ОБЯВЯВА публичен търг

Sep 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш. № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп с реш. № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение 198/17.07.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС – Балчик и Заповед № 826/17.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, съгласно одобрени схеми :

1.1. Паркинг “Двореца” с площ 1 205.00 кв.м. представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр.Балчик при начална годишна наемна цена в размер на 5 639.40  лева, без ДДС.

1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо”(от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”) и 40 броя паркоместа по ул.”Албенски път” (от паркинг “Двореца” до кръстовището) в гр.Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 кв.м., при начална годишна наемна цена в размер на 4 212,00 лева, без ДДС.

2. Цел на търга : отдаване под наем, съгласно предназначението си на части от имоти  публична общинска собственост.

2.1. Срок на договора:

– за обект (1.1.)  до 01.03.2015 год.

– за обект (1.2.)  до 01.03.2015 год.

2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на Търговския закон.

2.3. Участникът, спечелили търга и сключил Договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, водеща до АПК “Двореца”.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.08.2012 г. до 11.09.2012 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 12.09.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Търгът ще се проведе на 13.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на ОбА  Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-70  Веселина Маринова

 

Коментарите са затворени.