Предстои петият фестивал “Виа понтика”

Aug 22nd, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От 2 до 14 се­п­тем­в­ри в Бал­чик ще цъ­ф­не та­лан­тът на мла­ди­те в из­ку­с­т­во­то чрез фе­с­ти­ва­ла „Виа по­н­ти­ка”. Той е де­ло на из­ве­с­т­ни­те бал­чи­ш­ки ак­тьо­ри бра­тя Ран­ко­ви под еги­да­та на Об­щи­на Бал­чик, с не­й­на­та съ­ще­с­т­ве­на фи­нан­со­ва по­д­к­ре­па.

Пред на­шия ве­с­т­ник доц.Ве­се­лин Ран­ков, пре­по­да­ва­тел в НА­Т­ФИЗ,  спо­де­ли ня­кои въл­не­ния за фе­с­ти­ва­ла.

Ве­с­ко, как чу­в­с­т­ваш та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­ла?

То­ва е пе­ти­ят, юби­ле­ен, фе­с­ти­вал, ор­га­ни­зи­ран тру­д­но, ви­на­ги съм на ръ­ба на фи­нан­со­во­то му по­к­ри­тие, но съм бла­го­да­рен на Об­щи­на­та за по­д­к­ре­па­та, ко­я­то по­лу­ча­вам и та­зи го­ди­на – 50 000 лв.

Какъв е фестивалният формат през 2012 г.?

Ще уча­с­т­ват 150 сту­ден­ти и пре­по­да­ва­те­ли по ак­тьор­с­ко май­с­тор­с­т­во, ре­жи­су­ра,  му­зи­кал­на пе­в­че­с­ка и ин­с­т­ру­мен­тал­на кла­си­ка, жи­во­пис и фо­то­г­ра­фия. Ще има и ме­ж­ду­на­ро­д­но уча­с­тие на мла­ди хо­ра, го­с­ти на че­ти­ри­те ака­де­мии по из­ку­с­т­ва­та в Со­фия и Пло­в­див.

Ще се пре­д­с­та­вят пред бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка над 10 пи­е­си, 2 жи­во­пи­с­ни и ед­на фо­то­и­з­ло­ж­би, 2 кон­цер­та, 1 мю­зи­къл, 1 филм за фе­с­ти­ва­ла, ди­зай­нер­с­ки про­е­к­ти „Гра­д­с­ка сре­да”, ко­и­то ще ос­та­нат дар за Бал­чик.

Раз­ка­же­те по-по­д­ро­б­но за тях.

Най-го­ля­мо впе­ча­т­ле­ние ще на­п­ра­вят по тра­ди­ция те­а­т­рал­ни­те по­с­та­но­в­ки на ма­ги­с­тър­с­кия клас на НА­Т­ФИЗ с ре­жи­сьор проф.Пла­мен Мар­ков, пре­ми­е­ри­те на доц.Ивай­ло Хри­с­тов и Ни­ко­лай Мла­де­нов, мю­зи­къ­лът под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Ан­д­рей Ав­ра­мов.

На 2 се­п­тем­в­ри на цен­т­рал­ния пло­щад фе­с­ти­ва­лът ще бъ­де от­к­рит от мю­зик ай­дъ­ли­те Но­ра и Ясен, а на 14 се­п­тем­в­ри чи­та­ли­ще­то ще бъ­де ог­ла­се­но от Ака­де­ми­ч­ния на­ро­ден хор при АМ­ТИИ Пло­в­див, с ди­ри­гент доц.д-р Ко­с­та­дин Бу­ра­джи­ев.

Ще има ли до­б­ра раз­г­ла­са фе­с­ти­ва­лът?

Да. Ще има три го­ле­ми афи­ша: пред „ Ак­ви­лон”, на ста­ра­та об­щи­на и на Ри­бар­с­кия пло­щад. Ще има до­с­та­тъ­ч­но афи­ши и пре­об­ла­да­ва­щи по­с­та­но­в­ки в Бал­чик и по-мал­ко в Дво­ре­ца.

Ос­вен то­ва вър­ви и се­д­мо­то из­да­ние на Ле­тен те­а­т­ра­лен се­ми­нар, кой­то про­ве­ж­да­ме с брат ми.

От на­ро­д­на­та би­б­ли­о­те­ка „Ки­рил и Ме­то­дий”, от би­б­ли­о­те­ка­та към БАН и Ин­с­ти­ту­та за из­с­ле­д­ва­не на из­ку­с­т­ва­та е по­д­го­т­ве­но ед­но да­ре­ние от 300 скъ­пи ре­ч­ни­ци и кни­ги за би­б­ли­о­те­ка­та на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик.

Пре­д­ла­гам да за­па­лим ци­га­ра с ка­фе­то към края на ин­тер­вю­то, но Ве­с­ко ми от­ка­з­ва. Не пи­ел ка­фе и ал­ко­хол по здра­во­с­ло­в­ни при­чи­ни, ци­га­ри­те от­ка­зал за­е­д­но със си­на си де­ве­то­к­ла­с­ник, пък и имал фи­нан­со­ви ан­га­жи­мен­ти към че­ти­ри­те си де­ца. Ни­що не мо­же да го на­ка­ра да при­с­тъ­пи ан­ти­по­ро­ч­ни­те си пра­ви­ла, до­ри кле­ве­ти­те и пре­да­тел­с­т­во­то сре­щу не­го от сту­ден­ти­те от со­б­с­т­ве­ния му клас, за ко­е­то най-мно­го го бо­ли. Пре­жи­вял е ве­че на­и­в­но­ст­та и глу­по­ст­та на мла­ди­те, но по­ка­за­но­то от­но­ше­ние му те­жи и го пре­в­ръ­ща в мъ­д­рец.

Интервю:

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.