Категорично, устремно и прочувствено

Sep 2nd, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Красивите арменки – сънароднички на популярния балчишки лекар – д-р М. Санджакян                                                                                   Фото: Г. Йовчев

Та­ка пре­ми­на по­ре­д­ни­ят ме­ж­ду­на­ро­ден фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Не­с­тия” на 24 ав­густ 2012 г. в на­шия град под еги­да­та на Об­щи­на Бал­чик и мно­го спо­мо­ще­с­т­во­ва­те­ли в ли­це­то на кме­т­с­т­во – с. Гур­ко­во, фир­ма „Хри­с­тан-ИС” – Со­фия и др.

Та­ка пре­ми­на по­ре­д­ни­ят ме­ж­ду­на­ро­ден фол­к­ло­рен фе­с­ти­вал „Не­с­тия” на 24 ав­густ 2012 г. в на­шия град под еги­да­та на Об­щи­на Бал­чик и мно­го спо­мо­ще­с­т­во­ва­те­ли в ли­це­то на кме­т­с­т­во – с. Гур­ко­во, фир­ма „Хри­с­тан-ИС” – Со­фия и др.

Пе­с­ни­те, ко­и­то из­пъл­ни­ха вси­ч­ки, бя­ха ед­на из­по­вед – от­к­ри­та и съ­к­ро­ве­на, пре­да­ва­на през ве­ко­ве­те и за ве­ко­ве­те. Ек­с­та­з­но,  с ви­х­ре­но тем­по бя­ха изи­г­ра­ни вси­ч­ки тан­ци, а ин­ди­ви­ду­ал­ни­те из­пъл­не­ния бя­ха пра­з­ник, в кой­то съ­ще­с­т­ву­ват ри­ту­а­ли­те на пре­ми­на­лия ни жи­вот. За­що­то тан­цът и пе­сен­та се ра­ж­дат от не­що пре­жи­вя­но, от тайн­с­т­ве­но­то до­ко­с­ва­не до ми­на­ло­то. Те са ед­но по­с­ла­ние за бъ­де­ще­то, за да е въз­мо­ж­на при­ем­с­т­ве­но­ст­та ме­ж­ду пре­да­ния и тра­ди­ция, ме­ж­ду ав­тен­ти­ч­на въз­х­ва­ла и об­ще­ние.

Во­де­ща­та Гер­га­на Ди­ми­т­ро­ва уме­ло ни въ­в­ли­ча­ше в кон­к­ре­т­на­та си­ту­а­ция, за да ста­нем съ­п­ри­ча­с­т­ни с фол­к­лор­но­то ни цен­но на­с­ле­д­с­т­во. В кра­т­ки­те ми­ну­ти на от­дих има­ше ма­лък па­рад от на­ро­д­ни­те но­сии на вся­ка дър­жа­ва, ка­то най-до­б­ри­те оцен­ки бя­ха да­де­ни на ар­мен­ка­та Ли­лит Мкар­тян  и бъл­га­ри­на Ди­ми­тър Бо­я­нов. За Мис Не­с­тия бе­ше из­б­ра­на де­вой­ка­та от Ере­ван Ем­ма Зго­ян, а Ми­с­тър Не­с­тия – ук­ра­и­не­цът Марк Енес.

Спо­ред ста­ро­бъл­гар­с­кия пре­вод „не­с­тия” оз­на­ча­ва огън. Дей­с­т­ви­тел­но то­зи фе­с­ти­вал ми­на ка­то огън пред очи­те ни, раз­па­ли на­ше­то въ­о­б­ра­же­ние и го из­г­ле­да­х­ме с ог­ром­но удо­вол­с­т­вие.  Има­ме же­ла­ние да го пре­жи­ве­ем от­но­во, за­що­то по­ка­за­но­то на сце­на­та бе­ше ав­тен­ти­ч­но, а из­пъл­ни­те­ли­те бя­ха за­с­та­на­ли пред нас със сво­я­та съ­щ­ност – сво­я­та ис­ти­на, пре­вър­на­та в не­за­б­ра­ви­ма пе­сен и не­по­в­то­рим танц.

Не­ка то­зи не­жен огън „Не­с­тия” да лум­не и през сле­д­ва­що­то ля­то в на­шия над 2600-го­ди­шен град, лю­лян от 7 ци­ви­ли­за­ции.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Най-въз­ра­с­т­на­та пе­ви­ца на фол­к­лор­ния фе­с­ти­вал “Не­с­тия” – Ма­рия Г. Пе­т­ро­ва от с. Гур­ко­во, общ. Бал­чик

 

 

 

 

Коментарите са затворени.