За демокрацията и финансовото … заробване!

Sep 5th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Пре­д­с­та­ви­те­ли­те на пра­ви­тел­с­т­во­то са не­до­вол­ни, че об­ще­с­т­ве­но­ст­та на­с­то­я­ва ( ма­кар и пла­хо) да се за­чи­тат за­ко­но­да­тел­ни­те про­це­ду­ри и да се при­дър­жа­ме към при­н­ци­пи­те, ус­та­но­ве­ни по де­мо­к­ра­ти­чен път. Ако ня­ко­га ос­та­нем без де­мо­к­ра­ция, ще зна­ем ли как да опа­зим ико­но­ми­че­с­ка­та си не­за­ви­си­мост?

Ба­в­но и си­с­те­ма­ти­ч­но се оря­з­ват сво­бо­да­та  и не­за­ви­си­мо­ст­та  за ре­ше­ния на на­ро­да от ко­рум­пи­ра­ни­те ели­ти, за ко­е­то има­ме ви­на и ние, из­би­ра­те­ли­те. Раз­ви­ват се оп­ре­де­ле­ни про­це­си, пре­по­ръ­ча­ни от­да­в­на. До­б­ре е да си из­ва­дим гла­ва­та от пя­съ­ка, да пре­с­та­нем да псу­ва­ме под юр­га­на и да по­г­ле­д­нем  на­пред. Иде­я­та за съ­з­да­ва­не на “ Съ­е­ди­не­ни ща­ти на Ев­ро­па” ви­тае от го­ди­ни в сфе­ри­те на го­ле­ми­те ме­ж­ду­на­ро­д­ни  кор­по­ра­ции, но за нея ни­ко­га не се го­во­ри гла­с­но. Те ме­ч­та­ят да за­ро­бят ев­ро­пей­с­ки­те на­ро­ди  и за­е­д­но с бан­ки­те да пре­вър­нат вла­ст­та в удъл­же­на ръ­ка, гар­ни­ра­на с псе­в­до­де­мо­к­ра­ти­ч­на фа­са­да. По та­къв из­в­ра­тен на­чин бе въ­в­ле­че­на и ме­с­т­на­та власт, ко­я­то за­по­ч­на да ми­с­ли за сво­е­то бъ­де­ще и за ос­та­ва­не­то в уп­ра­в­ле­ни­е­то, не с по­лу­ча­ва­не­то на  по­д­к­ре­па­та на на­ро­да, а с раз­би­ра­не­то, че из­то­ч­ни­кът на вла­ст­та и при­ви­ле­ги­и­те е Брю­к­сел.

При­я­те­ли,  СЕЩ мо­гат да бъ­дат съ­з­да­де­ни са­мо ако бъ­дат ли­к­ви­ди­ра­ни на­ци­о­нал­ни­те дър­жа­ви! Бя­х­ме ли чу­ва­ли име­то Ван  Ром­пой.  Ни­ко­га, но той е го­рещ сто­рон­ник  на иде­я­та и го­ле­ми­те кар­те­ли го на­ло­жи­ха. На­ши­ят на­ци­о­на­лен “елит”, кой­то дър­жи ко­ка­ла ни­ко­га не би се съ­г­ла­сил да бъ­дат на­ло­же­ни та­ки­ва до­го­во­ри ка­то Ев­ро­пей­с­ки фонд за фи­нан­со­ва ста­бил­ност или Ев­ро­пей­с­ки ста­би­ли­за­ци­о­нен ме­ха­ни­зъм.

Но…нещата се променят.

Не е за учу­д­ва­не, че мо­же да бъ­дат пре­то­пе­ни оне­зи стра­ни, ко­и­то съ­в­сем на­с­ко­ро се спа­си­ха от за­ду­ша­ва­ща­та ви­с­ша власт. След ре­во­лю­ци­и­те в те­зи стра­ни и у нас бе  иг­но­ри­ран ели­тът. Вла­ст­та се осъ­ще­с­т­ви от ла­кеи, а не от хо­ра, за­г­ри­же­ни за своя на­род. На­у­чи­ха се ав­то­ри­те­т­но да го­во­рят за фи­с­ка­лен съ­юз, из­ра­в­ня­ва­не на бю­дже­ти­те. Гър­ци­те по­хар­чи­ха 370 млд. Е,  взе­ти на за­ем и из­не­со­ха на­г­ло вси­ч­ки­те си па­ри в чу­ж­ди бан­ки, т.е.ни­що не за­гу­би­ха, а пре­са­та им на­пи­са, че ние сме тъ­пи, не мо­жем да взе­мем не­ща­та в свои ръ­це и “Бул­га­ро” е си­но­ним на глу­пак. Упо­ри­то ни  убе­ж­да­ват, че за нас е по­ле­з­но да обе­д­не­ем, но да из­п­ла­тим чу­ж­ди дъл­го­ве, че е про­я­ва на со­ли­дар­ност да се из­ду­ем от бор­чо­ве, но да ха­ри­жем 31млд Е  на да­най­ци­те за 3год. Цел­та е да се пла­щат  па­ри, за да мо­же ма­лък на­ци­о­на­лен и ме­ж­ду­на­ро­ден елит да жи­вее раз­ко­ш­но. Ако уп­ра­в­ля­ва­ме, си­гур­но ня­ма да до­пу­с­нем то­зи ма­с­кар­лък, но уви!

Дра­ги  бал­чи­к­лии, мно­го не­ща ми­на­ват по­к­рай нас, за­що­то не­ли­це­п­ри­я­т­ни­те ис­ти­ни вла­ст­та не ги афи­ши­ра. Пи­ша за про­це­си­те, ко­и­то са око­ло нас и за­що­то мно­го хо­ра гле­дат, но мал­ко ви­ж­дат! Еже­д­не­в­но ме­ди­и­те ни за­ли­ват с при­ви­д­ни ус­пе­хи, ря­за­не на лен­ти, от­к­ри­ва­не на пъ­т­ни от­се­ч­ки, но ти­хо­мъл­ком МФ от­че­те, че 2011 го­ди­на ЗА­БОР­Ч­ЛЯ­Х­МЕ  ДО­ПЪЛ­НИ­ТЕЛ­НО с още 560 млн.Ев­ро. Ня­кой да Ви го ка­за?

Г.ЙОРДАНОВ- Гого

 

Коментарите са затворени.