ПРОТОКОЛ №16 от заседание на ОбС – Балчик, проведено на 16 август 2012 г.

Aug 22nd, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Приемане на решение за даване съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100  до км. 17+800 /Дропла-Сенокос/ от  Път IV – 29608“  ,  по  Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и декларира, че дейностите по проекта отговарят на следните приоритети от Общински план за развитие 2005-2013 г на Община Балчик:

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 209:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. общински съвет Балчик РЕШИ:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Рехабилитиране пътен участък км. 10+100  до км. 17+800 /Дропла-Сенокос/ от  Път IV – 29608“  ,  по  Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. и декларира, че дейностите по проекта отговарят на следните приоритети от Общински план за развитие 2005-2013 г на Община Балчик:

1.1.ПРИОРИТЕТ 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА С МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРИ И СЪХРАНЕНА ПРИРОДНА СРЕДА,Специфична цел 2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура, стимулираща балансирано териториално развитие на общината, Мярка 1. Оптимално усвояване потенциала на добре развитата транспортна инфраструктура за перспективното развитие на общината, Дейност: Поддържане в добро експлоатационно състояние на общинската пътна мрежа, обслужваща отделните населени места в общината;

1.2.ПРИОРИТЕТ 5. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ, Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция, Дейности: Действия за засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение, в т.ч. хората, изложени на социално изключване, малцинствата и хората с увреждания; Действия за подобряване на социалната подкрепа и социалните услуги; и Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи, Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи, Дейност: Насърчаване достъпа на уязвимите групи до образование и мотивиране за активно поведение на трудовия пазар;

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на  проектното предложение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за възлагане превоз на пътници по реда на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 210:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 от Наредба №2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили Общински съвет Балчик реши:

I. Да се възложи чрез конкурс превоз на пътници по Маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми за срок от пет години.

За осигуряване на превозите по всички транспортни схеми, линиите са комбинирани в пакети, както следва:

БРОЙ КУРСОВЕ-  ЗИМНО/ЛЯТНО

ПАКЕТ I

1. Балчик–Варна            4 / 4+1

2. Балчик-Добрич         4 / 4

3. Балчик-Тригорци      2 / 2

 

ПАКЕТ II

1. Балчик–Варна            4 / 4+2

2. Балчик-Добрич         3 / 3

3. Балчик-Змеево          2 / 2

 

ПАКЕТ III

1. Градска линия /№1, №2, №3, №4/

2. Балчик-Църква          2 / 2

3. Балчик-Албена              5 / 17

ПАКЕТ IV

1. Добрич-Дропла                                        2 / 2

2. Добрич-Дъбрава                                      2 / 2

3. Добрич-Одърци-Балчик-Добрич    3 / 3

4. Албена-Добрич                                        2 / 4

5. Албена-Варна                                            5 / 12

6. Албена-Златни пясъци                          0 / 10

7. Албена-Балчик                                          0 / 8

 

ПАКЕТ V

1. Кранево-Варна          5 / 5+1

Участниците в конкурса могат да кандидатстват за всички пакети или само за един от тях.

II. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както следва: / в съответствие с чл. 17, ал. 5 и ал. 7 от Наредба №2/

1. Председател – Директор дирекция

2. Членове

2.1. Правоспособен юрист

2.2. Представители на общината.

2.3. Представител на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

2.4. Представител на КАТ – Пътна полиция.

2.5. Представител на браншова организация в областта на автомобилния транспорт.

III. Определя 35% от общия брой курсове по градските и по междуселищните линии за превоз на трудно подвижни лица. / чл. 18, ал. 1 от Наредбата /

IV. Утвърждава критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите, участващи в конкурса, както следва: / чл.19, ал.1 от Наредбата/

1. Екологичност на превозните средства /EVRO/. /Е/

За превозното средство с документ, доказващ наличието на еко двигател, отговарящ на стандартите EVRO 1; EVRO 2; EVRO 3; EVRO 4; EVRO 5;

Е = сбор от точките за EVRO на всички превозни средства за изпълнение на пакета, включително и резервните

EVRO  5                по 10 точки на автомобил

EVRO  4                по 9 точки на автомобил

EVRO  3                по 8 точки на автомобил

EVRO  2                по 7 точки на автомобил

EVRO  1                по 5 точки на автомобил

2. Допълнителни услуги в превозните средства, с които ще се изпълнява поръчката./ДУ/

Наличие на озвучаване             по 1 т. за автомобил с озвучаване

Наличие на климатик по 2 т. за автомобил  с климатик

ДУ = сбор от точките за допълнителни услуги във всички превозни средства за изпълнение на пакета, включително и резервните

3. Цени /Ц/

За най – ниска цена на билет по всяко направление (от начална до крайна точка) – 20т

Точките за предложенията  на останалите участници се пресмятат по формулата

Ц (най-ниска)

Ц = 20 х ————————————————

Ц (предложена)

Окончателния брой точки е равен на сумата от точките за всички направления в пакета.

