Морски успехи на нашите ветерани спортисти по тенис на маса

Aug 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

От 3 до 5 ав­густ във Вар­на, в Дво­ре­ца на спор­та от­ли­ч­но се пре­д­с­та­ви­ха на­ши­те най-до­б­ри бал­чи­ш­ки те­ни­си­с­ти на ма­са – Бо­рис Чер­вен­ков и арх. Ге­ор­ги Ми­хай­лов. След ка­то във Вра­ца, на Дър­жа­в­но­то пър­вен­с­т­во за ве­те­ра­ни, те спе­че­ли­ха 3 зла­т­ни и 1 брон­зов ме­дал, във Вар­на  на ХIII Ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир, ор­га­ни­зи­ран от Спор­тен клуб „Мор­с­ки дя­во­ли” –Вар­на, по­до­б­ри­ха ус­пе­ха си – 3 зла­т­ни и 2 сре­бър­ни ме­да­ла.

Ин­ди­ви­ду­ал­но кла­си­ра­не:

1. Борис Червенков – златен медал

2. Арх. Ге­ор­ги Ми­хай­лов – сре­бъ­рен ме­дал

Двой­ка­та мъ­же Чер­вен­ков-Ми­хай­лов пе­че­лят от­но­во зла­т­ни  ме­да­ли; от­бор­но – сре­бъ­рен ме­дал за Б.Чер­вен­ков.

Два­ма­та на­ши съ­с­те­за­те­ли са по­ка­не­ни да уча­с­т­ват на ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир през ме­сец ок­том­в­ри, ор­га­ни­зи­ран от Спор­тен клуб „Фе­нер­ба­х­че” – Ис­там­бул.

Пре­д­с­тои уча­с­тие в Ме­ж­ду­на­ро­ден тур­нир в Бур­гас в на­ча­ло­то на се­п­тем­в­ри.

Да им пожелаем отново успехи.

Б.Т.

 

Коментарите са затворени.