ДНИТЕ НА КЛАСИКАТА В БАЛЧИК – 2012 Г.

Aug 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Третият фестивал на класическата музика “Balchik Classic Days” започна с изпълнения на Класик ФМ оркестър, с дирегент: Григор Паликаров и солист: Робърт Ноч

Тай­на­та на му­зи­ка­та е, че за­по­ч­ва там, къ­де­то ду­ми­те свър­ш­ват. Му­зи­ка, ко­я­то не сре­ща­ме все­ки ден, му­зи­ка, ко­я­то ок­ри­ля­ва със сво­я­та въз­ви­ше­ност. За тре­та по­ре­д­на го­ди­на бал­чи­к­лии имат въз­мо­ж­но­ст­та да се на­с­ла­дят на не­ве­ро­я­т­ни­те из­пъл­не­ния на на­ши и чу­ж­де­с­т­ран­ни му­зи­кан­ти в Тре­тия му­зи­ка­лен фе­с­ти­вал “Balchik Classic Days”.

В та­з­го­ди­ш­но­то из­да­ние ли­п­с­ват гла­в­ни­те ор­га­ни­за­то­ри от пре­д­хо­д­ни­те го­ди­ни – не­ве­ро­я­т­ни­те май­с­то­ри на ци­гул­ка­та – Ве­с­ко Еш­ке­на­зи и Мар­тин Пан­те­ле­ев. За сме­т­ка на то­ва през 7-те дни на фе­с­ти­ва­ла го­с­ту­ват из­ве­с­т­ни ар­ти­с­ти, ко­и­то пре­д­ве­ща­ват ви­со­кия ин­те­рес на пу­б­ли­ка­та. Сред ос­но­в­ни­те спон­со­ри са Об­щи­на Бал­чик, Ал­бе­на АД, до­ма­ки­ни­те от хо­тел “Ми­с­т­рал” и х-л “Ма­ри­на Си­ти”, ави­о­фир­ма­та “Бъл­га­рия Ер”, из­ве­с­т­ни­те ме­дии ка­то БНР, Ра­дио “Вар­на”, Ра­дио “До­б­ру­джа” и ме­дий­на­та по­д­к­ре­па на ме­с­т­ни­те ве­с­т­ни­ци „Бал­чик” и „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.

На 28 юли от 19.30 ча­са в от­к­ри­та сце­на “Ми­с­т­рал” сто­ти­ци гра­ж­да­ни и ту­ри­с­ти се съ­б­ра­ха, за да се на­с­ла­дят на пър­ви­те акор­ди на фе­с­ти­ва­ла. За во­дещ та­зи го­ди­на бе из­б­ра­на ак­т­ри­са­та Би­ля­на Пе­т­рин­с­ка.

