ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Sep 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

СЪОБЩЕНИЕ

за  ПУБЛИЧНА ПОКАНА  с предмет  “Специализиран превоз на ученици до 16  годишна възраст до СОУ “Хр. Смирненски” с.Оброчище през учебната 2012/2013”

ОБ­ЩИ­НА БАЛ­ЧИК уве­до­мя­ва, че на 20.08.2012г. в АОП, под но­мер 9005316/20.08.2012г. е пу­б­ли­ку­ва­на пу­б­ли­ч­на по­ка­на за пре­д­с­та­вя­не на офер­ти с пре­д­мет: “Спе­ци­а­ли­зи­ран пре­воз на уче­ни­ци до 16  го­ди­ш­на въз­раст до СОУ “Хр. Смир­нен­с­ки” с.Об­ро­чи­ще през уче­б­на­та 2012/2013”

Кратко описание: Специализиран превоз на ученици до 16  годишна възраст  от с.Църква, с. Генерал Кантарджиево, с.Рогачево и с.Кранево до СОУ “Хр. Смирненски” с.Оброчище през учебната 2012/2013” по следните маршрути:

– Оброчище-Църква-Оброчище

– Об­ро­чи­ще – Ге­не­рал Кан­тар­джи­е­во – Ро­га­че­во  Об­ро­чи­ще

– Об­ро­чи­ще – Кра­не­во  Об­ро­чи­ще

Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 03.09.2012 г.

Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респ. куриер на адреса на Общинска администрация – гр. Балчик – пл. „21-ви септември” № 6, лице за приемане на оферти Красимира Костова –  мл. експерт Община Балчик, тел: 0579/ 7-10-46.

Пълният текст на  публичната покана, ведно с посочените приложения, може да бъдат изтеглени от  сайта на Община Балчик : www.balchik.bg / Обяви, Публични покани/

За въпроси и допълнителна информация: Стоянка Йорданова – гл. специалист СД,                тел: 0579/7-10-54

 

Коментарите са затворени.