Платформа на модерната десница на българите /продължение/

Sep 5th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

За държавата

Ние не вярваме, че хората са добри или лоши по природа. Затова виждаме ролята на държавата в това да насърчава добрите и да обуздава лошите страни в човешката природа и в обществото. Най-вече да създава закони, които да поощряват хората сами да се грижат за себе си. България има трагичен исторически опит. Ние знаем, че ако поискаме от държавата да прави всичко за нас, тя  може да го направи, но преди това ще ни отнеме всичко. Това направи комунистическата държава. Политическата власт в държавата трябва да бъде ограничена в конкретни функции, възложени ? от гражданите по общо съгласие. Тя трябва да осигурява условия за човешката дейност, а не да предписва нейното съдържание; да издига стълбата на възможностите и да поддържа социалните мрежи под нея. На гражданите и обществото са нужни йерархия и политическо управление. Лидерството носи онази компетентност и решителност, които вдъхновяват хората. Ние сме за разделение и взаимен контрол между държавните власти; срещу каквато и да е форма на концентрация на неограничена власт в едни ръце или в една институция. Ние сме за това държавата да изпълнява публичните си функции и да разполага със средства за това, включително да брани свободната пазарна конкуренция, защото само тя има властта да се противопостави на монополите. Олигархията и мафията се появиха у нас по време на прехода, защото нереформаторските управления разградиха съзнателно държавата. Никога няма да приемем мафията да заграби нашата държава. Ние искаме силна, авторитетна и отговорна държава. Всички изостанали в своето икономическо развитие страни възлагат на своите държави специални функции за догонване на развитите. В изпълнение на тази функция държавата създава допълнителни стимули и облекчения за инициативността и предприемчивостта. Държавата налага ограничения, за да защити стабилността на националната валута. Събира данъци, за да финансира възложените ? по закон дейности.  Но всяко отнемане на допълнителни доходи лишава гражданите и фирмите от възможности за потребление и инвестиции. Ние сме за това държавата да събира толкова данъци, колкото са необходими да изпълнява като разумен и пестелив стопанин своите функции. Всеки пропилян лев от държавата е загуба на енергия за растеж на общото благосъстояние. Всички намеси на държавата в икономиката трябва да стават в рамките на разумен баланс. Ние сме за това държавата да бъде овластена да поддържа този баланс между сигурност, справедливост и свобода така, че да стимулира развитието.

За солидарността

Една от най-методично насажданите заблуди в тоталитарния режим бе, че отделният човек не е важен. Ние образуваме едно общество и това на първо място означава, че следва да сме солидарни помежду си. Ние ценим всеки човек и затова сме готови да си помагаме взаимно. Плащаме данъци и осигуровки, за да поддържаме социалните системи: – за да гарантираме образование, здравеопазване и достойни старини на всеки; – за да предпазим социално слабите, техните деца и родители от нищета; – за да не допуснем младите да бъдат осакатени и превърнати в престъпници. Ние сме за общество, в което хората държат един за друг, работодателите се грижат за работниците, а последните са готови да споделят трудностите на своите фирми. Ние сме за общество, към което гражданите чувстват принадлежност и си помагат като българи навсякъде по света. Ние сме за европейска солидарност. Виждаме своето бъдеще в интеграцията на ЕС. Подкрепяме решаването на неговите проблеми и неговото успешно развитие. Ние сме защитници на правата и свободата на другите.

За равенството

В свободното общество различията между хората пораждат социално неравенство. Самите различия и породеното от тях неравенство насърчават хората и фирмите да бъдат по-добри земеделци, търговци и производители, новатори и професионалисти – защото личното благосъстояние на всеки зависи от него самия, от неговия труд и творчество. Равенството не може да се налага със сила или с преразпределение на собствеността. Защото това унищожава мотора за нашето общо развитие. Обратно, прекомерната диференциация между хората накърнява достойнството както на богатите, така и на бедните. Равенството е пред закона. Институциите на властта са длъжни да се поставят наравно с всеки гражданин, фирма и обществена организация. Държавата трябва да има еднакво отношение към всички лица. Ние сме срещу каквито и да е привилегии, на когото и да било. Но уважаваме авторитета на изявените и допринесли много за страната български граждани. Макар по природа различни, всички деца трябва да имат равни възможности за образование, здравеопазване, развитие и спорт. Ние сме за равни права на всички българи независимо от техния етнически произход и вероизповедание. Затова сме твърдо срещу всяка форма на ксенофобия, на етническа или религиозна нетърпимост.

За личната отговорност

Всеки здрав и правоспособен гражданин носи отговорност за себе си и за своето семейство. Тази отговорност е неотменима основа на неговото достойнство. Ние не искаме личните и семейните ни проблеми да ги решават други около нас. Всяко отнемане на правото и задължението на гражданите да решават своите проблеми ги поставя в унизително положение и пречи на тяхното развитие. Семейството е незаменимо в грижата за децата и възрастните и трябва да бъде защитено, за да го прави самостоятелно.