Тя при­ве­т­с­т­ва пу­б­ли­ка­та и за­га­т­на за пре­д­с­то­я­щи­те не­за­б­ра­ви­ми ми­го­ве в дни­те на кла­си­ка­та, а кме­тът на Об­щи­на Бал­чик г-н Ни­ко­лай Ан­ге­лов от­к­ри офи­ци­ал­но по­ре­ди­ца­та от кон­цер­ти. Не след дъл­го на сце­на­та се ка­чи­ха Кла­сик ФМ ор­ке­с­тър под пер­фе­к­ци­о­ни­с­т­ка­та пал­ка на ди­ри­ген­та Гри­гор Па­ли­ка­ров. “Мал­ка но­щ­на му­зи­ка” про­з­ву­ча тол­ко­ва из­ра­зи­тел­но и изя­щ­но. Все­ки, за­с­лу­шал се дъл­бо­ко в ина­че из­к­лю­чи­тел­но енер­ги­ч­на­та твор­ба, мо­же­ше да се по­то­пи в ге­ния и съ­вър­ше­на­та про­ни­к­но­ве­ност на Мо­царт, на­пи­сал то­ва про­из­ве­де­ние в ран­ни­те го­ди­ни на сво­е­то твор­че­с­т­во. Со­лист на от­к­ри­ва­не­то бе и топ-ви­о­лон­че­ли­с­тът от Ви­ен­с­ка­та фил­хар­мо­ния Ро­бърт Ноч. За по­ре­ден път той до­ка­за на слу­ша­те­ли­те си, че с  един му­зи­ка­лен ин­с­т­ру­мент про­фе­си­о­на­ли­с­тът из­ра­зя­ва ду­ша­та си. С впе­ча­т­ля­ва­щи­те си со­ло­ви вклю­ч­ва­ния той оча­ро­ва и въз­хи­ти пу­б­ли­ка­та с кон­цер­та за ви­о­лон­че­ло и ор­ке­с­тър на Й.Хайдн.  Му­зи­кал­на­та ве­чер за­вър­ши с още ед­но про­из­ве­де­ние на Мо­царт – Сим­фо­ния №29. Вся­ка от че­ти­ри­те ча­с­ти на най-дъл­го­то про­из­ве­де­ние на ве­чер­та съ­х­ра­ни ин­те­ре­са на пу­б­ли­ка­та, ко­я­то ап­ло­ди­ра бур­но и на кра­ка фан­та­с­ти­ч­ния Кла­сик ФМ ор­ке­с­тър. На от­к­ри­ва­не­то при­съ­с­т­ва екип на най-гле­да­на­та те­ле­ви­зи­он­на про­г­ра­ма у нас – БТВ. Той ос­та­на до края на кон­цер­та, а ре­пор­тер­ка­та Пе­т­ро­ми­ра Кир­че­ва ин­тер­вю­и­ра част от из­пъл­ни­те­ли­те и пу­б­ли­ка­та. Ре­пор­та­жът бе из­лъ­чен на сле­д­ва­щия ден – 29 юли в къ­с­на­та еми­сия „Но­ви­ни”. Ви­де­о­ре­пор­та­жа мо­же да из­г­ле­да­те на офи­ци­ал­ния сайт на те­ле­ви­зи­я­та.

Вто­ра­та ве­чер бе по­с­ве­те­на на най-изя­щ­ния ин­с­т­ру­мент на из­ку­с­т­во­то – пи­а­но­то. Ми­на­ла­та го­ди­на ис­тин­с­ки фу­рор пре­ди­з­ви­ка изя­ва­та на не­м­с­кия проф. Юс­тус Франц, кой­то за­п­ле­ни сър­ца­та на пу­б­ли­ка­та с не­о­бя­т­ния си про­фе­си­о­на­ли­зъм и ар­ти­с­ти­ч­ност. Та­зи го­ди­на на “бя­ло­то мо­ми­че с чер­ни очи”, ка­к­то ка­з­ва един наш по­ет, бе от­ре­де­но спе­ци­ал­но вни­ма­ние. То­зи път на ро­я­ла за­с­та­на един бри­лян­тен бъл­гар­с­ки му­зи­кант – Ге­ор­ги Чер­кин. Във впе­ча­т­ля­ва­ща­та му био­г­ра­фия ли­чат мо­мен­ти, до­с­той­ни са­мо за въз­хи­ще­ние. Той е за­вър­шил пре­с­ти­ж­на­та Ака­де­мия “Сан­та Че­чи­лия” в Рим при Сер­джо Пер­ти­ца­ро­ли с от­ли­чие. За все още кра­т­ко­то вре­ме на сво­я­та про­фе­си­о­нал­на ка­ри­е­ра, той е бил со­лист на сто­ти­ци ме­с­та по све­та ка­то Рим, Па­риж, Хам­бург, Ню Йорк и мн. др. В ре­пер­то­а­ра му вли­зат по­ве­че от 25 кон­цер­та за пи­а­но и ор­ке­с­тър. Чер­кин мо­же да се по­х­ва­ли и с ком­по­зи­тор­с­ко май­с­тор­с­т­во, ко­е­то ли­чи в ре­ди­ца­та ор­ке­с­т­ра­ции на про­из­ве­де­ния на ви­д­ни кла­си­ци ка­то Бе­то­вен.

