Общински обяви

Aug 22nd, 2012 | От | Category: обяви

На основание чл.68 от НОРПУРОИ на Общински съвет-Балчик               и Заповед № 829/20.08.2012г. на Кмета на община Балчик.

Община Балчик обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 53120.1.193 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Оброчище, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-82/03.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, с площ от 465 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №4238/10.05.2012год., на цена не по-ниска от 1500 лв. /хиляда и петстотин / за целия имот.

Търгът ще се проведе на 12.09.2012год. /сряда/ от 10 часа в залата на общинска администрация Балчик на адрес: площад “21-ви Септември” №6.

Закупуване на тръжни книжа: всеки работен ден от 24.08.2012г. до 14 часа на 10.09.2012г. на касата на общинска администрация  Балчик, ет.І.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на община Балчик, или по банков път в срок до 15.00 часа на 10.09.2012г.

Молби за участие, комплектовани с изискуемите документи, се подават в срок до 15.00 часа на 10.09.2012г. в информационня център на община Балчик.

Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10 до 12 часа, в периода от 27.08.2012год. до 10.09.2012год.

 Телефон за справки: 0579/ 7 10 63  М.Мицев  главен експерт ОПФ

 

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с Решение 238  по Протокол № 27 от 27.02.2009 год., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 877 по Протокол № 67 от 30.08.2011 г. на ОбС – Балчик  и Заповед № 827/17.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти  публична общинска собственост  :

Бюфет, намиращ се в СОУ “Христо Ботев” гр. Балчик, с площ от 60 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.84.109 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с  АОС № 39/1997 г., при начална годишна наемна цена: 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и  четири лева/, без ДДС;

Бюфет, намиращ се в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Балчик, с площ от 20 м2, представляващ обособена част от сграда с идентификатор № 02508.79.75 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с  АОС № 577/2001 г., при начална годишна наемна цена : 288.00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/, без ДДС;

2. Цел на търга : отдаване под наем на посочените имоти съгласно описаното предназначение.

2.1. Срок на договора 5 (пет) години от датата на сключване.

2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на Търговския закон.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.08.2012 г. до 12.09.2012 г. на касата на ОбА-Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 13.09.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Търгът ще се проведе на 14.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на ОбА  Балчик.

Оглед на обекта се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-70 – Маринова

 

 

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС- гр. Балчик, приета с реш. № 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изм. и доп с реш. № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение 198/17.07.2012 г. по Протокол № 15 на ОбС – Балчик и Заповед № 826/17.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост, съгласно одобрени схеми :

1.1. Паркинг “Двореца” с площ 1 205.00 кв.м. представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр.Балчик при начална годишна наемна цена в размер на 5 639.40  лева, без ДДС.

1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо”(от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”) и 40 броя паркоместа по ул.”Албенски път” (от паркинг “Двореца” до кръстовището) в гр.Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 кв.м., при начална годишна наемна цена в размер на 4 212,00 лева, без ДДС.

2. Цел на търга : отдаване под наем, съгласно предназначението си на части от имоти  публична общинска собственост.

2.1. Срок на договора:

– за обект (1.1.)  до 01.03.2015 год.               – за обект (1.2.)  до 01.03.2015 год.

2.2. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла  на Търговския закон.

2.3. Участникът, спечелили търга и сключил Договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, водеща до АПК “Двореца”.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12.00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 23.08.2012 г. до 11.09.2012 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 12.09.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Търгът ще се проведе на 13.09.2012 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на ОбА  Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

За справки: тел. 7-10-70  Веселина Маринова

Съгласували: Магдалена Георгиева /Д – р д – ция Местни данъци и такси,

хуманитарни и стопански дейности,Генчо Генчев /Д-р д- ция АПИО/

Изготвил: В. Маринова  гл. спец. СС

 

 

Коментарите са затворени.