Голяма Богородица

Aug 25th, 2010 | От | Category: ДРУГИ

Един от най-го­ле­ми­те хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ни­ци Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но, с обич на­ри­чан от на­шия на­род Го­ля­ма Бо­го­ро­ди­ца, и та­зи го­ди­на бе­ше от­с­лу­жен в цър­к­ва­та “Св.Ни­ко­лай” с пра­з­ни­ч­на ли­тур­гия от отец Ге­ор­ги Пе­т­ков.
Ху­ба­ви­ят пра­з­ник про­дъл­жи с кур­бан и за­вър­ши с ма­лък кон­церт, ста­нал ве­че тра­ди­ци­о­нен, на две­те пе­в­че­с­ки гру­пи към клуб “Хи­нап” с пре­д­се­да­тел Д.Ма­ле­ва.

Пу­б­ли­ка­та бе­ше за­ра­д­ва­на с жи­з­не­ра­до­с­т­ни на­ро­д­ни пе­с­ни, из­пъл­не­ни от фол­к­лор­на­та гру­па “Бя­ло цве­те” и раз­въл­ну­ва­на от цър­ко­в­ни­те пе­с­но­пе­ния, ка­к­то на гру­па­та “Не­с­по­кой­ни въл­ни”, та­ка и от ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­не­ния на Н.Ра­ше­ва от Кра­не­во. Но най-въз­хи­ти­тел­но бе­ше ин­ди­ви­ду­ал­но­то из­пъл­не­ние на мал­ка­та не­з­ря­ща Ни­н­ка, ко­я­то из­пя вдъ­х­но­ве­но ру­с­ка­та пе­сен “Ма­ма”, тро­га­те­лен за­вър­шек за де­ня на най-ве­ли­ка­та май­ка – Бо­жи­я­та.                 /Б.Т./

Коментарите са затворени.