Една приказка без край

Aug 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Завърши фестивалът на класическата музика

За­вър­ши тре­то­то из­да­ние на Дни­те на кла­си­ка­та – Бал­чик 2012. За­вър­ши съ­що та­ка впе­ча­т­ля­ва­що, ка­к­то на сво­е­то от­к­ри­ва­не, се­д­ми­ца по-ра­но. Въз­тор­же­на­та пу­б­ли­ка за по­ре­ден път има­ше въз­мо­ж­но­ст­та да се на­с­ла­ди на на­ши и чу­ж­де­с­т­ран­ни про­фе­си­о­на­ли­с­ти. По­с­ле­д­ни­те 2 ве­че­ри ос­та­ват не­за­б­ра­ви­ми за вси­ч­ки.

На 2 ав­густ в стан­дар­т­ния на­ча­лен час – 19.30 на сце­на­та на х-л Ми­с­т­рал, а и в Бал­чик, за пър­ви път про­з­ву­ча ан­гел­с­ки­ят глас на ар­фа­та. До не­го за­с­та­на оча­ро­ва­тел­на­та Де­ни­ца Ди­ми­т­ро­ва, чи­е­то пре­д­с­та­вя­не, спо­ред во­де­ща­та Би­ля­на Пе­т­рин­с­ка в края на кон­цер­та, е иде­а­лен при­мер за “сим­би­о­за­та ме­ж­ду чо­век и ин­с­т­ру­мент”. Из­пъл­ни­тел­ка­та мо­же да се по­х­ва­ли със за­бе­ле­жи­тел­на му­зи­кал­на ка­ри­е­ра. За сво­и­те 26 го­ди­ни, тя ве­че е кан­ди­дат-про­фе­сор по ар­фа. Со­лист е на Ли­ван­с­ка­та фил­хар­мо­ния, съ­що и пре­по­да­ва­тел във ви­с­ша­та му­зи­кал­на кон­сер­ва­то­рия в гра­да. Га­с­т­ро­ли­ра със Со­лун­с­кия дър­жа­вен ор­ке­с­тър, а в по-ран­ни­те си го­ди­ни пе­че­ли ре­ди­ца на­г­ра­ди и при­з­на­ния. За пу­б­ли­ка­та на Бе­лия град, Де­ни­ца Ди­ми­т­ро­ва по­д­б­ра най-из­ве­с­т­ни­те и из­пъл­ни­ми в рам­ки­те на кон­цер­та про­из­ве­де­ния. Сред тях бя­ха две со­на­ти – на Карл Бах и Джо­ва­ни Ви­о­ти, сю­и­та на Бен­джа­мин Бри­тън, “Ле­ген­да” от Хен­ри­ет Ре­ние и др. Най-впе­ча­т­ля­ва­що бе из­пъл­ни­е­ни­е­то на “Тан­ца на Ари­а­д­не” от Му­рай Ша­фер.

В края на кон­цер­та, пу­б­ли­ка­та на кра­ка ап­ло­ди­ра пре­д­с­та­вя­не­то на мла­да­та ар­фи­с­т­ка, ко­я­то за фи­нал из­пъл­ни ед­но про­из­ве­де­ние, ком­по­зи­ра­но от са­ма­та нея, а имен­но – “Сън за ща­с­тие”. Тя спо­де­ли, че та­зи ком­по­зи­ция е вдъ­х­но­ве­на от сти­хо­ве­те на не­й­ния лю­бим по­ет Сла­вей­ков.

Сим­фо­ни­е­на дел ар­те бе до­с­той­ни­ят за­вър­шек на та­ка впе­ча­т­ля­ва­ща­та по­ре­ди­ца от кон­цер­ти. Ав­с­т­рий­с­ки­ят съ­с­тав, под ди­ри­ген­т­с­ка­та пал­ка на Кон­с­тан­тин Или­е­в­с­ки за­па­зи ка­то из­не­на­да про­из­ве­де­ни­я­та, ко­и­то не бя­ха пу­б­ли­ку­ва­ни офи­ци­ал­но в бро­шу­ри­те и не бя­ха упо­ме­на­ти на ве­чер­та. За ка­мер­ния си съ­с­тав, на сце­на­та при­съ­с­т­ва­ха хо­ра от 6 на­ци­о­нал­но­с­ти. Со­ли­с­ти на ве­чер­та бя­ха флей­ти­с­т­ка­та Ро­си­ца Бо­я­джи­е­ва, ци­гу­лар­ка­та Жу­жа­на Или­е­в­с­ки и ви­о­ли­с­т­ка­та Ян Те­г­ма­йер. С кра­си­ви­ят си со­п­ра­нов глас впе­ча­т­ли Пе­т­ра Чи­ба не са­мо в ро­ля­та си на Ха­ба­не­ра от опе­ра­та на Би­зе “Кар­мен”. За час и по­ло­ви­на ни­кой от пу­б­ли­ка­та не ус­пя да се оте­г­чи, тъй ка­то из­пъл­не­ни­я­та на ор­ке­с­тъ­ра бя­ха мно­го енер­ги­ч­ни и кра­си­ви.

В края на ко­цер­та бе­ше вре­ме да се раз­де­лим със сце­на “Ми­с­т­рал” и вси­ч­ки не­за­б­ра­ви­ми ми­го­ве за още 1 го­ди­на. Кме­тът на Об­щи­на Бал­чик – г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов то­зи път ка­те­го­ри­ч­но за­я­ви, че ще ни оча­к­ва от­но­во до­го­ди­на в по­с­ле­д­на­та съ­бо­та на ме­сец юли, ко­га­то сце­на­та ще се ог­рее от све­ти­ла­та на кла­си­че­с­ка­та му­зи­ка.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Коментарите са затворени.