15 август – Успение Богородично

Aug 8th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, ПОЗИЦИИ, ЦЪРКОВНИ

На 15-ти ав­густ Св.Пра­во­с­ла­в­на Цър­к­ва въз­по­ме­на­ва смърт­та на най-свя­та­та от свя­ти­те-Све­та Бо­го­ро­ди­ца-Бо­жи­я­та май­ка. Не­й­но­то от­ше­с­т­вие от то­зи свят, ка­к­то и на вси­ч­ки Бо­жии уго­д­ни­ци Цър­к­ва­та тър­же­с­т­ву­ва, за­що­то са пре­ми­на­ли във ве­ч­на­та бла­жен­на ра­дост на Цар­с­т­во­то Бо­жие.За­то­ва ние не стра­да­ме, а на­про­тив, ра­д­ва­ме се, за­що­то смърт­та на об­ща­та не­бе­с­на май­ка не е оби­к­но­ве­на, а ед­но бла­жен­но за­с­пи­ва­не -,,ус­пе­ние”. В Све­ще­но­то Пи­са­ние ня­ма све­де­ния от­но­с­но смърт­та на Св.Бо­го­ро­ди­ца. Из­вор на Бо­го­по­з­на­ние и бла­го­че­с­тие за Пра­во­с­ла­в­на­та Цър­к­ва е не са­мо Све­ще­но­то Пи­са­ние, но Све­ще­но­то Пре­да­ние.

Спо­ред Све­ще­но­то Пре­да­ние пре­ди да на­пу­с­не то­зи свят Св.Бо­го­ро­ди­ца има же­ла­ние за по­с­ле­ден път да се ви­ди с апо­с­то­ли­те. По чу­де­сен на­чин с Бо­жия по­мощ вси­ч­ки уче­ни­ци Хри­с­то­ви, с из­к­лю­че­ние на св.ап.То­ма, ко­и­то са пръ­с­на­ти по ця­ла­та зе­мя за бла­го­ве­с­тие в един ден се съ­би­рат в Йе­ру­са­лим пред до­ма на Св.Де­ва Ма­рия, за да се про­с­тят с нея и да по­г­ре­бат тя­ло­то и. Пре­ди да пре­да­де ду­ша­та си на Бо­га, си­яй­на све­т­ли­на оза­ря­ва до­ма и и Сам Не­й­ния Бо­же­с­т­вен Син сли­за за да взе­ме ду­ша­та и. Та­зи сце­на е изо­б­ра­зе­на на ико­на­та на Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но. Све­ти­те апо­с­то­ли по­г­ре­б­ват тя­ло­то и в Ге­т­си­ма­ния, къ­де­то днес има ве­ли­че­с­т­вен храм. Св.ап.То­ма при­с­ти­га три дни след по­г­ре­бе­ни­е­то и. На­тъ­жен, че не е ус­пял да ви­ди Св.Бо­го­ро­ди­ца жи­ва, той от­ва­ря гро­ба и, за да се про­с­ти с тя­ло­то и. Ко­га­то от­ва­ря пе­ще­ра­та, къ­де­то е по­г­ре­ба­на Св.Де­ва ви­ж­да, че тя­ло­то и го ня­ма. Св.Бо­го­ро­ди­ца се е въз­не­с­ла на не­бе­то при Своя Син, за да се мо­ли за це­лия чо­ве­ш­ки род.

Та­ка смърт­та на Св.Де­ва Ма­рия не е раз­дя­ла, а съ­е­ди­не­ние с Жи­во­та, не е пе­чал, а ра­дост. За­то­ва  и в гла­в­на­та пе­сен на пра­з­ни­ка се ка­з­ва ,, В ра­ж­да­не­то за­па­зи де­в­с­т­во­то, в ус­пе­ни­е­то не ос­та­ви све­та Бо­го­ро­ди­це Де­во: в жи­во­та пре­ми­на ти, ко­я­то си май­ка на Жи­во­та, и с тво­и­те мо­ли­т­ви из­ба­вяш от смърт на­ши­те ду­ши”.

