Ветрогенератори в Змеево

Aug 22nd, 2012 | От | Category: обяви

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната

среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за

извършване на ОВОС фирма

“ВЯТЪРЕН ПАРК ЗМЕЕВО – 1” ЕООД

УВЕДОМЯВА

че е възложено разработване на задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк „Змеево”, включващ  22 вятърни електрогенератора, ел.подстанция  и съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура.

Ветропаркът представлява общ комплекс с разположени:

* 3 ветрогенератора в землището на с. Петлешково, община Ген. Тошево;

* 19 ветрогенератора в землището на с. Змеево, община Балчик;

* 1  подстанция (ПС) с местоположение, което ще бъде указано впоследствие от „НЕК” ЕАД;

* обслужващи пътни връзки с трайна (трошенокаменна) настилка с обща дължина около 22  км и площ около 115 дка (вкл. уширения за завои);

* подземни кабелни линии Ср.Н (20 кV, 30 кV или 33 кV) и оптични кабелни връзки за свързване на ветрогенераторите  с ПС с обща дължина  на трасето около 30 км;

* подземна кабелна линия и  оптичен кабел за присъединяване на ПС към електропреносната мрежа на страната.

Мнения, становища и препоръки по отношение обхвата на заданието за ОВОС и препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и водите се приемат в:

Община Балчик и Община Генерал Тошево;  – РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах” №4;

– гр. Варна, ул. „Генерал Столетов” №3, офис 16, тел: 052-918 987,

                                           e-mail: info@wpd.bg

Коментарите са затворени.