За премиера и… околните

Aug 22nd, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Дра­ги при­я­те­ли, ве­че и в Брю­к­сел за­бе­ля­за­ха, че Бъл­га­рия се уп­ра­в­ля­ва от му­т­ри. Ка­то се ма­х­нат ня­кол­ко­то кра­си­ви ду­ми се раз­би­ра от до­к­ла­да ед­но не­що- в Ро­ди­на­та е оси­гу­ре­на здра­ва спой­ка  ме­ж­ду “но­ва­та по­ли­ти­ка” и кри­ми­нал­на­та и ос­но­ва. Брю­к­сел на­п­ра­ви ве­ли­ко­то от­к­ри­тие твър­де къ­с­но спо­ред мен, за­що­то има­ше ме­дии, ко­и­то раз­к­ри­ва­ха фа­мо­з­но­то ми­на­ло  на Б. Бо­ри­сов и Ц. Бо­ри­с­ла­во­ва. Да­же амер.  “  Foreign  Affeairs “  в броя  си   от май- юни пи­са;  В дър­жа­ви­те ма­фии ка­то Бъл­га­рия, Гви­нея-Би­сау, Чер­на Го­ра, Ми­ан­мар( Бир­ма), Ук­рай­на, и Ве­не­цу­е­ла, на­ци­о­нал­ни­ят ин­те­рес и ин­те­ре­сът на ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност са из­к­лю­чи­тел­но тя­с­но пре­п­ле­те­ни. Ком­па­ния ни пра­вят най- пре­с­тъ­п­ни­те дър­жа­ви и ние се ки­п­рим на­че­ло!  И то­ва е за­с­лу­га на пре­ми­е­ра  Бо­ри­сов, кой­то спо­ред аме­ри­кан­ци­те, е бивш (или на­с­то­ящ) на­р­ко­т­ра­фи­кант, кой­то се­га пак с по­мо­щ­та на ян­ки­те се опи­т­ва да се” из­бе­ли”.

По­я­ви­ха се об­ви­не­ния ка­то:

-при­з­на­ни­е­то с Ми­шо Би­ра­та, и ис­ка­не­то на бъл­гар­с­ки юри­с­ти до гла­в­ния про­ку­рор да от­с­т­ра­ни Б.Б. от длъ­ж­ност за­ра­ди пре­с­тъ­п­ле­ние по слу­ж­ба.

-ра­бо­та за чу­ж­до ра­зу­з­на­ва­не с тра­ги­ч­на­та ви­зи­та на ше­фа на ЦРУ  Дей­вид Пе­т­ре­ъс у нас, и не­го­ви­те оби­кол­ки с Б.Б. “ по цър­к­ви, ма­на­с­ти­ри, ве­че­ри и обе­ди”, ко­е­то в сре­ди­те на шпи­о­на­жа се на­ри­ча сре­ща на цен­т­ра­ла­та с те­хен агент!

– на за­се­да­ние на де­ло в шу­мен­с­кия съд един от по­д­съ­ди­ми­те( Ке­ца) е го­во­рил за съ­би­ра­не на па­ри от С. Йо­сич, бай Ми­ле, С.Сла­во­ви В Сте­фа­нов, ко­и­то да бъ­дат да­де­ни на Пе­т­ка­нов, за да ста­не Б.Б. гла­вен се­к­ре­тар на МВР.

-Съ­щи­ят твър­ди, че Б.Б. от­го­ва­рял за хе­ро­и­на от Тур­ция и син­те­ти­ч­на­та дро­га  в об­ра­т­на по­со­ка.

-пред ко­ми­си­я­та за въ­т­ре­шен ред на 40-то На­ро­д­но съ­б­ра­ние съ­щи­те дан­ни из­на­ся и ген. Ва­ньо Та­нов.

-ока­з­ва се, че ви­кин­гът Т. Бьор­гол­ф­сон, пар­т­нъ­ор на Ц. Бо­ри­с­ла­во­ва и со­б­с­т­ве­ник на “Ак­та­вис”, съ­що е за­ме­сен в не­ле­гал­но про­из­во­д­с­т­во  на син­те­ти­ч­на дро­га  в ду­п­ни­ш­кия цех на ком­би­на­та, а по­з­на­ти­те бра­тя Га­ле­ви и бат  Бой­ко пак са с пре­ки връ­з­ки и об­щи ин­те­ре­си!

-знае ли ня­кой за­що за­ра­ди омер­та С.Йо­сич му из­да­де смър­т­на при­съ­да?