Не­ка и ние я въз­х­ва­ля­ва­ме за не­й­ния по­д­виг, за ан­гел­с­ка­та и чи­с­то­та, за не­й­но­то мо­ли­т­ве­но за­с­тъ­п­ни­че­с­т­во за нас. Да я мо­лим ви­на­ги да за­к­ри­ля све­та и на­ро­да ни от бе­ди, да ни на­с­та­в­ля­ва по пъ­тя на спа­се­ни­е­то и ве­ч­ния жи­вот: ,,Пре­с­ве­та Бо­го­ро­ди­це, спа­си нас!”Амин!

Протойерей Георги

 Петков

На 15.08.2012г. от 8,00 ч. в храм  ,,Св.Ни­ко­лай Мир­ли­кий­с­ки Чу­до­т­во­рец” –кв.,,Ге­ми­джи”  ще се от­с­лу­жат пра­з­ни­ч­ни Ут­ре­ня и Св.Зла­то­у­с­то­ва Ли­тур­гия. След то­ва бъ­дат от­с­лу­же­ни Во­до­с­вет и ос­ве­ща­ва­не на ри­бен об­рок за здра­ве и бла­го­ден­с­т­вие.

Чле­но­ве­те на клуб ,,Хи­нап” с ръ­ко­во­ди­тел Дим­ка Ма­ле­ва ще по­з­д­ра­вят ми­ря­ни­те с пра­з­ни­ч­ни пе­с­но­пе­ния.

При­кан­ват се хри­с­ти­я­ни­те да по­че­тат го­ле­мия пра­з­ник.

 

Чудотворната икона и в Добрич

С ли­тий­но ше­с­т­вие бе по­с­ре­щ­на­та чу­до­т­вор­на­та ико­на в с.Бъл­га­ре­во

От 1 до 3 ав­густ чу­до­т­вор­на­та ико­на на св. Бо­го­ро­ди­ца “Уми­ле­ние” от Ру­сия бе из­ло­же­на в храм “Све­ти Ге­ор­ги” в До­б­рич. Ико­на­та ид­ва от Вар­нен­с­ка­та ми­т­ро­по­лия, къ­де­то бе на раз­по­ло­же­ние на ми­ря­ни­те от 23 юли 2012 г. в ка­те­д­рал­ния храм “Св. Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но”. За из­ми­на­ли­те 13 го­ди­ни се раз­ка­з­ва за ре­ди­ца слу­чаи на из­це­ле­ние и бла­го­да­т­на по­мощ в жи­тей­с­ки­те по­т­ре­б­но­с­ти на хо­ра­та, ко­и­то из­би­рат изо­б­ра­же­ни­е­то за по­к­ло­не­ние. С изу­ча­ва­не­то на чу­де­са­та, свър­за­ни с ико­на­та “Уми­ле­ние”, се за­ни­ма­ва ек­с­пер­т­на ко­ми­сия от Ру­с­ка­та пра­во­с­ла­в­на цър­к­ва под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на про­фе­сор П. В. Фло­рен­с­ки.

През 1999 г. ар­хи­е­рей­с­ки­ят на­ме­с­т­ник от с. Ло­кот, Брян­с­ка об­ласт, бил из­ве­с­тен за сти­ча­що се ми­ро по изо­б­ра­же­ни­е­то на Бо­го­ро­ди­ца в ча­с­тен дом. Ко­га­то го сва­ли­ли от сте­на­та, ви­де­ли, че ми­ро­то е про­пи­ло ли­ка на Бо­жи­я­та май­ка и е об­ра­зу­ва­ло от­ра­же­ние на об­ра­т­на­та стра­на на ико­на­та. Ар­хи­е­ре­ят бла­го­с­ло­вил ико­на­та да се па­зи в до­ма­ш­ния па­ра­к­лис, а рам­ка­та на­п­ра­ви­ли двой­на – та­ка, че да се ви­ж­дат и два­та об­ра­за.

На 30 юли чу­до­т­вор­на­та ико­на при­с­ти­г­на за по­к­ло­не­ние в се­ло Бъл­га­ре­во, а на 31 юли с ли­тий­но ше­с­т­вие бе от­не­се­на на нос Ка­ли­а­к­ра.

/Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.