Държавен рекет

Sep 2nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От до­с­та вре­ме ми­с­лех да пи­ша на та­зи те­ма, до­ка­то ве­с­т­ник „Труд” от 22 ав­густ 2012 г., стр.9, със ста­ти­я­та си „Ра­бо­то­да­те­ли­те на­ма­ля­ха с 6 900 за го­ди­на” ме про­во­ки­ра да на­п­ра­вя то­ва. Ве­с­т­ни­кът из­по­л­з­ва дан­ни­те от на­б­лю­де­ни­я­та на НСИ на ра­бо­т­на­та си­ла. Ос­вен спа­да на ра­бо­те­щи­те, кри­за­та про­дъл­жа­ва да то­пи и ра­бо­то­да­те­ли­те, ка­к­то пи­ше ве­с­т­ни­кът, с бли­зо 7 000 са­мо през та­зи го­ди­на. В по­ве­че­то слу­чаи ста­ва въ­п­рос за ми­к­ро и мал­ки пре­д­п­ри­я­тия и фир­ми, ко­и­то имат мал­ки ре­зер­ви за пре­о­до­ля­ва­не на кри­за­та. Ста­ти­с­ти­ка­та по­ка­з­ва още, че на­ма­ля­ват и са­мо­с­то­я­тел­но за­е­ти­те, ко­и­то не на­е­мат ра­бо­т­на ръ­ка. Бро­ят им се е свил с бли­зо 8 000 до 2012 г. и ес­те­с­т­ве­но те пре­ми­на­ват съ­що към без­ра­бо­т­ни­те.

С та­зи ста­тия, оба­че, НСИ и в-к „Труд” не ка­з­ват на хо­ра­та ка­к­ва е при­чи­на­та за то­ва яв­ле­ние. Тя се крие в за­г­ла­ви­е­то на мо­я­та ста­тия. Аз, ка­то пре­зи­дент и уп­ра­ви­тел на мал­ка, ед­но­ли­ч­на фир­ма, за­ни­ма­ва­ща се с тър­го­вия на дре­б­но в за­ве­де­ние, от го­ди­ни из­пи­т­вам на со­б­с­т­ве­ния си гръб ре­ди­ца из­ли­ш­ни на­ре­д­би, за­ко­ни, фор­мал­но­с­ти и бу­ма­щи­на, ед­ни с дру­ги свър­за­ни с та­к­си, да­нъ­ци и гло­би в пъл­на без­с­ми­с­ли­ца па­ри­ч­но обе­з­ще­те­ни.

Се­га­ш­но­то пра­ви­тел­с­т­во в лам­те­жа си да има все по­ве­че по­с­тъ­п­ле­ния в дър­жа­в­ния бю­джет, без­ми­ло­с­т­но и без­ха­бер­но уни­що­жа­ва мал­кия и сре­ден би­з­нес. То се ки­чи, че е дя­с­но пра­ви­тел­с­т­во, но то­ва не е дя­с­на по­ли­ти­ка. Мал­ки­ят и сре­ден би­з­нес са гръ­б­на­кът на ико­но­ми­ка­та. Той да­ва ра­бо­т­ни ме­с­та, за­п­ла­ти, оси­гу­ро­в­ки, а от там по­ве­че хар­чо­ве и вър­те­не на па­ри­те. Ка­к­то се ка­з­ва – бо­гат на­род, бо­га­та дър­жа­ва. За­то­ва се­га с дей­с­т­ви­я­та си сре­щу то­зи би­з­нес, аз го на­ри­чам дър­жа­вен ре­кет, пра­ви­тел­с­т­во­то спъ­ва раз­ви­ти­е­то на стра­на­та. Сти­га Бой­ко Бо­ри­сов се е бил в гър­ди­те за ма­ги­с­т­ра­ли­те, те съ­що ще тря­б­ват в ед­на раз­ви­та стра­на, но по тях ня­ма да има сто­ки за пре­во­з­ва­не ве­че. Се­га кон­т­ро­лът и спън­ки­те към мал­кия би­з­нес са из­к­лю­чи­тел­но го­ле­ми и из­ли­ш­ни. Та на­ли та­зи дър­жа­ва ни е оп­ре­де­ли­ла са­ма вър­ху ба­за­та, ко­я­то раз­по­ла­га­ме, из­чи­с­ле­на от нея, не­об­хо­ди­мия па­тен­тен да­нък. От там на­та­тък тя тря­б­ва са­мо да сле­ди да­ли си пла­ща го­ди­ш­ния да­нък та­зи фир­ма на­при­мер. И тол­ко­ва. Не са не­об­хо­ди­ми раз­ни там де­к­ла­ра­ции, ка­со­ви апа­ра­ти, свър­за­ни с ня­ка­к­ва цен­т­ра­ла, из­ми­ш­льо­ти­ни­те и сме­ня­щи­те се през го­ди­на съ­в­сем из­ли­ш­ни бу­ма­щи­ни с то­мо­ве от па­п­ки за т.нар. са­мо­кон­т­рол, с ня­ка­к­ва тру­до­ва ме­ди­ци­на и.т.н. Вси­ч­ки те­зи спън­ки от­не­мат вре­ме и па­ри и най-ве­че не­р­ви на би­з­не­са.

