ЦДГ “Първи юни” с. Оброчище първа стартира участието си в програма “Коменски”

Aug 22nd, 2012 | От | Category: ДРУГИ

Пър­ва в об­щи­на Бал­чик де­т­с­ка гра­ди­на “Пър­ви юни”в с.Об­ро­чи­ще, стар­ти­ра уча­с­ти­е­то си в спе­че­лен про­ект по се­к­тор­на про­г­ра­ма “Ко­мен­с­ки” към Цен­тъ­ра за раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си, про­г­ра­ма “Уче­не през це­лия жи­вот”-”Пъ­ту­ва­не в све­та на кни­ги­те“ . То­зи про­ект обе­ди­ня­ва учи­те­ли , де­ца и ро­ди­те­ли от 4 ев­ро­пей­с­ки дър­жа­ви: Ру­мъ­ния, Тур­ция, Ис­па­ния и Бъл­га­рия. Иде­я­та на про­е­к­та про­из­ти­ча от  по­за­б­ра­ве­но­то или по мал­ко  от­де­ле­но вре­ме от стра­на на ро­ди­те­ли­те за че­те­не на при­ка­з­ки у до­ма с де­ца­та. Цел­та на про­е­к­та е по­ви­ща­ва­не на ос­ве­до­ме­но­ст­та  на ро­ди­те­ли­те ,при­на­д­ле­жа­щи  в че­ти­ри­те ин­с­ти­ту­ции, пар­т­ньо­ри в про­е­к­та  за ро­ля­та на че­те­не на кни­ги в ран­но­то де­т­с­т­во и за то­ва кол­ко ва­ж­но е то да сти­му­ли­ра и по­д­дър­жа ин­те­ре­са  на де­ца­та за че­те­не , ка­то се за­по­ч­не от пе­ри­о­да в де­т­с­т­во­то, в кой­то се по­ла­гат ос­но­ви­те на ези­ка на де­те­то  с при­о­ри­тет на де­т­с­ка­та ли­те­ра­ту­ра, ка­то  най-по­д­хо­дя­що­то сре­д­с­т­во за ко­му­ни­ка­ция с все­ле­на­та на де­те­то и га­ран­ти­ращ ефект в сле­д­ва­щи­те стъ­п­ки на об­ра­зо­ва­тел­ния про­цес.Обя­вен бе­ше старт на про­е­к­та с про­ве­де­ния пе­да­го­ги­че­с­ки съ­вет на 16.09.2011г. от г-жа Ру­сан­ка Йор­да­но­ва-ди­ре­к­тор при ЦДГ“Пър­ви юни“.  Сфор­ми­ран бе екип от 7 учи­те­ли, ко­и­то  да  ра­бо­тят с об­що 56 де­ца и те­х­ни­те ро­ди­те­ли. Ръ­ко­во­ди­тел на про­е­к­та е гла­вен учи­тел­ Ру­мян­ка Ива­но­ва.

През ме­сец се­п­тем­в­ри бе­ше сфор­ми­ран учи­ли­щен екип за уп­ра­в­ле­ние на про­е­к­та. Си­ту­и­ра­на бе ко­ми­сия за  из­ра­бо­т­ва­не на  кри­те­рии за по­д­бор на учи­те­ли  за вклю­ч­ва­не в мо­бил­но­с­ти­те. От­к­ри­ти бя­ха клу­бо­ве «Ко­мен­с­ки» и кът «Ко­мен­с­ки».Бя­ха раз­г­ле­да­ни пре­д­ло­же­ния за ло­го на про­е­к­та.

През ме­сец ок­том­в­ри учи­те­ли­те съ­би­ра­ха ин­фор­ма­ция за лю­би­ми при­ка­з­ки и по­д­хо­дя­щи кар­тин­ки за из­ра­бо­т­ва­не на „до­ма­ш­на кни­ж­ка“.  На вто­рия етаж  се офор­ми  и стая на „Ко­мен­с­ки“. За­по­ч­на по­д­го­то­в­ка от стра­на на еки­па от учи­те­ли по пър­ва­та мо­бил­ност в стра­на­та  ко­ор­ди­на­тор гр.Кра­йо­ва Ру­мъ­ния. Из­ра­бо­те­ни бя­ха мно­го и най раз­но­о­б­ра­з­ни по­да­ръ­че­та за на­ши­те до­ма­ки­ни в пар­т­ньор­с­т­во­то.Из­го­т­ве­ни бя­ха не­об­хо­ди­ми­те до­ку­мен­ти по пъ­ту­ва­не­то до Ру­мъ­ния.

