Гласувайте за нашата Невена!

Sep 3rd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 9 се­п­тем­в­ри 2012 г. в град Сан­дан­с­ки ще се съ­с­тои кон­кур­сът “Пи­рин-фолк 2012”, къ­де­то уча­с­тие ще взе­ме Не­ве­на Га­ли­но­ва Ди­ми­т­ро­ва, ко­я­то ве­че е ла­у­ре­ат на на­г­ра­да за млад из­пъл­ни­тел на кон­кур­са за поп и джаз му­зи­ка “Вар­на-2012”.

По БНТ ще има гла­су­ва­не за уча­с­т­ни­ци­те.

Пе­сен­та на Не­ве­на е “Май­ки ан­ге­ли” и тя е №5 по ред.

 

Коментарите са затворени.