За самоуправлението

Ние сме за това всеки проблем да се решава на мястото, където възниква, от хората и властите, които засяга. Затова вярваме в способността на местното самоуправление да носи отговорността да решава всички свои въпроси и искаме то да има необходимите правомощия за това. Противното води до вредно разрастване на централната администрация. Ние сме за това нашата страна да решава своите национални проблеми така, както преценява, и със средствата, които счита за допустими. Противното е недопустимо и води до раздуване на скъпо струваща европейска бюрокрация. Ние сме за това ресурсите и средствата за решаване на проблемите да бъдат разпределени между властите, така че да се реализира ефективно самоуправление.

За природата

Да съхраним природата за идните поколения, трябва да бъде грижа на всички граждани и на институциите на всички равнища. Това задава задължението всеки от нас и всяка власт да го решава в рамките на своите възможности и компетентност. Опазването на природата като ценност е традиция на десните партии в Европа и част от историята на демокрацията в България: първият граждански протест у нас бе в защита на околната среда, защото тоталитарният режим я принесе в жертва на безполезна за хората индустриализация. Ние сме за устойчиво икономическо развитие, такова, което опазва природата, като максимално ефективно и разумно оползотворява нейните ресурси, възобновяемата енергия и произведените отпадъци. Ние търсим решенията за стимулиране на устойчивия растеж, като постоянно се стремим към равновесие между интересите за нарастване на благосъстоянието и тези за опазване на околната среда. Качеството на живота се създава от благата, но е възможно само с чиста околна среда и  съхранена природа.

За патриотизма

Патриотизмът не е национален идеал, а готовност за защита на конкретни национални ценности и интереси, принадлежащи на националната ни общност. Патриотизмът ни не е национализъм, защото не е агресия, не е стремеж за превъзходство над други хора и държави, над други етноси и вероизповедания. Точно защото сме патриоти и не сме националисти, желаем мир и стабилност, развитие и благоденствие на своите съседи. Желаем го, защото сме и европейци. Но ние можем да бъдем европейци само ако преди това сме добри българи. Патриоти сме и затова, защото сме готови да бъдем нетърпими с тези, които са нетолерантни към България.

За реформите

Макар да уважаваме и да се осланяме на предците си и да следваме обичаите и традициите си, ние приемаме промените. Те идват не от човешката ни природа, а от света около нас. Живеем сред бурно развиващи се технологии и телекомуникации, които променят условията за всяка човешка дейност. Ние не сме срещу глобализацията. Приемаме я за обективна даденост. Тя не зависи от решенията или действията на която и да е създадена от човека институция. Глобализацията диктува необходимост от промени. Тя отваря нови пътища и трансформира движението на стоки и услуги, на капитали и на специалисти, на инвестиции и пари. Задава миграциите на човечеството. България е част от НАТО. Ние гарантираме най-важното за нас, отбраната на страната си, чрез колективната му система за сигурност. Интегрираме се все повече в Европейския съюз. Тази интеграция е мощен стимул за нашето развитие. Това са нови реалности. Те променят обществото и държавата ни и ние трябва да пресрещнем готови тези промени. Ние сме за това политическите институции да следват и дори, когато е необходимо, да изпреварват и прокарват предпоставките за нови икономически и социални решения. Затова ние сме за необходимите реформи. Реформите ни правят творци, а не жертви на променящия се свят.

За приличието

Представата за морал на хората е различна в зависимост от тяхното възпитание, традиции, вярвания и представи. За едни алчността е добро, за други е зло; едни са убедени, че могат да правят всичко с живота си, защото Бог ги обича, за други Бог е строгият съдник на делата им. Не е задължително човек да следва някаква религия, за да бъде добър, както религиозността на другиго не е гаранция за праведността и чистотата му. Ние живеем в светска държава, а за нея е редно това, което е законно. Не всички съвременни форми и методи за обогатяване от власт са описани като незаконни. Така че е възможно и за съжаление у нас често се случва порочните да четат морал. Но има обща представа за приличие, на която ние сме наследници и която спазваме. Ние държим на почтеността във всички човешки дела, включително и в политическите. За нас използването на публични позиции за лично и семейно обогатяване, включително когато за това се използват вратички във властта или се нагажда законът, е позорно.

За нас самите

Обществото е резултат от бавно и постепенно историческо развитие. Ние ценим историята и черпим поуки от нея. Уважаваме обичаите, традициите и институциите, защото въплъщават скритата мъдрост на опита. Историята ни кара да бъдем благоразумни скептици спрямо всякакви абстрактни политически принципи и философски доктрини. За здравия разум няма сигурно рационално познание за обществото. Защото хората и тяхното общество са безкрайно сложни и непредсказуеми. Нашата собствена история ни предупреждава, че човешкият разум не е всесилен, че утопичното мислене и социалното инженерство са не само погрешни и опасни. Те са в състояние да разбият живота на поколения. Ние сме преживели един зловещ комунистически експеримент и няма да допуснем друг подобен. Сигурността, справедливостта, свободата и останалите ценности не са абсолютни, защото като всяко човешко дело дават възможност да се злоупотреби с тях. Ние помним, че първият законен бизнес на мафиотите беше да продават сигурност като застрахователи. Свидетели сме как в собствената ни страна свободата, без сигурност и справедливост, създаде олигархия и мафия и им даде възможност да перат доходите си. Благосъстоянието на хората е критерий за политиката. Днес този критерий има напълно конкретен израз: да постигнем изпреварващо икономическо развитие, така че качеството и стандартът на нашия живот да бъдат като на средния европеец.

Коментарите са затворени.