Христо Стоичков ще награди деца в Албена

Aug 15th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Ле­ген­дар­ни­ят бъл­гар­с­ки фу­т­бо­лист Хри­с­то Сто­и­ч­ков ще на­г­ра­ди при­з­ьо­ри­те в де­т­с­ка­та шам­пи­он­с­ка ли­га Лу­койл, ко­я­то в мо­мен­та се про­ве­ж­да в Ал­бе­на. То­ва ще ста­не на 16 ав­густ (че­т­вър­тък), ко­га­то в 10.30 ча­са на цен­т­рал­ния ста­ди­он ще за­по­ч­не фи­нал­на­та сре­ща от фу­т­бол­ния тур­нир. Уча­с­т­ват 8 съ­с­та­ва с фу­т­бо­ли­с­ти, ро­де­ни след 1 яну­а­ри 2000 г. За на­г­ра­ди­те спо­рят от­бо­ри­те на: Пи­рин /Бла­го­е­в­г­рад/, Изи­да /До­б­рич/, Фа­рул /Кон­с­тан­ца, Рум./, Ака­де­ми­я­та на Ха­джи /Рум./, Аван­гард Жи­то­мир /Укр./, Ми­ти­ши /Ру­сия/, Бе­рое /Ста­ра За­го­ра/ и Спар­так /Вар­на/.

По­бе­ди­те­лят ще се кла­си­ра за су­пер­фи­на­ла в Ан­та­лия от 23 до 27 ок­том­в­ри.

Ор­га­ни­за­то­ри на тур­ни­ра са де­т­с­ка фу­т­бол­на ли­га-Ру­сия с по­д­к­ре­па­та на Лу­койл-Ру­сия и „Еви­ма фу­т­бол кон­сул­тинг” с Ха­бил Аде­мов и Ев­ге­ни Ма­ри­нов.

На це­ре­мо­ни­я­та по на­г­ра­ж­да­ва­не­то ще при­съ­с­т­ва и спор­т­ния ди­ре­к­тор на Лу­койл Са­шо Ве­зен­ков. Фу­т­бол­на­та на­д­п­ре­ва­ра за пър­ви път го­с­ту­ва на Бал­ка­ни­те.

 

Коментарите са затворени.