В море от фестивална класическа музика

Aug 8th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

В мо­ре от му­зи­ка се гмур­на­ха бал­чи­к­лии и го­с­ти и то­ва ля­то през дъл­го­о­ча­к­ва­ни­те Дни на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка, ко­и­то бя­ха от­к­ри­ти на 28 юли. И ако пър­ви­те ве­че­ри с вир­ту­о­з­ни­те из­пъл­ни­те­ли на Мо­цар­то­ва му­зи­ка от Кла­сик FM ор­ке­с­тър мал­ко из­не­на­да­ха слу­ша­те­ли­те по­ра­ди ли­п­са­та на она­зи емо­ци­о­нал­на връ­з­ка, ко­я­то та­ка ле­с­но и спо­лу­ч­ли­во осъ­ще­с­т­вя­ва­ше ча­ро­в­но­то при­съ­с­т­вие на Мар­тин Пан­те­ле­ев, то тре­та­та ве­чер с ан­гел­с­ки­те гла­со­ве /и то­ва не е кли­ше/на Лю­бов Ме­то­ди­е­ва, Да­ни­ел Да­мя­нов и Ата­нас Мла­де­нов до­с­ти­г­на пъл­но­та­та на му­зи­кал­на­та ат­мо­с­фе­ра. Опер­ни­те гла­со­ве, сил­ни и бри­лян­т­ни, за­в­ла­дя­ха пу­б­ли­ка­та с из­пъл­не­ние на по­з­на­ти арии, ду­е­ти и тер­це­ти и за­с­лу­же­но по­лу­чи­ха при­з­на­ни­е­то и оби­ч­та на слу­ша­те­ли­те.

Че­т­вър­та­та го­ре­ща юл­с­ка ве­чер по­то­пи фе­но­ве­те на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка в ма­ги­я­та на удар­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти. Ча­ро­в­на­та и кра­си­ва ак­т­ри­са Би­ля­на Пе­т­рин­с­ка пре­д­с­та­ви му­зи­кан­ти­те от ан­сам­бъл „По­ли­ри­т­мия”- Ст. Па­в­лов, Ал.Цве­т­ков, В.Бе­нев, М.Ха­фи­зи, Д.Па­ли­ев.Ока­за се, че с ви­б­ра­фон, кси­ло­фон, тъ­пан, ма­рим­ба иа­ма­дин­да, са­мо с пер­ку­сия, мо­же да се на­п­ра­ви тол­ко­ва раз­но­о­б­ра­зен кон­церт, в кой­то с мно­го вкус и мяр­ка се съ­в­ме­с­тя­ват кла­си­че­с­ка­та и мо­дер­на­та му­зи­ка – от фол­к­лор­ни­те тан­ци до ра­г­тай­ма, от М.Го­ле­ми­нов до Грийн, Ши­ма и Рим­с­ки – Кор­са­ков. Вся­ко из­пъл­не­ние на да­ро­ви­ти­те мом­че­та бе­ше спо­лу­ч­ли­во пре­д­ше­с­т­ва­но от обя­с­ни­те­лен ко­мен­тар, мно­го та­к­ти­ч­но по­д­не­сен от Ал.Цве­т­ков, кой­то се изя­ви и ка­то за­ни­ма­те­лен во­дещ. Та­ка пу­б­ли­ка­та на­у­чи, че пер­ку­си­он­ни­ят ан­сам­бъл „По­ли­ри­т­мия”, из­пъл­ня­ващ пре­дим­но по­пу­ляр­ни му­зи­кал­ни ми­ни­а­тю­ри, га­с­т­ро­ли­ра с ус­пех на мно­го ев­ро­пей­с­ки и све­то­в­ни сце­ни, че му­зи­кан­ти­те – из­пъл­ни­те­ли са пре­по­да­ва­те­ли по пер­ку­сия  в мно­го пре­с­ти­ж­ни ев­ро­пей­с­ки уни­вер­си­те­ти. За­по­з­на­ха се и с ори­ги­нал­ния аф­ри­кан­с­ки уда­рен ин­с­т­ру­мент ама­дин­да, на кой­то бе из­пъл­не­на ме­ло­дия от Уган­да. На­с­т­ро­е­ни­е­то до­с­ти­г­на апо­гей при Ге­о­г­ра­ф­с­ка­та фу­га на Е.Тох, из­пъл­не­на за пър­ви път на фе­с­ти­вал в Бер­лин още през 1930 г. „Ти­ти­та­ка, Три­ни­дад, Ми­си­си­пи, Брин­ди­зи, Ти­бет, Ма­ла­га”- ге­о­г­ра­ф­с­ки по­ня­тия, из­ре­че­ни с раз­ли­ч­на ин­то­на­ция и ри­тъм, на­и­с­ти­на мно­го ин­те­ре­с­но, све­жо, раз­ли­ч­но, из­ви­к­ва­що об­ра­зи и сце­ни във фан­та­зи­я­та … От­зи­в­чи­ви­те му­зи­кан­ти, пле­ни­ли пу­б­ли­ка­та с му­зи­ка­лен май­с­тор­лък и на­с­т­ро­е­ние, не от­ка­за­ха „би­с­че­та”. Пре­к­ра­сен за­вър­шек на та­зи му­зи­кал­на ве­чер бе „По­ле­тът на бръм­ба­ра” от Рим­с­ки-Кор­са­ков. Ап­ло­ди­с­мен­ти­те на пу­б­ли­ка­та бя­ха въз­на­г­ра­де­ни от ще­д­ри­те му­зи­кан­ти с им­п­ро­ви­за­ция по бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни ри­т­ми от Д.Па­ли­ев и „Бо­ди­д­ра­минг”-из­пъл­не­ние на ше­с­ти­ма­та вир­ту­о­зи без му­зи­кал­ни ин­с­т­ру­мен­ти, с дви­же­ния на тя­ло­то и ръ­це­те пре­дим­но, ка­к­то и не­о­ча­к­ван край с на­й­ло­но­ви тор­би­ч­ки. Но най-ве­че с му­зи­кал­но вдъ­х­но­ве­ние и та­лант.