В на­ча­ло­то на ме­сец но­ем­в­ри бя­ха  за­по­з­на­ти ро­ди­те­ли и ко­ле­ги с ре­зул­та­ти­те и про­ве­де­ни­те ди­с­ку­сии по вре­ме на пър­ва­та мо­бил­ност в стра­на­та ко­ор­ди­на­тор Ру­мъ­ния. На ро­ди­те­ли­те бя­ха раз­да­де­ни въ­п­ро­с­ник „На­со­ч­ва­що ин­тер­вю“, в  кой­то те из­ра­зи­ха сво­е­то мне­ние и от­но­ше­ние.

През ме­се­ц ­де­кем­в­ри стар­ти­ра уе­б­сай­тът на про­е­к­та, раз­ра­бо­тен от бъл­гар­с­кия екип http://programa-komjenski.webnode.com/

Ак­цен­тът през то­зи ме­сец бе про­у­ч­ва­не­то на про­б­ле­ми­те, ко­и­то въз­пре­пя­т­с­т­ват че­те­но­то на при­ка­з­ки у до­ма на де­те­то. Гла­в­на при­чи­на за то­ва , се ока­за ни­с­кия со­ци­а­лен ста­тус на ня­кои от се­мей­с­т­ва­та в кв. „Мла­дост“.Мно­го от ро­ди­те­ли­те ня­мат сре­д­с­т­ва да от­де­лят за за­ку­пу­ва­не­то на кни­ж­ки с при­ка­з­ки.  На ро­ди­те­ли­те бе­ше пре­д­ло­же­но , да за­е­мат кни­ж­ки от де­т­с­ка­та гра­ди­на или ме­с­т­на­та би­б­ли­о­те­ка. За­е­д­но с част от ро­ди­те­ли­те и де­ца­та от по­д­го­т­ви­тел­на гру­па бе­ше по­се­те­на ме­с­т­на­та би­б­ли­о­те­ка , ка­то де­ца­та  ви­дя­ха ,как би­ха мо­г­ли да си за­е­мат кни­ж­ки ,, ка­то пре­ди то­ва бъ­де из­да­ден  чи­та­тел­с­ки кар­тон. На де­ца­та бе обя­с­не­но , как тря­б­ва да се па­зят кни­ж­ки­те и вър­на­ти в оп­ре­де­ле­ния срок.

Те­ма­та на про­е­к­т­ни­те дей­но­с­ти през ме­сец яну­а­ри ин­тер­вю­и­ра­не на ро­ди­те­ли­те за ли­ч­на­та им мо­ти­ва­ция и се на­сър­чат и пра­к­ти­ку­ват дей­но­с­ти свър­за­ни с че­те­не на кни­ги с де­ца­та. Де­ца­та и те­х­ни­те ро­ди­те­ли бя­ха въ­в­ле­че­ни в иде­я­та да  ри­су­ват мо­мен­ти от про­че­те­на при­ка­з­ка , ка­то бе по­д­ре­де­на из­ло­ж­ба в спе­ци­ал­но офор­ме­на­та стая „Ко­мен­с­ки“.

През ме­сец фе­в­ру­а­ри на­ши би­в­ши уче­ни­ци а в мо­мен­та вто­ро­к­ла­с­ни­ци­по­д­го­т­ви­ха кни­ж­ки с при­ка­з­ки за сво­и­те при­я­те­ли от де­т­с­ка­та гра­ди­на. При го­с­ту­ва­не­то си в де­т­с­ка­та гра­ди­на , те ги по­ка­з­ва­ха и че­тя­ха а  на­ши­те мал­чу­га­ни слу­ша­ха със за­та­ен дъх  и от очи­ч­ки­те им  бли­ка­ше  ра­дост ,че ба­т­ко­в­ци­те и  ка­ки­те са им на го­с­ти.