На 29 юли сце­на­та бе­ше не­го­ва. Мла­ди­ят пи­а­нист ус­пя да за­в­ла­дее пу­б­ли­ка­та със сво­е­то за­ви­д­но май­с­тор­с­т­во. В ре­пер­то­а­ра му за ве­чер­та се вклю­ч­ва­ха про­из­ве­де­ния на Й.С. Бах – Хо­ра­лен пре­люд в сол ми­нор BWV 659 и хо­ра­лен пре­люд в сол ма­жор BWV 734. Из­к­лю­чи­тел­но енер­ги­ч­но бе пре­д­с­та­вя­не­то му вър­ху про­из­ве­де­ния на П.Чай­ко­в­с­ки – Юни (“Бар­ка­ро­ла”); Юли (“Пе­сен­та на же­т­ва­ря”) и Ав­густ (“Жъ­т­ва­та”).  Не по-мал­ко впе­ча­т­ля­ва­що се пре­д­с­та­ви вър­ху про­из­ве­де­ния на Ал.Скря­бин, сред ко­и­то най-въл­ну­ва­що бе но­к­тюр­но­то за ля­ва ръ­ка в ре-бе­мол-ма­жор, ко­е­то по при­н­цип е до­с­та тру­д­но за из­пъл­не­ние, тъй ка­то ля­ва­та ръ­ка из­пъл­ня­ва не­о­би­чай­но ин­тен­зи­в­ни и изя­щ­ни та­к­то­ве. След то­ва Чер­кин из­пъл­ни про­из­ве­де­ния на мо­же би лю­би­мия си ком­по­зи­тор – Ра­х­ма­ни­нов, чи­и­то твор­би вла­дее до съ­вър­шен­с­т­во. Но ко­га­то го­во­рим за пи­а­но, без­с­пор­но има един ком­по­зи­тор, кой­то мо­же да по­с­та­ви гра­ни­ца­та ме­ж­ду до­б­рия пи­а­нист и вир­ту­о­за – то­ва е Шо­пен. Еди­но­ду­ш­но е мне­ни­е­то, че имен­но Шо­пен е т.нар. “най-сло­жен” ав­тор на му­зи­ка, а не­го­ви­те про­из­ве­де­ния мо­гат да бъ­дат из­пъл­не­ни съ­вър­ше­но от мал­ци­на. Въ­п­ре­ки то­ва, Ге­ор­ги Чер­кин до­ка­за, че е пре­ми­нал “ба­ри­е­ра­та” и из­пъл­ни бри­лян­т­но про­из­ве­де­ни­я­та Ан­дан­те спи­а­на­то и Го­лям бри­лян­тен по­ло­нез. В края на сво­е­то пре­д­с­та­вя­не, твър­де мал­ка част от пу­б­ли­ка­та ап­ло­ди­ра на кра­ка чо­ве­ка, кой­то го­во­ри и тан­цу­ва с пи­а­но­то по­ве­че от час. В раз­го­вор пре­ди кон­цер­та и в ин­тер­вю за БТВ, той за­я­ви, че до­с­та му е до­па­д­на­ло пре­д­ло­же­ни­е­то да уча­с­т­ва в дни­те на кла­си­ка­та в Бал­чик, ко­е­то ще му по­з­во­ли изя­ва “на от­к­ри­то”. Стра­хо­т­на­та ат­мо­с­фе­ра, аку­с­ти­ка­та на Бе­лия град и бля­съ­кът на мо­ре­то са най-до­б­ра­та сце­на за то­зи вид из­ку­с­т­во. И та­ка още на вто­рия ден, бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка бе сви­де­тел на го­ле­ми име­на и го­ле­ми про­из­ве­де­ния. “Би­т­ка­та” за ме­с­та на пре­д­ни­те ре­до­ве про­дъл­жа­ва­ше, а в са­мо­то на­ча­ло на кон­цер­ти­те има­ше ре­ди­ца пра­во­с­то­я­щи, а ми­ну­ва­чи­те по але­я­та съ­що се спи­ра­ха, за­п­ле­не­ни от ма­ги­я­та на най-стой­но­с­т­на­та му­зи­ка.

