Звън на камбани

Aug 22nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 14 Ав­густ 2012 го­ди­на в се­ло Об­ро­чи­ще се от­с­лу­жи тър­же­с­т­ве­на ве­чер­на слу­ж­ба­П­ред пра­з­нен­с­т­во Ус­пе­ни­е­то на Све­та Бо­го­ро­ди­ца в ед­но­и­мен­ния храм „Све­то Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”. В къ­с­ния сле­до­бед ми­ря­ни­те се съ­б­ра­ха в цър­ко­в­ния двор  гра­ди­на. По­ве­че­то от тях бя­ха мла­ди се­мей­с­т­ва, къ­де­то де­ца­та им се за­ба­в­ля­ва­ха в де­т­с­ки­ят кът сред зе­ле­ни­на и цве­тя. Тър­же­с­т­вен кам­ба­нен звън по­ка­ни вси­ч­ки в хра­ма, за да по­с­ре­щ­нат Вар­нен­с­ки и Пре­с­ла­в­с­ки  ми­т­ро­по­лит Ки­рил.

Йе­ро­мо­нах Фи­лип, ме­с­т­ни­ят све­ще­ник и не­го­ви­те съ­б­ра­тя све­ще­ни­ци и дя­ко­ни, по­с­ре­щ­на­ха ви­со­кия гост и при­д­ру­жи­ха до Вла­ди­ш­кия трон и про­дъл­жи­ха с пе­сен „Вла­ди­ко и све­ще­но­на­чал­ни­ко на­ше­го, Го­с­по­ди со­х­ра­ни, на мно­гая ле­та”.

Въ­зо­б­но­ве­ни­ят цър­ко­вен храм бле­с­те­ше в пра­з­ни­ч­но си­я­ние. Са­ми­ят отец Фи­лип, из­лъ­ч­ва­ше све­т­ли­на сред хра­ма с осан­ка­та си и ан­гел­с­кия си глас.

Ми­т­ро­по­лит Ки­рил, из­п­ра­вен пред ста­ра­та ико­на на Бо­га на вла­ди­ш­ки­ят трон, из­ра­бо­тен от дър­во­ре­з­ба, вся­ва­ше ре­с­пект и бла­го­дат. Той бла­го­с­ло­ви ми­ря­ни­те, ме­ж­ду ко­и­то и хо­ри­с­т­ки­те от цър­ко­в­ни­ят хор на отец Фи­лип, ко­и­то се гри­жат за Бо­жия храм. Тър­же­с­т­ве­на­та слу­ж­ба про­дъл­жи, во­де­на от Вла­ди­ка­та и све­ще­ни­ци­те  отец Фи­лип, отец Пе­тър, про­то­йе­рей Ге­ор­ги Въ­лев и дру­ги бо­го­с­лу­жи­те­ли.

На цър­ко­в­ния клир ка­то пе­вец бе­ше до­шъл млад, лъ­че­за­рен, по­том­с­т­вен све­ще­ник, син и внук на све­ще­ник от Вар­на. Сред ми­ря­ни­те в хра­ма бе­ше кме­тът на Об­ро­чи­ще гн Д. Ка­ра­джов.

След тър­же­с­т­ве­на­та ве­чер­на слу­ж­ба ми­т­ро­по­лит Ки­рил бо­го­с­ло­ви и раз­да­де ос­ве­те­ния хляб от пе­то­х­ле­бе­и­е­то за здра­ве.

Вси­ч­ки от­но­во се съ­б­ра­ха в цър­ко­в­ния двор, за да из­п­ра­тят вла­ди­ка­та. Той раз­го­ва­ря­ше с про­то­йе­рей Ге­ор­ги Въ­лев пред кам­ба­на­ри­я­та „ За то­ва са кам­ба­ни­те, за да пе­ят”  ка­за не­го­во про­с­ве­щен­с­т­во ми­т­ро­по­лит Ки­рил и по­да­де въ­жен­це­то на на­й­мал­ка­та кам­ба­на на све­ще­ни­ка, дру­ги­те две взе в свои ръ­це.

От ме­де­ния звън на три­те кам­ба­ни се по­лу­чи ве­ли­ко­ле­п­на ме­ло­дия, из­пъл­не­на от вла­ди­ка­та и оте­ца, ко­я­то ог­ла­си сел­с­кия ме­г­дан.

На края ми­т­ро­по­лит Ки­рил да­де сво­я­та   бла­го­с­ло­вия на про­то­йе­рей Ге­ор­ги Въ­лев и гжа Цон­ка Си­в­ко­ва за на­пи­с­ва­не на кни­га за бал­чи­ш­ки­те хра­мо­ве.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.