Мисли …

Aug 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

В жи­во­та  има ус­ло­вия за вси­ч­ко и от­къ­си­те от вре­ме ни­ко­га не са ед­но­ц­ве­т­ни. За­то­ва сво­бо­д­ни­те по дух, не­ро­бу­ва­щи на су­е­т­но­то си его вла­де­ят най- сил­но­то оръ­жие- да про­ща­ват и не тър­сят тор­ба­та ал­тъ­ни  от длъ­ж­ни­ци­те. Мно­го от ге­ро­и­те на пре­хо­да  бя­ха на стра­ни­ци­те на  ме­ди­и­те, а и все още про­дъл­жа­ват!

При­я­те­ли, гле­да­ме ме­се­ци  фар­са с А. Пе­т­ров. След  на­п­ра­ве­на  пре­ди­ш­на рен­т­ге­но­г­ра­фия яс­но е про­ли­ча­ло дъл­бо­ко спу­к­ва­не на гле­зе­на, ра­в­но­сил­но на  счу­п­ва­не, за ко­е­то и най- без­про­с­ве­т­ни­ят знае, че се на­ла­га ги­п­си­ра­не,  а днес в бол­ни­ца­та е ус­та­но­ве­но , че му ня­ма  ни­що и му пре­д­пи­са­ли  ма­зи­ла!

Е, то­ва е по­ло­же­ни­е­то…

Г-н Пе­т­ров,  за­я­ви­х­те, че ще Ви ли­к­ви­ди­рат в прав текст . Вие сте го­рещ кар­тоф и не знам за­що на­к­рая не ка­же­те ис­ти­на­та за та­зи дър­жа­ва? Уча­с­т­ву­ва­ли сте в тол­ко­ва от­бор­ни мръ­с­ни иг­ри с мно­го от се­га­ш­ни­те вла­с­т­ни­ци? Ко­га­то сте тръ­г­ва­ли на­го­ре сте би­ли на­я­с­но , че без да си про­да­де­те ду­ша­та и да пре­да­ва­те и най бли­з­ки­те си при­я­те­ли, ня­ма да има­те фи­нан­сов про­с­пе­ри­тет.

Аз жи­вея в ма­лък град и имам по­з­на­ти, ко­и­то съ­що са се обър­на­ли на ди­а­ме­т­рал­но про­ти­во­по­ло­ж­на­та стра­на, кой за фи­ни­кий­с­ки зна­ци, кой за ви­сок пост,а дру­ги и за две­те! Но при Вас, г-н Пе­т­ров, не­ща­та са  го­ле­ми. Вие из­по­л­з­ва­те ум­но по­с­та на висш по­ли­цай за со­б­с­т­ве­но обо­га­тя­ва­не. Вър­ши­те не­ща­та ком­п­ле­к­с­но , из­ну­д­ва­те, за­с­не­ма­те ор­ги­и­те на до­в­че­ра­ш­ни­те бе­д­ня­ци (дне­ш­ни­те сон­дан гьор­ме­та), за да ги из­ну­д­ва­те. Фи­нан­со­ви­ят Ви про­с­пе­ри­тет  е впе­ча­т­ля­ващ,а по­ли­ти­че­с­ки­те Ви из­ну­д­ва­ния са бри­лян­т­ни. Вла­де­е­те и част от по­ли­ци­я­та и про­ку­ра­ту­ра­та.

По­ня­ко­га съ­жа­ля­вам, че ня­ма един та­къв чо­век да иг­рае за на­ро­да, пък да­же пла­та­та му да бъ­де ми­ли­он. Ад­во­ка­ти­те са на­я­с­но с ка­зу­са.  Вие има­те въз­мо­ж­ност да да­де­те мно­го па­ри, но ни­кой не ги пи­па, те па­рят. И те­зи, ко­и­то Ви дър­жат в ка­у­ша зна­ят, че по­л­з­ва­те SIM- кар­ти и дру­ги ек­с­т­ри,  не се за­б­лу­ж­да­вай­те, пу­с­кат Ви гю­веч! Тъй ка­то не мо­гат да ви от­ро­вят, ще Ви из­ми­с­лят мъ­чи­тел­на смърт и да­но жер­т­ви­те Ви да бъ­дат овъ­з­ме­з­де­ни.

Ми­с­ля си, че все още се на­дя­ва­те да на­д­хи­т­ри­те  уп­ра­в­ля­ва­щи­те. Съм­ня­вам се, за­що­то те не са ин­те­ле­к­ту­ал­ци. По­с­ле­д­ни­те  по­ня­ко­га вяр­ват и на из­ма­ми, за­що­то в сър­ца­та си са че­с­т­ни хо­ра. А уп­ра­в­ля­ва­щи­те са ми­на­ли през си­то­то на вси­ч­ки му­шен­гии и са на­я­с­но с вси­ч­ко. Не Ви же­лая зло­то, а ме­ч­тая да до­й­де ден Вие да от­во­ри­те ус­та. Знам, че шан­со­ве­те Ви да жи­ве­е­те  ще на­ма­ле­ят, пък…кой знае.

Г.  ЙОРДАНОВ-Гого

 

Коментарите са затворени.