Трай, коньо, за зелена трева!

Aug 22nd, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

На­ли ид­ват из­бо­ри, от­но­во но­ва въл­на от обе­ща­ния за­лю­ля вси­ч­ки пен­си­о­не­ри. И то­зи път по ци­ни­чен на­чин, по­ли­ти­ци­те ни обе­ща­ват вди­га­не на „сти­пен­ди­и­те”, т.е. пен­си­и­те със 7-10 %.  Тря­б­ва да спо­ме­на, че в Ру­мъ­ния има 18 млн. из­би­ра­те­ли и 300 де­пу­та­ти, а ние има­ме 6 млн. из­би­ра­те­ли и 240 де­пу­та­ти. Вси­ч­ки те уму­ват как и ко­га ще сто­рят то­ва дей­с­т­вие. Ка­то един от ва­ри­ан­ти­те е кол­ко­то е ку­му­ла­ти­в­на­та ин­ф­ла­ция, тол­ко­ва да е про­цен­тът на уве­ли­че­ние на пен­си­и­те, ед­на­къв за вси­ч­ки пен­си­о­не­ри. Дру­ги­ят ва­ри­ант е за хо­ра­та, взе­ма­щи по-го­ле­ми пен­сии да по­лу­чат уве­ли­че­ние, кол­ко­то е про­цен­тът на ин­ф­ла­ци­я­та, а за те­зи с по-ни­с­ки пен­сии, да взе­мат с по-ви­сок про­цент. То­ва е обя­вил в пре­ди­з­бо­рен дух С.Дян­ков, ми­ни­с­тъ­рът. Це­ни­те на вси­ч­ки стра­те­ги­че­с­ки про­ду­к­ти, ко­и­то ку­пу­ва­ме, се уве­ли­ча­ват – с ти­хо не­у­с­той­чи­во тем­по, ин­ф­ла­ци­я­та – съ­що.

За­що из­ми­с­ли­ха те­зи ин­ди­ви­ду­ал­ни пен­си­он­ни ко­е­фи­ци­ен­ти, след ка­то със За­ко­на за бю­дже­та 2012 г. бе­ше пре­ма­х­на­то зла­т­но­то швей­цар­с­ко пра­ви­ло от ко­де­к­са за со­ци­ал­но оси­гу­ря­ва­не. Пра­ви­тел­с­т­во­то ре­ве­ран­со­во вди­г­на ми­ни­мал­ни­те пен­сии, ала за ос­та­на­ли­те пен­си­о­не­ри ве­че 3 го­ди­ни пен­си­и­те са на „тру­п­че­та”, т.е.  за­м­ра­зе­ни или кон­сер­ви­ра­ни, сто­ят си на ед­но мя­с­то. За­б­ра­вяй­ки, че те­зи хо­ра / с по-го­ле­ми­те пен­сии/ са ра­бо­ти­ли на не­нор­ми­ра­но ра­бо­т­но вре­ме – от ран­но ут­ро до­ка­то из­г­ре­ят зве­з­ди­те, без да зна­ят съ­бо­та и не­де­ля, а те­зи, ко­и­то са ра­бо­ти­ли с ре­г­ла­мен­ти­ра­но ра­бо­т­но вре­ме, със за­дъл­жи­тел­ни по­чи­в­ки в не­го – обе­д­на по­чи­в­ка, по­чи­в­ни дни в съ­бо­та и не­де­ля – ще взе­мат пен­сии с по-го­лям про­цент.

И за­що пра­ви­тел­с­т­во­то ши­кал­ка­ви ко­га ще вди­г­нат те­зи, и без то­ва ми­зер­ни пен­сии? Не е ли то­ва един ци­ни­чен ге­но­цид над на­ше­то съ­с­ло­вие. Из­г­ле­ж­да ни ча­кат тър­пе­ли­во, един по един, да пре­го­рим бо­си­ле­ка. Но за дър­жа­в­ни­те лю­де се взе ре­ше­ние, и то ве­д­на­га бе­ше из­пъл­не­но – 20 % уве­ли­че­ние, и то без ни­ка­к­ви за­д­ръ­ж­ки. Без да усе­тят, че се на­ру­ша­ват пра­ва­та на чо­ве­ка. Пра­ви­тел­с­т­во­то на пра­к­ти­ка до­ка­за, че за ед­ни е май­ка, а за пен­си­о­не­ри­те – ма­ще­ха. А уж слън­це­то грее ед­на­к­во за вси­ч­ки.

