Национали организираха Седмица на плажния тенис в Албена

Aug 22nd, 2012 | От | Category: СПОРТ

На­ци­о­на­ли­те по пла­жен те­нис Ви­ден На­цев и Ге­ор­ги Ни­ко­лов ор­га­ни­зи­ра­ха Се­д­ми­ца на пла­ж­ния те­нис в Пер­ла­та на ро­д­но­то ни Чер­но­мо­рие Ал­бе­на. Ин­те­рес про­я­ви­ха над 30 де­ца на въз­раст от 6 до 14 го­ди­ни. Вси­ч­ки бя­ха по­то­пе­ни в ма­ги­я­та на но­вия спорт на по­с­то­ян­ни­те иг­ри­ща на пла­жа с ко­п­ри­нен пя­сък, ко­и­то се на­ми­рат пред хо­тел „Ка­ли­о­па”.

Не­за­б­ра­ви­ми емо­ции, смях и иг­ри за мал­чу­га­ни­те бя­ха ор­га­ни­зи­ра­ли На­цев и Ни­ко­лов, ка­то в спор­т­на ат­мо­с­фе­ра раз­к­ри­ва­ха тай­ни­те на то­зи из­к­лю­чи­тел­но за­п­ле­ня­ващ спорт. В де­т­с­кия тур­нир взе­ха уча­с­тие вси­ч­ки де­ца, ка­то бя­ха раз­пре­дел­ни по двой­ки в две гру­пи. Ин­те­ре­сен факт е, че де­ца­та иг­ра­ха с ра­ке­ти пре­до­с­та­ве­ни от най-го­ле­ми­те зве­з­ди на то­зи спорт имен­но за раз­ви­тие на де­т­с­кия пла­жен те­нис в Бъл­га­рия. „За мен е го­ля­ма чест, че зве­з­ди от ран­га на Алекс Мин­го­зи, Фран­соа Жук, Ма­си­мо Ма­теи и Си­мо­не Оми­чо­ли пре­до­с­та­ви­ха ра­ке­ти, фа­нел­ки и еки­пи­ро­в­ка за на­ши­те де­ца”, спо­де­ли Ви­ден На­цев пре­зи­дент на спор­тен клуб „Пла­жен Те­нис Бъл­га­рия”.

Той при­по­м­ни, че ми­на­ла­та го­ди­на Ал­бе­на бе до­ма­кин на най-пре­с­ти­ж­на­та кон­ти­нен­тал­на про­я­ва, ка­то ор­га­ни­зи­ра Ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во по пла­жен те­нис. От та­зи го­ди­на ку­рор­т­ни­ят ком­п­лекс за­е­д­но със СК „Пла­жен Те­нис Бъл­га­рия” раз­ра­бо­т­ват съ­в­ме­с­т­на про­г­ра­ма за раз­ви­тие на хи­та сред ле­т­ни­те спор­то­ве на пре­к­ра­с­ния плаж на Ал­бе­на. Сле­д­ва­що­то го­ля­мо съ­би­тие в ком­п­ле­к­са е на 21-23 се­п­тем­в­ри, ко­га­то ще се про­ве­де ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир по пла­жен те­нис от ве­ри­га­та на ITF с на­г­ра­ден фонд от 1200 ев­ро. За не­го уча­с­тие ве­че са по­т­вър­ди­ли вси­ч­ки на­ци­о­нал­ни съ­с­те­за­те­ли, ка­к­то и съ­с­те­за­те­ли от Ита­лия, Фран­ция, Бел­гия и Гър­ция.

Руслан Йорданов

 

Коментарите са затворени.