Нови успехи за Борис Червенков

Sep 5th, 2012 | От | Category: СПОРТ

В за­ла „Бой­чо Брън­з­вов” се про­ве­де Вто­ри­ят от­к­рит от­к­рит ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по те­нис на ма­са.

За вто­ри път Бо­рис Чер­вен­ков спе­че­ли ку­па и зла­тен ме­дал в ин­ди­ви­ду­ал­но­то кла­си­ра­не.

На двойки мъже спечели сребърен медал.

Уча­с­т­ва­ха съ­с­те­за­те­ли от Бъл­га­рия, Тур­ция, Ру­мъ­ния. През ме­сец ок­том­в­ри в Ис­там­бул пре­д­с­тои ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир, ор­га­ни­зи­ран от СК „Фе­нер­ба­х­че” – Ис­там­бул.

 

Коментарите са затворени.