ОБЯВЯВА публичен търг

Sep 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с Решение 238  по Протокол № 27 от 27.02.2009 год., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 877 по Протокол № 67 от 30.08.2011 г. на ОбС – Балчик  и Заповед № 827/17.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти  публична общинска собственост  :

Бюфет, намиращ се в СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик, с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.84.109 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с  АОС № 39/1997 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и  четири лева/, без ДДС;

Бюфет, намиращ се в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик, с площ от 20 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.79.75 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с  АОС № 577/2001 г., при начална годишна наемна цена : 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, без ДДС;

2. Цел на търга : отдаване под наем на посочените имоти съгласно описаното предназначение.

2.1. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване.

2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на Търговския закон.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.08.2012 г. до 12.09.2012 г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 13.09.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Търгът ще се проведе на 14.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на ОбА  Балчик.

Оглед на обекта се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-70 – Маринова

 

Коментарите са затворени.