От 01.072012 година до 31.10.2011 год. се извършва прием на молби-декларации за Новият отоплителен сезон 2012/2013 година

Aug 8th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Дирекция “Социално подпомагане” Балчик от 01.07.2012 година  започва прием на молби-декларации  за целева помощ за отопление за зимния сезон. Срокът за получаването им е за времето от ноември 2012 до края на март 2013 година.

Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане както следва:

1. обитаваното от тях собствено жилище да е единствено и да не е по-голямо от:

а) за едно лице – едностайно;

б) за двучленно и тричленно семейство – двустайно;

в) за четиричленно семейство – тристайно;

г) за петчленно и по-голямо семейство – четиристайно;

д) за всяко съжителстващо лице – една стая;

2. да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

3. да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

4. да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;

5. да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

6. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

6а. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;

7. Безработните лица да са регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” най-малко 6 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.

Основа за определяне на диференцирания минимален доход за отопление е гарантираният минимален доход (ГМД) , чийто месечен размер е определен с акт на Министерския съвет и е 65 лв.

Диференцираният минимален доход за отопление се определя, както следва:

1. за лице, живеещо само – 210  х 65 лв. = 136,50 лв.;

2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто,

живеещо само – 249,6   х 65 лв. = 162,24 лв.;

3. за дете сирак – 196,8 х 65 лв. = 129,22 лв.;

4. за самотен родител с дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на

средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст –

249,6 х 65 лв. = 162,24 лв;

5. за всеки един от съвместно живеещи съпрузи – 144  х 65 лв.= 93,60 лв.;

6. за дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или

професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст – 157,2 х 65 лв. =102,18 лв.;

7. за дете с трайно увреждане – 196,8 х 65 лв. = 129,22 лв ;

8. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство – 201,6 х 65 лв.= 131,04 9. за бременни жени 45 дни преди раждане – 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.;

10. за родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст – 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.;

11. за лице на възраст над 70 години -183,6 х 65 лв. = 119,34 лв.;;

12. за лице на възраст над 65 години, живеещо само – 274,8 х 65 лв. = 178,62 лв;

13. за лице на възраст над 75 години, живеещо само – 288 х 65 лв. = 187.20 лв.;

14. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто – 183,6 х 65 лв. = 119,34 лв

15. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 223,2 х 65 лв. = 145,08 лв.

16. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 274,8 х 65 лв. = 178,62 лв.

Лицата и семействата подават молба-декларация по образец съгласно приложение в дирекции “Социално подпомагане” по постоянен адрес.

В молбата-декларация желаещите да получат помощи трябва да заявят с какво гориво ще се отопляват  – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Семействата, които използват отопление като енергия ток и парно, при подаване на молба-декларацията трябва да представят и последната платена фактура;

В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад  съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ. На основание на социалния доклад директорът на дирекция “Социално подпомагане” в 7 дневен срок издава заповед за отпускане или отказ на помощта.  Заповедта се връчва в 14-дневен срок от издаването й и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административно процесуалния кодекс.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

1. при отопление с топлоенергия – чрез превеждане на сумите на съответното

топлофикационно дружество;

2. при отопление с електроенергия – в пари на правоимащото лице или семейство;

3. при отопление с твърдо гориво:

а) в пари на правоимащото лице или семейство;

б) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично

отразено в молба-декларацията желание от страна на лицето или семейството;

4. при отопление с природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство

Ще се извършват и засилени проверки, които ще удостоверяват дали средствата се ползват по предназначение. При нарушение парите ще се връщат обратно на държавата, а лицето ще бъде лишено от правото да получава помощи и за следващата година.

Молби – декларациите се приемат от понеделник до петък непрекъснато в   Приемната  на първи етаж стая № 110  в Дирекция „ Социално подпомагане община Балчик намираща се в гр. Балчик, ул. „ Стара планина” №2 , с работно време непрекъснато от 09.00ч. до 17.00ч и по населените места по предварително утвърден ежемесечен график .

Коментарите са затворени.