4. Социални облекчения /СО/ извън предвидените в нормативни актове.

4.1. За пътуване по вътрешноградския транспорт с абонаментни карти

– ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение – за най-висок % намаление – 6 т.

– лица получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване и инвалиди с над 50% нетрудоспособност – за най-висок % намаление – 4 т.

4.2. За пътуване по междуселищния  транспорт с абонаментни карти

– ученици, студенти и докторанти в редовна форма на обучение – за най-висок % намаление – 6 т.

– лица получаващи пенсия, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от Кодекса за социално осигуряване и инвалиди с над 50% нетрудоспособност – за най-висок % намаление – 4 т.

Точките за предложенията на останалите участници се пресмятат по формулата

СО(предложен процент)

СО = бр.т. х ————————————————

СО (най-висок процент)

5. Оборудване на превозните средства, с които ще се изпълнява предлагания пакет за превоз на трудно подвижни лица. /ОТПЛ/

Брой автомобили оборудвани за превоз на трудно подвижни лица               1       2       над 2

Брой точки                                                                                                        0       1           2

ОТПЛ = сбор от точките за оборудване на всички превозни средства за изпълнение на пакета, включително и резервните

6. Нарушения при изпълнение на договор за обществен превоз, възложен от Община Балчик. /Н/                       Н = бр.нарушения х /-3 т./

За всяко констатирано нарушение се отнемат 3 точки

7. Комплексната оценка е равна на сбора от точките по всички показатели.

К = Е + ДУ + Ц + СО + ОТПЛ – Н

V.Определя гаранция за изпълнение на договора:

1. Парична сума в размер на 1000 лева за пакет, внесена по сметка на общината Балчик IBAN: BG11UNCR 9660 3324 0052 12; BIG: UNICRBGSF; УниКредит Булбанк или под форма на безусловна и неотменима банкова гаранция. Когато е учредена банкова гаранция, тя трябва да е със срок, не по-кратък от срока на договора.

2. Санкциите, предвидени в договора за възлагане на обществен превоз се приспадат от гаранцията за изпълнение. При прекратяване на договора, по вина на изпълнителя, гаранцията се задържа в полза на възложителя.

3. При коректно изпълнение на договора, гаранцията се възстановява по определен в договора ред.

VI. Определя цена на документацията за участие в конкурса в размер на 20 лева.

VII. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета на Общината. /чл. 17 ал. 3 от Наредба №2/

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за провеждане на мотокрос в с. Змеево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 211: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Сдружение Мотоклуб с. Змеево в размер на 4 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2012 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за изразяване на мотивирано мнение по опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ганка Петкова Велчева от с. Царичино.

Вносител: Красимир Кунев – общински съветник

РЕШЕНИЕ 212:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с уведомление от страна на Администрацията на Президента на РБ, изх. № 94-00/2160 от 04.01.2011 г., депозирано от Комисията по опрощаванията, общински съвет – Балчик изразява своето съгласие за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Ганка Петкова Велчева от с. Царичино.

ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 158, 159, 160 и 180 по Протокол № 14, приети на заседание на Общински съвет –  Балчик на 28.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ 213:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; РД-11-01-33/11.07.2012 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 158 по Протокол № 14, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 28.06.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

РЕШЕНИЕ 214:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; РД-11-01-34/11.07.2012 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 159 по Протокол № 14, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 28.06.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

РЕШЕНИЕ 215:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; РД-11-01-35/11.07.2012 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 160 по Протокол № 14, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 28.06.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

РЕШЕНИЕ 216:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; РД-11-01-36/11.07.2012 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 180 по Протокол № 14, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 28.06.2012 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

20 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

Виктор ЛУЧИЯНОВ, Председател на ОбС-Балчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.