ОБЯВИ

Aug 22nd, 2012 | От | Category: обяви

Купувам

*Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя в Гур­ко­во, Ца­ри­чи­но, Три­гор­ци, Со­ко­ло­во, Дро­п­ла, Кре­ме­на, Се­но­кос, Бал­чик. Из­го­т­вям до­ку­мен­ти.

Тел: 0888 427 288, 0895, 718 383                        /3-3/

*Ку­пу­вам зе­ме­дел­с­ка зе­мя в общ. Бал­чик, Ка­вар­на, Г. То­ше­во, Ша­б­ла, До­б­рич, Кру­ша­ри. Пла­щам ве­д­на­га.

Тел: 0888 427 288,

0895, 718 383              /3-3/

*Ку­пу­вам апар­та­мент без по­с­ре­д­ник.

Тел: 0895 733 993

Продавам

*Продавам апартамент в гр. Балчик, ж.к. Балик.

Тел: 0896 955 997 /5-1/

*Продавам къща в с. Одърци, 1600кв.м двор.

Тел: 0888 403 211    /4-1/

*Продавам изгодно парцел 640 кв.м в регулация, на ул. “Ст. планина” до пожарната и летище Балчик с лице на асфалтов път.

Цена по договаряне от собственика, 0% комисионна.

Тел: 0889 614 762    /4-4/

*Про­да­вам ми­к­ро­бус “Форд Тран­зит”, 15+1, ли­цен­зи­ран, 2000 г., мо­же и с ра­бо­т­но мя­с­то до­го­ва­ря­не

Тел: 0886 746 761

Разни

*Давам магазини под наем (подходящи за месо и зеленчуци)

Тел: 0898 727 944  /5-3/

*Давам гараж под наем в бл. 35.

Тел: 0579 7 63 39

0888 702 805      /4-3/

*Под на­ем гар­со­ни­е­ра в гр. До­б­рич, бул “25 се­п­тем­в­ри”  №39.

Тел: 0888 403 211   /4-1/

*Тър­ся квар­ти­ран­ти за са­мо­с­то­я­тел­на бо­к­со­ни­е­ра, на­пъл­но об­за­ве­де­на, с кли­ма­тик, без ха­зяи във Вар­на бли­зо до ля­т­но ки­но “Тра­кия”.

Тел: 0889 888 972

052 780 908;

052 803 248            /4-2/

*Ре­монт на ви­ли

Тел: 0895037550  /30-23/

*Мла­де­ж­ки сту­ден­т­с­ки бри­га­ди, ста­жо­ве и спе­ци­а­ли­за­ции – Ан­г­лия, Ита­лия, Ки­пър.

Тел: 0889 636 280 /10-5/

*Търсим сервитьор/ка за целогодишна работа в новостроящ се ресторант в “Марина Сити”.

Тел: 0897 062 002   /2-2/

Коментарите са затворени.