Не по-мал­ко въл­ну­ва­ща бе­ше ше­с­та­та кла­си­че­с­ка ве­чер, ко­га­то ед­на фея в ро­зов то­а­лет се по­я­ви на сце­на­та и за бли­зо два ча­са ус­пя да пре­не­се слу­ша­те­ли­те в при­ка­з­ния свят на му­зи­ка­та с въл­ше­б­ни­те зву­ци на ар­фа­та. Мла­да­та му­зи­кан­т­ка ча­ро­в­ни­ца Де­ни­ца Ди­ми­т­ро­ва е с ве­че впе­ча­т­ля­ва­ща му­зи­кал­на био­г­ра­фия – ма­ги­с­тър по ар­фа, ла­у­ре­а­т­ка на мно­го ме­ж­ду­на­ро­д­ни кон­кур­си, ар­тист от сим­фо­ни­ч­ния ор­ке­с­тър „Со­лун”, со­лист на Ли­ван­с­кия сим­фо­ни­чен ор­ке­с­тър и пре­по­да­ва­тел в Ли­ван­с­ка­та му­зи­кал­на ака­де­мия… тук тя пле­ни бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка с един раз­но­о­б­ра­зен ре­пер­то­ар, раз­к­ри­вай­ки с май­с­тор­с­т­во­то си све­та на ар­фа­та, то­зи ро­ман­ти­чен ин­с­т­ру­мент, по стру­ни­те на кой­то  кра­си­во, не­ж­но и си­гур­но се дви­же­ха пръ­с­ти­те на Де­ни­ца ка­то в най-пле­ни­те­лен танц.

