Публичен търг за имот

Aug 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение № 238/27.02.2009 г. и изм. и доп. с Решение 748/17.02.2011 год.на ОбС – Балчик; Решение № 197  по Протокол № 15 от 17.07.2012 г. на Общински Съвет  Балчик и във връзка със Заповед №   806/10.08.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ:

1.1. Незастроен поземлен имот № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от  2 500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/, актуван с АОС № 2730/19.12.2006 год., при начална цена 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/.

1.2. Участникът спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава да опазва преминаващата през имота канализация, като гарантира достъпа за нейното обслужване със съответния сервитут, съгласно ЗУТ и друга действаща нормативна уредба.

2. Търгът ще се проведе на 04.09.2012 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл.”21 септември” № 6.

3. Закупуването на тръжни книжа  всеки работен ден от 20.08.2012 год. до  31.08.2012 г. на касата на ОбА – Балчик.

4. Де­по­зи­тът за уча­с­тие в тър­га се вна­ся по по­со­че­на­та в тръ­ж­ни­те кни­жа бан­ко­ва сме­т­ка или на ка­са­та на Об­щи­на Бал­чик в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012  год.

5. За­я­в­ле­ние за уча­с­тие, ком­п­ле­к­то­ва­но с изи­с­ку­е­ми­те до­ку­мен­ти се по­да­ва в срок до 16.00 ч. на 03.09.2012 г. в Ин­фор­ма­ци­он­ния цен­тър на Об­щи­на Бал­чик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

 

Коментарите са затворени.