През ме­сец март се про­ве­де ро­ди­тел­с­ка сре­ща съ­в­ме­с­т­но с ро­ди­те­ли, де­ца и учи­те­ли. На сре­ща­та бя­ха об­съ­де­ни ре­зул­та­ти­те от про­е­к­т­на­та дей­ност, ка­то бя­ха да­де­ни на­со­ки за по-до­б­ра ре­зул­та­т­на съ­в­ме­с­т­на дей­ност. Го­с­по­жа С.Кръ­с­те­ва , ба­ба на Сте­фа­ни ,про­че­те при­ка­з­ка­та „Кой­то не ра­бо­ти не тря­б­ва да яде“ С по­мо­щ­та на въз­ра­с­т­ни­те де­ца­та ана­ли­зи­ра­ха съ­дър­жа­ни­е­то на про­че­те­на­та бъл­гар­с­ка на­ро­д­на при­ка­з­ка и ос­ми­с­ли­ха по­у­ки­те от нея.  Дже­си­ка , де­те от вто­ра гру­па из­ка­за мне­ние ,че  кой­то не учи съ­що не тря­б­ва да яде“За ра­дост на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи ста­на яс­но , де­ца­та  въз­при­е­мат тру­да и уче­не­то ко­то цен­но­с­ти.

Про­дъл­жи ра­бо­та­та по обо­ща­ва­не­то на ото­го­во­ри­те по пре­д­ло­же­ния към ро­ди­те­ли­те въ­п­ро­с­ник „На­со­ч­ва­що ин­тер­вю“ и из­го­т­вя­не­то на из­с­ле­до­ва­тел­с­ки  до­к­лад.

Из­ра­бо­те­ни бя­ха от­но­во мал­ки кра­си­ви по­да­ръ­че­та за пре­д­с­то­я­що­то пъ­ту­ва­не по вто­ра­та мо­бил­ност до гр.Ай­дън Тур­ция.

След за­в­ръ­ща­не­то си ор­га­ни­зи­ра­х­ме сре­ща,с ро­ди­те­ли и ко­ле­ги  на ко­я­то  уча­с­т­ни­ци­те във ви­зи­та­та по­ка­за­ха пре­зен­та­ции, раз­ка­з­ва­щи за пре­жи­вя­но­то, ка­то спо­де­ли­ха сво­и­те впе­ча­т­ле­ния.

През ме­сец ап­рил  еки­па от учи­те­ли , за­по­ч­на ра­бо­та по пре­по­ръ­ки­те об­съ­де­ни  от стра­ни­те в пар­т­ньор­с­т­во, за за­до­во­ля­ва­не на же­ла­ни­я­та на ро­ди­те­ли­те и сти­му­ли­ра­не на те­х­ния  ин­те­рес да се вклю­ч­ват в дей­но­с­ти­те  , свър­за­ни с че­те­не­то на при­ка­з­ки с де­ца­та.

От на­шия екип бя­ха  при­е­ти  еди­но­ду­ш­но ня­кол­ко пре­по­ръ­ки , ка­то най  ус­пе­ш­ни и бя­ха пра­к­ти­ку­ва­ни в  на­ша­та ра­бо­та в де­т­с­ка­та гра­ди­на.

За сре­ща­та  по тре­та­та мо­бил­ност в гр.Жи­ро­на Ис­па­ния бе­ше из­го­т­ве­на пре­зен­та­ция с по­д­б­ра­ни­те пре­по­ръ­ки  и сним­ков ма­те­ри­ал по тях.

От­но­во учи­тел­с­кия ко­ле­к­тив по­д­го­т­ви мал­ки по­дъ­ръ­ци за пар­т­ньо­ри­те ни от Ис­па­ния.

През ме­сец май учи­те­ли , ро­ди­те­ли и де­ца  се вклю­чи­ха ма­со­во в ак­ци­я­та „Да по­чи­с­тим Бъл­га­рия за един ден“ .

Осъ­ще­с­т­ви се  тре­та­та мо­бил­ност до град Жи­ро­на Ис­па­ния, на ко­я­то бе пре­д­с­та­ве­на пре­зен­та­ция  за  ра­бо­та по  пре­д­ло­же­ни­те пре­по­ръ­ки.

След за­в­ръ­ща­не­то си  ор­га­ни­зи­ра­х­ме сре­ща, на ко­я­то  уча­с­т­ни­ци­те във ви­зи­та­та по­ка­за­ха пре­зен­та­ции, раз­ка­з­ва­щи за пре­жи­вя­но­то и спо­де­ли­ха сво­и­те впе­ча­т­ле­ния.

През ме­сец юни се про­ве­де хе­пънг „ Аз умея да се ве­се­ля“. Де­ца­та пре­т­во­ри­ха  в ро­ли при­ка­з­ки­те“Дя­до­ва­та пи­т­ка“ и “Гра­ди­на­та на ца­ря“.