Кра­си­мир Стан­чев от Ин­с­ти­ту­та за па­зар­на ико­но­ми­ка ко­мен­ти­ра та­ка си­ту­а­ци­я­та:”…че пра­ва­та са на­ру­ше­ни, но те са на­ру­ше­ни, не за­що­то ня­кой ми­с­ли ло­шо­то на пен­си­о­не­ри­те, а по­ра­ди фа­к­та, че со­ци­ал­на­та си­с­те­ма в ли­це­то на НОИ в края на ми­на­лия век про­из­ве­ж­да пре­дим­но де­фи­ци­ти и те­зи де­фи­ци­ти се за­сил­ват след 2003 г. При по­ло­же­ние, че 10-11 % от Бру­т­ния въ­т­ре­шен про­дукт оти­ва за из­д­ръ­ж­ка на со­ци­ал­на­та оси­гу­ри­тел­на си­с­те­ма, ико­но­ми­ка­та не мо­же да про­из­ве­ж­да тол­ко­ва, че да се спа­з­ват вси­ч­ки пра­ва.” С ед­на ду­ма „Ли­си­ца­та ка­за­ла на опа­ш­ка­та си”.

Оси­гу­ри­тел­ни­те пра­ва на все­ки от нас тря­б­ва да от­го­ва­рят на оси­гу­ри­тел­ния при­нос, а се­га ста­ва ди­фе­рен­ци­ра­но вди­га­не на пен­си­и­те – на ед­ни с по­ве­че, на дру­ги­те – по-мал­ко. На­пъл­но се про­ме­ня сми­съ­лът на со­ци­ал­на­та оси­гу­ри­тел­на си­с­те­ма, не се спа­з­ва при­н­ци­път на со­ци­ал­на спра­ве­д­ли­вост, та­ка бих по­в­то­рил и пе­ре­ф­ра­зи­рал ду­ми­те на би­в­шия со­ци­а­лен ми­ни­с­тър Хр.Хри­с­то­ва.

Тря­б­ва от­но­во да се за­ре­дим с тър­пе­ние, да на­б­ле­г­нем на ду­ми­ч­ка­та „ча­ка­не”.  За­що­то пре­ди 17 го­ди­ни ми на­ло­жи­ха та­ван на пен­си­и­те. Ог­ра­ни­чи­ха я на 160 лв. А се­га въ­о­б­ще не мо­га да го до­с­ти­г­на, след 44 го­ди­ни тру­дов стаж и ИПК  2.259.

Не­за­ви­си­мо от къ­со­г­ле­д­с­т­во­то и ци­ни­з­ма на на­ше­то пра­ви­тел­с­т­во, ще се ра­д­вам от­но­во да се ви­дим по опа­ш­ки­те за раз­ко­ш­ни­те си ми­зер­ни пен­сии или в ап­те­ка­та за по­ре­д­на­та до­за мно­го­б­рой­ни „бом­бо­ни”, по спир­ки­те с кар­ти, с го­ля­мо на­ма­ле­ние за нас, пен­си­о­не­ри­те, оси­гу­ре­ни от В.Ва­си­лев, пре­зи­дент на ПП”Пъ­т­ни­че­с­ки пре­во­зи” До­б­рич и Об­щи­на Бал­чик.

Дра­ги пен­си­о­не­ри, да се въ­о­ръ­жим трай­но с ду­ми­ч­ка­та „Оча­к­ва­не”в име­то на све­т­ло­то ни не­ща­с­т­ли­во, не­з­най­но кол­ко дъл­го бъ­де­ще и гор­до да из­ви­ка­ме „Трай, ко­ньо, за зе­ле­на тре­ва!”.

Георги ЙОВЧЕВ

 

Коментарите са затворени.