep 5th, 2012 | От | Category: БЛАГОДАРНОСТИ

На 17,18,19 ав­густ 2012 г. в с.Же­ра­в­на се съ­с­тоя по­ре­д­ни­ят фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал на на­ро­д­на­та но­сия, в кой­то взе­ха уча­с­тие са­мо­дей­ци­те от НЧ „Ст.Ка­ра­джа” с.Стра­жи­ца и НЧ „Хр.Смир­нен­с­ки” с.Се­но­кос.

То­ва се осъ­ще­с­т­ви, бла­го­да­ре­ние на кме­та на Об­щи­на Бал­чик г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов, за ко­е­то от все сър­це му бла­го­да­рим.

Димитричка Ганчева, Живка Канева

Читалищни  секретари

 

Коментарите са затворени.