Духовият оркестър на военноморските сили – отново в Балчик

Aug 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На 7 ав­густ от 18.30 ч. на сце­на “Ми­с­т­рал” пре­д­с­та­ви­тел­ни­ят ор­ке­с­тър на ВМС в Бъл­га­рия из­не­се кон­церт за бал­чи­к­лии. Той бе по­с­ве­тен на 133-го­ди­ш­ни­на­та от съ­з­да­ва­не­то на бъл­гар­с­кия во­ен­но­мор­с­ки флот.

Ду­хо­ви­ят ор­ке­с­тър на ВМС ве­че до­с­та го­ди­ни ра­д­ва с пре­д­с­та­в­ле­ни­я­та си. Той из­на­ся кон­цер­ти пре­дим­но в гра­до­ве­те от Бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие, а по­ня­ко­га и във въ­т­ре­ш­но­ст­та на стра­на­та. Ди­ри­гент на ве­чер­на­та про­г­ра­ма бе ка­пи­тан ІІІ ранг – Ми­ро­с­лав Три­фо­нов. Кон­цер­тът за­по­ч­на с хим­на на ВМС – “Ве­лик е на­ши­ят вой­ник”, из­пъл­нен на кра­ка от му­зи­кан­ти­те. В ре­пер­то­а­ра на ор­ке­с­тъ­ра имаше из­ве­с­т­ни кла­си­че­с­ки и съ­в­ре­мен­ни про­из­ве­де­ния, ко­и­то по­в­ди­гат ду­ха и вдъ­х­ват на­с­т­ро­е­ние.

За съ­жа­ле­ние, ня­ма­ше пла­ка­ти или дру­ги офи­ци­ал­ни пу­б­ли­ка­ции, за­то­ва и ло­ги­ч­но, кон­цер­тът за­по­ч­на с не­при­я­т­но мал­ка пу­б­ли­ка от де­се­ти­на чо­ве­ка, пре­дим­но чу­ж­ден­ци. След то­ва оба­че, все­ки ми­ну­вач от але­я­та се спи­ра­ше да по­с­лу­ша не­ве­ро­я­т­на­та му­зи­ка и та­ка на­к­рая пу­б­ли­ка­та се уве­ли­чи не­кол­ко­к­ра­т­но. Кон­цер­тът бе ат­ра­к­ция и за го­с­ти­те на хо­те­ли­те в бли­зост до сце­на­та, ко­и­то с удо­вол­с­т­вие го из­с­лу­ша­ха.

Ця­ла­та про­г­ра­ма про­дъл­жи око­ло час и по­ло­ви­на, а по­с­ле­д­но­то про­из­ве­де­ние бе бри­лян­т­но из­пъл­не­но­то Ду­на­в­с­ко хо­ро, ап­ло­ди­ра­но дъл­го от пу­б­ли­ка­та.

По­же­ла­ва­ме на ор­ке­с­тъ­ра на ВМС мно­го ус­пе­хи по вре­ме на кон­цер­ти­те за­на­пред и ги оча­к­ва­ме от­но­во.

Ерсин ИСМАИЛОВ

 

Коментарите са затворени.