Светлините – за и против …

Sep 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Бях  в   Мол­до­ва на го­с­ти на висш по­ли­цай. Та той ми раз­ка­за, как пле­мен­ни­ка на пре­зи­ден­та  вне­съл све­т­ло­о­т­ра­жа­тел­ни лен­ти за  то­вар­ни пре­во­з­ни сре­д­с­т­ва от Из­ра­ел , и след се­д­ми­ца те ста­на­ли за­дъл­жи­тел­ни за упо­т­ре­ба. Не че има­ло ну­ж­да от тях, но оп­ра­в­но­то мом­че с ши­ро­кия гръб на­т­ру­па­ло за­ви­д­но ко­ли­че­с­т­во фи­ни­кий­с­ки зна­ци. След не­м­но­го дни за­дъл­же­ни­е­то от­па­д­на­ло!До­й­де ми на­ум то­зи ве­сел факт във връ­з­ка  със за­дъл­же­ни­е­то да ка­ра­ме с вклю­че­ни све­т­ли­ни

Де­пу­та­ти­те бя­ха ка­те­го­ри­ч­ни- све­т­ло през ця­ла­та го­ди­на. До­с­та хо­ра се об­ла­жи­ха от гю­ве­ча-вно­си­те­ли на аку­му­ла­то­ри,  на кру­ш­ки, на ал­тер­на­то­ри. А най  мно­го кой ми­с­ли­те –  ами В. Зла­тев. Ако 2.8 млн  ав­то­мо­би­ла ка­рат на фа­ро­ве ще иде 33млн бен­зин по­ве­че. А то­ва че ще на­ма­ле­ят ка­та­с­ро­фи­те- вя­тър ра­бо­та. В сай­та  dadrl.hit.bg  можете да се запознаете в подробности:

– В Хърватска от 2009 г. светлините са отменени

-В Ав­с­т­рия са от­ме­не­ни от 2008 г. по­ра­ди ръст на ин­ци­ден­ти­те от 12.2 % след въ­ве­ж­да­не­то им.

– В По­л­ша след въ­ве­ж­да­не­то им през 2007  ин­ци­ден­ти­те ско­чи­ли с 5.7%.

– В САЩ аген­ци­я­та за­к­лю­ча­ва че” све­т­ли­ни­те ня­мат ста­ти­с­ти­че­с­ка зна­чи­ма по­л­за”

–  Във  Фин­лан­дия мал­ко са на­ма­ле­ли ин­ци­ден­ти­те с ло­со­ве и еле­ни. Но  за­па­ле­ни­те све­т­ли­ни не са про­с­то  без­с­ми­с­ле­ни, те са опа­с­ни.При­в­ли­чай­ки вни­ма­ни­е­то на  во­да­ча,те пра­вят мал­ко или мно­го”не­ви­ди­ми” дру­ги­те уча­с­т­ни­ци в дви­же­ни­е­то. То­ва е пра­к­ти­че­с­ко до­ка­за­но от уве­ли­че­ния брой ин­ци­ден­ти в САЩс мо­то­ци­к­ле­ти­с­ти , с ве­ло­си­пе­ди­с­ти в Ан­г­лия и с пе­ше­хо­д­ци  в Ав­с­т­рия.Ви­ж­даш мо­же би по до­б­ре на­с­ре­щ­на­та ко­ла,  но не ви­ж­даш пре­си­ча­щия мал­чу­ган.E…за ко­го се въ­ве­де та­зи на­ре­д­ба ти­хо и ско­ро­те­ч­но? Дра­ги бал­чи­к­лии, ще ка­же­те че то­ва   се пра­ви по  пре­по­ръ­ка на ЕС. Да, но и нор­ма­ти­ви­те до­кол­ко да е кри­ва кра­с­та­ви­ца­та, за да е пра­ва , съ­що до­й­до­ха от там! За­що ли бор­ба­та с ко­ру­п­ци­и­я­та , за ко­я­то ни пи­лят де­но­но­щ­но вли­за през ед­но­то  и из­ли­за през дру­го­то. И да­ли след из­ве­с­т­но вре­ме те­зи из­мам­ни­ци ня­ма да от­ме­нят за­ко­на. Да­но да съм лош про­рок!

 Г. ЙОРДАНОВ- Гого

 

Коментарите са затворени.