-И  на­к­рая, пре­са­та пи­са, че ру­с­ка­та ма­фия чрез  г-н Л уж­ков  го дър­жи в пра­вия път!

При­я­те­ли, ка­то гле­да­ме уси­ли­я­та на пре­ми­е­ра,  не мо­жем да не от­че­тем по­ло­жи­тел­ни­те му  ре­зул­та­ти в бор­ба­та с ор­га­ни­зи­ра­на­та пре­с­тъ­п­ност.За пръв път де­ла се во­дят сре­щу не­до­се­га­е­ми­те. Вси­ч­ки бя­ха под ча­дър и за­то­ва дър­жа­ва­та е на то­ва де­ре­дже. Спом­ням си ко­га­то Ц.Цве­т­ков, бивш гл. с-р, ка­за хар­но  по те­ле­ви­зи­я­та” Ка­к­во сте ско­чи­ли вър­ху Мар­ги­ни­те?  Те са до­б­ри мом­че­та!”

По­с­те­пен­но май­му­на­та си от­во­ри очи­те и вси­ч­ки раз­б­ра­х­ме кол­ко стру­ват мно­го от на­ци­о­нал­ни­те ни во­да­чи. Б.Б. знае мно­го не­ща за хо­ра­та от пре­хо­да и при до­б­ро же­ла­ние мо­же да им скъ­си кра­ка­та. Вла­дее ре­п­ре­си­в­на­та ма­ши­на на дър­жа­ва­та и ние се на­дя­ва­ме на не­го да ог­ра­ни­чи го­ля­мо­то плю­с­ка­не на мал­цин­с­т­во­то. По­ня­ко­га из­би­ра ня­ко­го от ули­ца­та, об­ли­ча го с го­ле­ми пъл­но­мо­щия и се дъ­ни, за­що­то ин­ди­ви­дът се ока­з­ва из­мам­ник. Но на ни­ко­го не е на­пи­сан ха­ра­к­те­рът на ли­це­то!

Мъл­ча­х­ме до­с­та го­ди­ни. По­ня­ко­га ми се стру­ва, че ха­ра­к­те­рът ни гра­ни­чи с ма­зо­хи­зъм. За­гу­би­х­ме илю­зи­и­те си и от­в­ра­ще­ни­е­то, ко­е­то из­пъл­ни ду­ши­те ни, ня­ма ко­ли­че­с­т­ве­но из­ра­же­ние! В мо­мен­та( при тол­ко­ва  ра­фи­ни­ра­ни из­мам­ни­ци)  ня­ма по-уда­чен из­бор от не­го! Ми­с­ля, че ще спе­че­ли вто­ри ман­дат, за­що­то на­ша­та вя­ра е мър­т­ва.Ви­дя­х­ме “ге­ро­и­те”  от трой­на­та ко­а­ли­ция, а на­ши­ят Фран­кен­щайн , г-н До­ган, по­д­ро­б­но опи­са об­ръ­чи­те, опа­са­ли вси­ч­ки. Зву­чи тъ­ж­но, но оби­к­но­ве­ни­ят чо­век ня­ма шанс да про­ме­ни си­с­те­ма­та. Дра­ги при­я­те­ли, в на­ша­та ис­то­рия има мно­го по­ч­те­ни по­ли­ти­ци и  три­бу­ни ка­то П.Р. Сла­вей­ков, А.Ля­п­чев, П. Ка­ра­ве­лов и др. Да­но до­жи­ве­ем да бъ­дат из­ди­г­на­ти в бъ­де­ще та­ки­ва. Се­га ня­ма шанс да из­бе­рем че­с­т­ни хо­ра, ми­ле­е­щи един­с­т­ве­но за по­до­б­ря­ва­не на ха­ла ни, ста­ри­те ка­ти­ли  ня­ма да ги до­пу­с­нат!

П.С. Пре­ди дни се ви­дях с мой при­я­тел,  бивш пар­ти­ен бос, пре­к­ва­ли­фи­ци­рал се в ма­сон. Кри­ти­ку­ва ме, че съм пи­шел за не­ща, ко­и­то не по­д­ле­жат на про­мя­на. По­съ­ве­т­ва ме да обър­на вни­ма­ние на про­б­ле­ми­те на Шар Ай­ше­то. Мо­же пък да го по­с­лу­шам!

Г.Йорданов- Гого

 

Коментарите са затворени.