Криминална страница

Aug 22nd, 2012 | От | Category: ДРУГИ

7 години и 6 месеца лишаване от свобода за измами

7 години и 6 месеца лишаване от свобода ще изтърпи 56-годишният Злати Сл. Христов от Доб-рич, след като Окръжен съд – Добрич, потвърди наказанието, наложеното му от Районен съд – Балчик.

Той е признат за вино-вен в това, че на 19.02. 2010 г. в гр. Балчик, с цел да си набави имотна облага е възбудил заблуждение у гражданин на Каварна, че ще му продаде 1 500 литра дизелово гориво и с това му е причинил имотна вре-да в размер на 1800 лв., като измамата представля-ва опасен рецидив. На 26. 04.2012 г. Районен съд – Балчик, е осъдил Злати Христов на 5 години и 6 месеца лишаване от свобо-да при строг затворничес-ки режим в затвор или зат-ворническо общежитие от закрит тип. Първоинстан-ционният съд е групирал наказанието с тези, нало-жени му по 6 присъди на районните съдилища в Балчик, Варна, Разград и Айтос и е постановил да изтърпи най-тежкото – 5 години и 6 месеца лиша-ване от свобода. Районен съд – Балчик, е увеличил определеното общо нака-зание с 2 години.

Злати Христов обжалва присъдата пред Окръжен съд – Добрич, с аргумент, че наложеното му наказание е завишено и явно несправедливо. Той моли присъдата да бъде изменена като се намали наказанието.

Окръжен съд – Добрич след като провери обжал-ваната присъда, прие за ус-тановено, че на 19.02.2010 г. подсъдимият е посетил склада на Едноличен тър-говец в гр. Каварна. Той поискал да говори със соб-ственика, обяснил, че кара цистерна с нафта и му предложил да му продаде гориво по 1,20 лв. на ли-тър. За целта трябвало да отидат до гр. Балчик. Търговецът се съгласил да купи 1200 литра и повикал сина си. Поръчал му да вземе пари и да тръгне със своя автомобил и подсъ-димия за горивото. В бли-зост до Балчик, без да чуе звън на телефон, подсъ-димият извадил мобилния от джоба си и съобщил по него, че всичко е уредено. После насочил водача на автомобила към автога-рата на гр. Балчик и го накарал да спре до сграда с офиси. Обяснил, че там са офисите на шефовете му и поискал парите за наф-тата, които трябвало да отнесе и да вземе фактура. Добавил също, че ще бло-кира колонката на бензи-ностанция. След като взел 1800 лв., подсъдимият на-сочил водача към бензи-ностанцията. Служител там му обяснил, че не знае за какво става въпрос. Ку-пувачът се върнал до мяс-тото, където оставил под-съдимия, но той не се поя-вил. Разбрал, че е измамен и уведомил полицията.

При извършените опе-ративно-издирвателни ме-роприятия било устано-вено, че извършител на деянието е Христов. Той е осъждан за измами, а престъплението, предмет на настоящия процес, е сторено в  изпитателния срок по наложени му нака-зания по присъди от 2006 г. от Районен съд – Сливен, и 2008 г. от Районен съд – Варна.

Окръжен съд – Добрич, споделя аргументите, с които първоинстанцион-ният съд е  приел, че Хрис-тов е осъществил пре-стъплението и е отхвърлил неговата защитна теза, че на същата дата се е нами-рал в друга област. Въз-зивният съд намира, че подсъдимият е съзнавал престъпния характер на деянието и е целял настъп-ването на вредоносните последици. Окръжен съд – Добрич, смята, че при оп-ределяне на наказанието Районен съд – Балчик, е отчел степента на общест-вената опасност на извършителя и деянието, както и всички смекчава-щи и отегчаващи вината му обстоятелства. Втората инстанция приема, че правилно е отчетена висо-ката степен на обществена опасност на престъпление-то измама, предвид нарас-налия брой от този вид. Правилно е била прецене-на като максимално висока обществената опасност на извършителя, като са от-четени многократните му осъждания, няколко от тях за същото престъпление. Окръжен съд – Добрич, споделя становището на първата съдебна инстан-ция, че предвид упоритата престъпна дейност на Христов, осъществена за кратък период от време – 2010 г., наказанието му трябва да бъде завишено с 2 години.

Окръжен съд – Добрич, потвърди присъдата на Злати Христов като правилна и законосъобразна, постано-вена при спазване на закона.

Решението на въззив-ния съд не подлежи на об-жалване и протест.

Злати Христов има средно образование, не е семеен, осъждан е.

Кражба на пари и метални изделия

Районен съд – Балчик, ще разгледа на 08.08.2012 г. наказателно дело срещу 23-годишния Д.С.Д. от гр. Балчик. Районна прокура-тура – Балчик, е повдигна-ла срещу него обвинение за това, че на 07.10.2011 г. и на 15.02.2012 г. в гр. Балчик, в условията на „опасен рецидив”, след предварителен сговор с други три лица е отнел 800 лв. и метални изделия на стойност 22,50 лв., от владението на двамата им собственици, без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.

Според обвинителния акт подсъдимият и един от собствениците били добри познати. През месец октом-ври миналата година Д. С. Д. е бил на гости в апар-тамента му в гр. Балчик и видял къде пострадалият съхранявал парична сума.