Да­ват сро­ко­ве за из­ми­с­ле­ни пра­ви­ла, ня­ма­щи ни­що об­що с ло­ги­ка­та и дей­с­т­ви­тел­но­ст­та, сро­ко­ве за гло­би и.т.н. как да не го на­ре­чеш ре­кет? В съ­що­то вре­ме го­ле­ми­те на­ру­ши­те­ли и да­ла­ве­ра­джии, свър­за­ни с кар­те­ли, не ги за­ка­чат. Как ня­ма да се уве­ли­ча­ват, спо­ред НСИ и обе­з­ку­ра­же­ни­те, ко­и­то пре­с­та­ват да тър­сят ра­бо­та и от­па­дат от гра­фа­та „без­ра­бо­т­ни”. Бро­ят им е сти­г­нал 238 700 – с над 5 000 по­ве­че спря­мо пре­д­на­та го­ди­на. За мен, оба­че, те са­ми са си ви­но­в­ни, за­що­то са­ми до­кар­ват та­ки­ва хо­ра на власт. Тря­б­ва да се ми­с­ли по­ве­че с гла­ви­те си пре­ди из­бо­ри и да не се хвър­ля към по­ре­д­ния не­по­з­нат, кой­то най-мно­го обе­ща­ва и да­ли са из­пъл­ни­ми обе­ща­ни­я­та. Да не си про­да­ва гла­са, а по­с­ле да ро­п­тае. Оби­к­но­ве­но не се че­тат про­г­ра­ми­те на да­де­на по­ли­ти­че­с­ка си­ла, а тря­б­ва.

Един­с­т­ве­на­та по­ли­ти­че­с­ка си­ла, ко­я­то в про­г­ра­ма­та си за­ля­га най-ве­че в за­щи­та на дре­б­ния и сре­ден би­з­нес от из­ли­ш­на бю­ро­к­ра­ция и по­д­по­ма­га то­зи би­з­нес е Де­мо­к­ра­ти за сил­на Бъл­га­рия. Не­й­ни­ят ли­дер Иван Ко­с­тов ка­то ми­ни­с­тър-пре­д­се­да­тел е до­ка­зал, че мо­же да го пра­ви. За до­ка­за­тел­с­т­во – па­тен­т­ни­ят ми да­нък при не­го бе­ше 50 лв.; Си­ме­он го на­п­ра­ви 80 и 120 лв., а се­га при Бой­ко е ве­че 420 лв. Да­нък сгра­ди и та­к­са „смет” пър­во­на­чал­но за фир­ма бе­ше 30-40 лв., а се­га е 420 лв.Да не го­во­рим за по­с­то­ян­но­то уве­ли­че­ние на ток и во­да, а и бен­зи­нът сти­г­на 3 лв. Пър­ви­те го­ди­ни в обе­к­та ми ра­бо­те­ха 4-ма сер­ви­тьо­ри, а се­га със зор, и то са­мо през ля­то­то – един. Ня­кои ка­з­ват – ня­ма оп­ра­вия. Има оп­ра­вия, и то е са­мо и един­с­т­ве­но, ако все­ки ис­к­ре­но се за­ми­с­ли и са­мо чрез из­бо­ри от­х­вър­лим от вла­ст­та вси­ч­ки би­в­ши ко­му­ни­с­ти и те­х­ни­те по­д­ло­ги, вси­ч­ки би­в­ши слу­жи­те­ли на Дър­жа­в­на си­гур­ност – по­ли­ти­че­с­ка­та ко­а­ли­ция на БКП и КГБ. Вси­ч­ки те са и се­га­ш­ни уп­ра­в­ни­ци и ре­ке­тьо­ри.

Това е положението.

Точка.

Иван МАЛЕВ

 

Коментарите са затворени.