Ре­зю­ме на про­е­к­та:

Ос­но­в­на цел на про­е­к­та е об­ме­нът на пе­да­го­ги­че­с­ки пра­к­ти­ки, чрез ко­и­то  де­ца­та да бъ­дат на­сър­ча­ва­ни да ра­бо­тят за по­ви­ша­ва­не на сво­и­те зна­ния и уме­ния. Пре­д­с­та­вяй­ки по­ин­те­ре­сен и ат­ра­к­ти­вен на­чин свои лю­би­ми про­из­ве­де­ния от ху­до­же­с­т­ве­на­та ли­те­ра­ту­ра чрез из­раз­ни­те сре­д­с­т­ва на раз­ли­ч­ни­те из­ку­с­т­ва (сло­во, изо­б­ра­зи­тел­но из­ку­с­т­во, те­а­тър, му­зи­ка, фо­то­г­ра­фия и др.) и ИКТ, де­ца­та и те­х­ни­те ро­ди­те­ли  пре­от­к­ри­ват кни­ги­те ка­то съ­ще­с­т­вен из­то­ч­ник на ин­фор­ма­ция, по­до­б­ря­ват зна­чи­тел­но ези­ко­ви­те си ком­пе­тен­ции, раз­ви­ват сво­е­то въ­о­б­ра­же­ние и твор­че­с­ки  за­ло­ж­би. В хо­да на про­е­к­та ус­во­я­ват зна­ния и уме­ния, из­к­лю­чи­тел­но по­ле­з­ни и по­т­ре­б­ни за бъ­де­ща­та им ли­ч­но­с­т­на ре­а­ли­за­ция: на­у­ча­ват се да от­с­то­я­ват сво­е­то мне­ние, но и да за­чи­тат чу­ж­до­то, да ко­му­ни­ки­рат сво­бо­д­но, да при­е­мат и да се от­на­сят с ува­же­ние към раз­ли­ч­ни­те от тях хо­ра. Въз­при­е­мат се­бе си ка­то гра­ж­да­ни на  Ев­ро­па, ос­ми­с­лят мно­го­о­б­ра­зи­е­то от ев­ро­пей­с­ки ези­ци и кул­ту­ри ка­то цен­ност, а не ка­то пре­ч­ка за ед­но­съ­в­ме­с­т­но съ­жи­тел­с­т­во в об­щия ни ев­ро­пей­с­ки дом. Учи­те­ли­те обо­га­тя­ват пе­да­го­ги­че­с­кия си опит не са­мо с по­ле­з­ни идеи, за­ро­ди­ли се по вре­ме на се­ми­на­ри­те, а и с ра­бо­те­щи ме­то­ди, пра­к­ти­ки, по­ли­ти­ки,уче­б­ни про­г­ра­ми, при­ла­га­ни ус­пе­ш­но в дру­ги об­ра­зо­ва­тел­ни си­с­те­ми.Към на­с­то­я­щия мо­мент част от­це­ли­те на про­е­к­та  са по­с­ти­г­на­ти. Осъ­ще­с­т­ве­ни са 3 пар­т­ньор­с­ки сре­щи (вРу­мъ­ния,Тур­ция и Ис­па­ния), ко­и­то по­с­та­ви­ха на­ча­ло­то на ед­но из­к­лю­чи­тел­но по­л­зо­т­вор­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во. Ре­а­ли­зи­ра­ни са и сле­д­ни­те край­ни про­ду­к­ти: На­со­ч­ва­що ин­тер­вю,  до­к­лад,  пре­зен­та­ция , дра­ма­ти­за­ции, тан­цо­ви по­с­та­но­в­ки. Те ще бъ­дат из­по­л­з­ва­ни ка­то на­г­ле­д­ни ди­да­к­ти­че­с­ки­с­ре­д­с­т­ва в си­ту­а­ци­и­те по раз­ли­ч­ни уче­б­ни  дей­но­с­ти  и ще га­ран­ти­рат про­дъл­жи­тел­но­то из­по­л­з­ва­не­във вре­ме­то на ре­зул­та­ти­те от про­ектa.

Ру­мян­ка Ива­но­ва – гла­вен учи­тел при  ЦДГ“ Пър­ви юни“ с. Об­ро­чи­ще общ.Бал­чик

 

Коментарите са затворени.