На 07.10.2011 г., в мо-мент, в който Д.С.Д. знаел, че собственикът отсъства от дома си, и той проник-нал вътре. Подсъдимият се покатерил по скеле на фасадата на блока до ни-вото на апартамента и през счупено стъкло отворил прозорец, през който влязъл. Взел 400 лв. и из-лязъл по същия начин. Проиграл парите в зала за хазартни игри. След това се върнал в апартамента на пострадалия и извър-шил кражба на още 400 лв. Д.С.Д. отново отишъл в залата за хазартни игри и заложил откраднатата сума. По време на престоя там пострадалият му по-звънил и го попитал защо е извършил кражбата. Д.С.Д. отрекъл и обяснил, че парите са му изпратени от близки извън страната.

На 15.02.2012 г. той се срещнал с приятелката си и с още две лица и се на-говорили да извършат кражба на железа от раз-рушен строителен обект по крайбрежната алея в гр. Балчик. По пътя натам един от придружаващите го споделил, че е видял ме-тални релси в бившето лятно кино в града. Чети-римата отишли да прове-рят и видели метална рел-са, забита в почвата. Издърпали я и я изнесли в непосредствена бли-зост до обекта. След това под-съдимият и същият придружаващ го, посе-тили бивша дискотека в непо-средствена близост до киното и извършили кражба на метални изделия. Когато се върнали при останалите пристигнали поли-цейски служители и ги задържали.

Вещите, предмет на престъплението, са въз-становени на собственика.

Д.С.Д. има начално об-разование, не е семеен.

Безработен е, много-кратно е осъждан.

Подсъдим за шофиране без книжка

Районен съд – Балчик, е насрочил за 27.07.2012 г. наказателно дело, образу-вано по обвинителен акт срещу 31-годишния К. М. Ахм. от гр. Силистра. Ра-йонна прокуратура- Бал-чик, е повдигнала срещу него обвинение за това, че на 09.11.2010 г. по път I-9 в посока с. Кранево, об-щина Балчик – курортен комплекс „Златни пясъ-ци”, в едногодишния срок от наказването му по ад-министративен ред с На-казателно постановление, влязло в сила на 17.11. 2009 г. на началника на Пътна полиция при ОД на МВР- гр. Силистра, за уп-равление на моторно-превозно средство без свидетелство за управ-ление, е управлявал лек автомобил „Рено” без съответното свидетелство за управление.

Държавното обвинение посочва, че К. Ахм. не е правоспособен водач на моторно-превозно сред-ство и не притежава сви-детелство за управление на такова. Той е санкцио-ниран по административен ред, че шофира без съот-ветното право. Въпреки това е установено, че на 09.11.2010 г. той е управ-лявал  лек автомобил „Рено”.

К. Ахм. се е признал за виновен. Прокуратурата посочва като смекчаващо вината му обстоятелство чистото съдебно минало и самопризнанията му по делото.

Кражба на метални предмети

Районен съд – Балчик, ще разгледа на 27.07.2012 г. подписаното между Районна прокуратура – Балчик, и 20-годишния К. Кр. Р. от гр. Балчик спо-разумение за решаване на делото в досъдебното про-изводство. С него К. Р. се признава за виновен в това, че на 19.04.2012 г. в гр. Балчик при условията на повторност в немалова-жен случай и при продъл-жавано престъпление, след предварителен сговор с 4 лица, е отнел противоза-конно 7 броя капаци за шах-та, пружина за легло, ме-тални строителни платна, тоалетно чугунено казан-че, метална порта, релеф-на арматура, метални во-досточни тръби, всичко на обща стойност 154,91 лв. от владението на 9 лица с намерение противозакон-но да ги присвои.

Споразумението пред-вижда 20-годишният да бъде наказан с 1 година условно лишаване от свобода с 3 години изпи-тателен срок.

К. Р. заявява в споразу-мението, че разбира по-следиците му на влязла в сила присъда и се отказва от разглеждане на наказа-телното му дело по общия ред.

Кражба на електрически проводник

Районен съд – Балчик, е насрочил за разглеждане на 16.07.2012 г. предло-женото от Районна проку-ратура – Балчик, спора-зумение за приключване на наказателното дело срещу 24-годишния В. Ив. В. от гр. Добрич.

Държавното обвинение предлага той да бъде признат за виновен в това, че при условията на продължавано престъпле-ние през месец февруари 2011 г. във вилна зона на гр. Балчик, чрез използ-ване на специално техни-ческо средство – кирка, и чрез използване на лек автомобил „Опел Вект-ра”, е отнел от владението на ДЛС – Балчик електри-чески проводник на стойност 173,92 лв. Пре-стъплението е извършено при условията на пред-варителен сговор и в немаловажен случай с три лица от гр. Добрич на 27 г., 26 г. и 35 г.

Впоследствие имущест-вените вреди са възстановени.

В. В. има основно обра-зование, не е семеен, рабо-ти, не е осъждан.

Районна прокуратура – Балчик, иска В. В. да бъде наказан с 5 месеца услов-но лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Ако Районен съд – Балчик, одобри предложеното спо-разумение за приключване на делото срещу В. В. в досъдебното производство, то ще има последиците на влязла в сила присъда.

Подготви: Кремена КАПРАЛОВА, РС-Добрич

 

 

Коментарите са затворени.