“Трикси” – еталон за празничен фестивал

Sep 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

„Три­к­си” е де­фи­ни­ция на ме­ж­ду­на­ро­д­ния де­т­с­ки фе­с­ти­вал, про­ве­ден в на­шия град, Ал­бе­на и До­б­рич от 20 до 25 ав­густ 2012 г. То­ва е ше­с­то­то из­да­ние на то­зи не­за­б­ра­вим фо­рум на въ­о­б­ра­же­ни­е­то, та­лан­та и вдъ­х­но­ве­ни­е­то. От­но­во ос­но­вен ор­га­ни­за­тор е Об­щи­на Бал­чик, все­ра­з­да­ва­щи­ят се му­зи­ка­лен ди­ре­к­тор, ро­де­ни­ят в Лом, Емил Струн­джев и не­го­ва­та съ­п­ру­га – бал­чи­к­лий­ка­та Све­т­ла­на Мин­ко­ва. Как са ус­пе­ли да до­ве­дат бли­зо 400 уча­с­т­ни­ци от 8 дър­жа­ви на Ев­ро­па: Бъл­га­рия, Ук­рай­на, Бе­ла­рус, о. Мал­та, Ру­сия, Тур­ция, Гер­ма­ния и Ру­мъ­ния. То­ва по­ка­з­ва кол­ко мно­го труд, на­хо­д­чи­вост и ори­ги­нал­ност са вло­жи­ли ор­га­ни­за­то­ри­те; кол­ко мно­го ком­би­на­ти­вен ум е не­об­хо­дим за взе­ма­не на бър­зи и пра­вил­ни ре­ше­ния, ко­е­то де­мон­с­т­ри­ра­ха сем. Струн­дже­ви по вре­ме на це­лия фе­с­ти­вал (тук тря­б­ва да спо­ме­на и бър­зи­те мер­ки, ко­и­то взе­ха, ко­га­то се из­гу­би един уча­с­т­ник от о.Мал­та. За ми­ну­ти бе­ше от­к­рит след аде­к­ва­т­на­та на­ме­са на ор­га­ни­за­то­ри­те).

Во­де­щи­те Мая Ки­ри­ло­ва и Ге­ор­ги Ди­ми­т­ров де­мон­с­т­ри­ра­ха сво­и­те уме­ния по ху­до­же­с­т­ве­но сло­во и бърз си­му­лан­тен пре­вод на ру­с­ки и ан­г­лий­с­ки език. Из­пъл­ни­те­ли­те по­ка­за­ха ви­со­та­та на своя фол­к­лор, кой­то са уло­ви­ли със се­ти­ва­та си и са съ­п­ре­жи­ве­ли на сце­на­та мно­го­к­ра­т­но. На ви­со­та бе­ше по­ка­за­но раз­но­о­б­ра­з­но на­ро­д­но твор­че­с­т­во, пре­д­с­та­ве­но аб­со­лю­т­но ес­те­с­т­ве­но, ар­ти­с­ти­ч­но и тем­пе­ра­мен­т­но. Ис­кам да спо­ме­на уча­с­т­ни­ци­те от град Лвов – Ук­рай­на, за­ра­ди тя­х­на­та ди­с­ци­п­ли­ни­ра­ност и пла­с­ти­ч­ност, за­ра­ди пре­к­ра­с­ни­те си хар­мо­ни­ч­ни дви­же­ния, с ко­и­то взри­ви­ха пу­б­ли­ка­та. Но не би­ва да не бла­го­да­рим на те­х­ния „ар­хи­тект” – Ве­ра Га­ля­ре­вич и из­пъл­ни­тел­ки­те Ад­ри­а­на Ци­п­ка и Да­ша Ку­ба­т­с­ка. Има още на ка­к­во да се учим от те­зи пре­к­ра­с­ни мо­ми­че­та.

Ком­пе­тен­т­но ме­ж­ду­на­ро­д­но жу­ри сле­де­ше за ка­че­с­т­ве­но­то из­пъл­не­ние на уча­с­т­ни­ци­те в раз­ли­ч­ни­те ди­с­ци­п­ли­ни: Фо­то­г­ра­фия, Фол­к­лор, Поп-джаз, Во­кал­ни гру­пи, Хо­ре­о­г­ра­фия, Кла­си­че­с­ки и мо­де­рен ба­лет.

На­г­ра­ди­те бя­ха мно­го и цен­ни. От­ли­чи­ха се 2 пър­ви на­г­ра­ди за ан­сам­бъл „Фи­е­с­та” от Бе­ла­рус и на то­ку що за­вър­на­ла­та се след ус­пе­ш­но тур­не в да­ле­чен Ки­тай во­кал­на гру­па „Три­к­си”.

Са­ма­та ду­ма „три­к­си” не­с­лу­чай­но е из­б­ра­на от ди­ре­к­то­ра Емил Струн­джев. То­ва е френ­с­ка ду­ма – ефе­к­т­но, тру­д­но, вир­ту­о­з­но из­пъл­не­ние в цир­ко­во­то из­ку­с­т­во, а на фе­с­ти­ва­ла „три­к­си” оз­на­ча­ва не­що пре­жи­вя­но в де­т­с­ки­те ду­ши, не­по­в­то­ри­мо, пре­к­ра­с­но, не­за­б­ра­ви­мо и емо­ци­о­нал­но. За­то­ва мо­же би вси­ч­ки из­пъл­не­ния бя­ха про­чу­в­с­т­ве­но на­си­те­ни, ис­к­ре­ни и про­ро­че­с­ки съ­к­ро­ве­ни, по­ве­ж­дай­ки ни в све­та на съ­к­ро­ве­на­та ду­ма „из­ку­с­т­во” във вси­ч­ки­те му фор­ми. С по­мо­щ­та, ко­я­то не­от­мен­но ока­з­ва съ­п­ру­га­та Све­т­ла­на, по­д­чер­та­ва да­ро­ва­ни­е­то и да бъ­де ком­би­на­ти­в­на, пер­с­пе­к­ти­в­но ми­с­ле­ща и ум­на – на­ли е ро­де­на в Бал­чик.

Фе­с­ти­ва­лът „Три­к­си” на­си­ти и за­ре­ди с кра­си­ви емо­ции ду­ши­те ни и до­раз­ви на­ше­то ща­с­т­ли­во чу­в­с­т­во за про­с­тор. Мо­же би, по то­зи на­чин, ще ис­ка­ме да уз­на­ем ка­к­во пре­д­с­та­в­ля­ва вси­ч­ко оно­ва, ко­е­то ни за­о­би­ка­ля в при­ро­да­та, а най-ве­че чо­ве­ка, по­па­д­нал в све­та на „Три­к­си”. Не­ка още от­се­га оча­к­ва­ме „Три­к­си” и през сле­д­ва­що­то ля­то с не­тър­пе­ние.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.