Министър Л. Павлова и кметът Н. Ангелов прерязаха лентата на изпълнен проект

Aug 15th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

Ми­ни­с­тъ­рът на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и бла­го­у­с­т­рой­с­т­во­то Ли­ля­на Па­в­ло­ва днес офи­ци­ал­но пре­ря­за лен­та­та на ре­а­ли­зи­ра­ни­те обе­к­ти по про­ект BG161PO001/1.4-05/2009/013 на Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви-тие”.

В ре­зул­тат на фи­нан­си­ра­не­то и при­к­лю­чи­ли­те стро­и­тел­ни дей­но­с­ти са об­но­ве­ни пет ули­ци в Бал­чик, по­ло­же­ни са бли­зо 4 ки­ло­ме­т­ра нов ас­фалт и тро­то­а­ри, две пло­ща­д­ки за от­дих, ре­ха­би­ли­ти­ра­ни са два пар­кин­га.

На це­ре­мо­ни­я­та при­съ­с­т­ва­ха кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел Же­ля­з­ко Же­ля­з­ков, Де­ни­ца Ни­ко­ло­ва – гла­вен ди­ре­к­тор и ръ­ко­во­ди­тел на уп­ра­в­ля­ва­щия ор­ган на ОПРР, об­щин­с­ки съ­ве­т­ни­ци, кме­то­ве на на­се­ле­ни ме­с­та от ре­ги­о­на, пре­д­с­та­ви­те­ли на стро­и­тел­ния на­д­зор и фир­ми­те, ра­бо­ти­ли по про­е­к­та.

Пре­ди да от­ре­же лен­та­та, кме­тът на Ни­ко­лай Ан­ге­лов ка­за, че Об­щи­на Бал­чик ще про­дъл­жи да бъ­де ак­ти­в­на в раз­ра­бо­т­ва­не­то на про­е­к­ти, за­що­то то­ва е в по­л­за не са­мо за бал­чи­к­лии, но и за ту­ри­с­ти­те.

В при­ве­т­с­т­ви­е­то си ми­ни­с­тър Па­в­ло­ва за­я­ви, че й е из­к­лю­чи­тел­но при­я­т­но в Бал­чик не са­мо за­ра­ди ас­фал­ти­ра­ни­те ули­ци, а и за­ра­ди мно­го­то та­бе­ли с на­д­пи­си за фи­нан­си­ра­не по ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти. Тя оце­ни уси­ли­я­та на кме­та и це­лия екип на об­щи­на­та за ре­а­ли­зи­ра­не­то на тол­ко­ва мно­го ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти и до­пъл­ни, че съ­з­да­ва­не­то на бла­го­п­ри­я­т­на гра­д­с­ка сре­да и раз­ви­ти­е­то на ме­с­т­на­та ико­но­ми­ка са пре­д­по­с­та­в­ка хо­ра­та, ро­де­ни тук, да ос­та­ват в гра­да, да ра­бо­тят и се раз­ви­ват.

Ми­ни­с­тър Ли­ля­на Па­в­ло­ва из­ра­зи за­до­вол­с­т­во­то си, че тук се ре­а­ли­зи­рат съ­що об­ра­зо­ва­тел­на, со­ци­ал­на и кул­тур­на ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра, ка­к­то и пре­д­с­то­я­ща­та ре­ха­би­ли­та­ция на ме­с­т­на­та бол­ни­ца и за­ку­пу­ва­не­то на ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра.

Сава ТИХОЛОВ

 

Покана за сесия

На ос­но­ва­ние чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и във връ­з­ка с чл. 55, ал. 2,  т. 1 от Пра­вил­ни­ка за ор­га­ни­за­ци­я­та и дей­но­ст­та на об­щин­с­кия съ­вет, не­го­ви­те ко­ми­сии и вза­и­мо­дей­с­т­ви­е­то му с Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, на 16 ав­густ 2012 го­ди­на (че­т­вър­тък) от 9.00 ча­са, в за­ла­та на об­щин­с­ка ад­ми­ни­с­т­ра­ция, пър­ви етаж, ще се про­ве­де из­вън­ре­д­но за­се­да­ние на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик, при сле­д­ния

ДНЕВЕН  РЕД:

1. При­е­ма­не на ре­ше­ние за да­ва­не съ­г­ла­сие Об­щи­на Бал­чик да кан­ди­да­т­с­т­ва с про­е­к­т­но­то пре­д­ло­же­ние „Ре­ха­би­ли­ти­ра­не пъ­тен уча­с­тък км. 10+100  до км. 17+800 /Дро­п­ла-Се­но­кос/ от  Път IV – 29608″  ,  по  Мяр­ка 321 “Ос­но­в­ни ус­лу­ги за на­се­ле­ни­е­то и ико­но­ми­ка­та в сел­с­ки­те ра­йо­ни” по Про­г­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни за пе­ри­о­да 2007 – 2013 г. и де­к­ла­ри­ра, че дей­но­с­ти­те по про­е­к­та от­го­ва­рят на сле­д­ни­те при­о­ри­те­ти от Об­щин­с­ки план за раз­ви­тие 2005-2013 г на Об­щи­на Бал­чик:

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

2. Пре­д­ло­же­ние за взе­ма­не на ре­ше­ние за въз­ла­га­не пре­воз на пъ­т­ни­ци по ре­да на На­ре­д­ба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

3. Пре­д­ло­же­ние за от­пу­с­ка­не на фи­нан­со­ва по­мощ за про­ве­ж­да­не на мо­то­к­рос в с. Зме­е­во.

Вно­си­тел: Ни­ко­лай Ан­ге­лов – кмет на об­щи­на­та

4. Пре­д­ло­же­ние за из­ра­зя­ва­не на мо­ти­ви­ра­но мне­ние по оп­ро­ща­ва­не на дъл­жи­ми дър­жа­в­ни взе­ма­ния на ли­це­то Ган­ка Пе­т­ко­ва Вел­че­ва от с. Ца­ри­чи­но.

Вно­си­тел: Кра­си­мир Ку­нев – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

Ви­к­тор ЛУЧИЯНОВ Пре­д­се­да­тел на ОбС-Бал­чик

 

Коментарите са затворени.