Тя из­с­ви­ри Со­на­та от Бах, Со­на­та от Био­т­ти, Сю­и­та от Бен­джа­мин Бри­тън, Ле­ген­да от Х.Ре­ние, раз­ка­за и въ­в­ле­че пу­б­ли­ка­та в ле­ген­да­та, на­п­ра­ве­на от френ­с­кия ком­по­зи­тор вър­ху по­пу­ляр­на по­е­ма. С май­с­тор­с­ко­то си из­пъл­не­ние тя по­ка­за въз­мо­ж­но­ст­та на ар­фа­та да въз­про­из­ве­де сил­но дра­ма­ти­ч­на му­зи­ка, по­ка­з­вай­ки „по-тъм­на­та стра­на на ин­с­ру­мен­та” . Кон­цер­тът при­к­лю­чи с Ра­п­со­дия от М.Гран­джа­ни, а ка­то „бис”след не­с­ти­х­ва­щи­те ап­ло­ди­с­мен­ти на пу­б­ли­ка­та, та­лан­т­ли­ва­та му­зи­кан­т­ка и по­да­ри своя твор­ба – му­зи­ка по „Сън за ща­с­тие” на лю­би­мия и по­ет Пен­чо Сла­вей­ков. На­ли ар­фа­та е лю­би­ма се­с­т­ра и спъ­т­ни­ца на по­е­зи­я­та.

Го­ля­мо удо­в­ле­т­во­ре­ние за лю­би­те­ли­те на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка до­не­се и по­с­ле­д­ни­ят, фи­на­лен кон­церт от Дни­те на кла­си­ка­та 2012. Им­п­ро­ви­зи­ра­на­та сце­на до хо­тел „Ми­с­т­рал”/ка­къв ком­п­ли­мент за то­зи хо­тел!/ се из­пъл­ни с из­к­лю­чи­тел­ни­те му­зи­кан­ти от SIMFONIETTA DELL’ARTE, ор­ке­с­тър, кой­то на­б­ро­я­ва по­ве­че от 60 вир­ту­о­з­ни све­то­в­ни му­зи­кан­ти. Част от тях /сред ко­и­то бе до­б­ри­ч­лий­ка­та Ро­си­ца Бо­я­джи­е­ва,флей­ти­с­т­ка/сви­ри­ха бли­зо два ча­са пред бла­го­дар­на­та пу­б­ли­ка, ко­я­то ги ап­ло­ди­ра­ше, до­ри и след ча­с­ти­те на му­зи­кал­ни­те твор­би, а пе­ви­ца­та Пе­т­ра Чи­ба взри­ви на­с­т­ро­е­ни­е­то с ария на Кар­мен и от­къ­си от опе­ре­ти. Тя из­б­ра и мно­го спо­лу­ч­лив “бис”, по­д­да­вай­ки се на ар­ти­с­ти­ч­ния си та­лант.

И до­ри „Све­тът на хар­мо­ния и кра­со­та, пъ­те­ше­с­т­ви­е­то в не­о­бя­т­ния свят на му­зи­ка­та”, ка­к­то ми­ло се из­ра­зи ар­ти­с­ти­ч­но­то би­жу на фе­с­ти­ва­ла, ак­т­ри­са­та Би­ля­на Пе­т­рин­с­ка , имат фи­нал. С раз­въл­ну­ва­ни ду­ми кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, на ко­го­то тол­ко­ва мно­го дъл­жи фе­с­ти­ва­лът, за­к­ри му­зи­кал­но­то съ­би­тие, из­ра­зя­вай­ки бла­го­дар­ност към вси­ч­ки му­зи­кал­ни из­пъл­ни­те­ли, към ор­га­ни­за­то­ри­те, към те­х­ни­че­с­ки­те съ­т­ру­д­ни­ци, към во­де­ща­та. С по­же­ла­ние фе­с­ти­ва­лът да про­дъл­жи и в бъ­де­ще.”За­по­вя­дай­те от­но­во и до­го­ди­на!”. Кол­ко по-ху­ба­во от то­ва!

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.