На 30 юли (по­не­дел­ник) от 19.30 ч. за­по­ч­на и тре­ти­ят кон­церт от Дни­те на кла­си­ка­та – Бал­чик 2012. От­но­во се на­с­ла­ди­х­ме на зву­ци­те на ро­я­ла, но то­зи път те бя­ха по­д­п­ла­те­ни  от ан­гел­с­ки­те гла­со­ве на три­ма мла­ди бъл­гар­с­ки из­пъл­ни­те­ли. Лю­бов Ме­то­ди­е­ва – со­п­ран,  Да­ни­ел Да­мя­нов – те­нор и Ата­нас Мла­де­нов – ба­ри­тон бя­ха го­с­по­да­ри­те на сце­на­та. Те из­пъл­ни­ха ед­ни от най-из­ве­с­т­ни­те арии от опе­ри на све­то­в­но­и­з­ве­с­т­ни ком­по­зи­то­ри. Аком­па­ни­мен­тът бе на пи­а­ни­с­та Ивай­ло Ива­нов, кой­то бе “чо­ве­кът-ор­ке­с­тър” на ве­чер­та. Пър­во­то про­из­ве­де­ние бе ду­е­тът на Цер­ли­на и Дон Жу­ан от опе­ра­та “Дон Жу­ан”  на Мо­царт, пре­д­на­з­на­че­но за со­п­ран и ба­ри­тон. По­с­ле­д­ва бри­лян­т­но­то из­пъл­не­ние на Да­ни­ел Да­мя­нов, кой­то в рам­ки­те на 2-3 ми­ну­ти ус­пя да се пре­въ­п­лъ­ти в ро­ля­та на хер­цо­га от опе­ра­та на Вер­ди “Ри­го­ле­то”.  Лю­бов Ме­то­ди­е­ва до­с­ти­г­на не­о­бя­т­ни ви­си­ни със своя не­ве­ро­я­тен со­п­ра­но глас в ари­и­те на Ма­г­да от “Ля­с­то­ви­ца­та” и Мар­га­ри­та от “Фа­уст”. Бур­ни ова­ции и скан­ди­ра­ния “Бра­во!” от стра­на на ру­с­ка­та част на пу­б­ли­ка­та пре­ди­з­ви­ка Ата­нас Мла­де­нов, кой­то из­пъл­ни ария на Ев­ге­ний Оне­гин от Ед­но­и­мен­на­та опе­ра на Чай­ко­в­с­ки по ро­ма­на на Пу­ш­кин. По­с­ле­д­ни­те 3 из­пъл­не­ния бя­ха “гво­з­де­ят на про­г­ра­ма­та”. Те пре­ди­з­ви­ка­ха мно­го емо­ции у пу­б­ли­ка­та, ко­я­то все по-бур­но ап­ло­ди­ра­ше. Ари­я­та за те­нор “Nessun dorma” от опе­ра­та на Пу­чи­ни “Ту­ран­дот” е ис­тин­с­ко пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­во за та­лан­та и уме­ни­я­та на опер­ния пе­вец. Да­ни­ел Да­мя­нов се пре­д­с­та­ви бле­с­тя­що. ”На­з­д­ра­ви­ца­та” на Вер­ди от опе­ра­та “Тра­ви­а­та” съ­б­ра на сце­на­та и три­ма­та из­пъл­ни­те­ли. По­с­ле­д­ва из­ве­с­т­на­та пе­сен на Ав­гу­с­тин Ла­ра – “Гра­на­да”, из­пъл­не­на в ду­ет от те­нор и со­п­ран. За съ­жа­ле­ние то­ва бе и по­с­ле­д­но­то из­пъл­не­ние, пре­д­ви­де­но в про­г­ра­ма­та. Ни­кой не ис­ка­ше та­зи спе­ци­ал­на ве­чер да свър­ш­ва. Пу­б­ли­ка­та на кра­ка и с не­с­ти­х­ва­щи ап­ла­у­зи из­ка­ра на сце­на­та за биз и три­ма­та из­пъл­ни­те­ли. Та­ка за­вър­ши до­с­той­на­та по-ско­ро за фи­нал на фе­с­ти­ва­ла не­за­б­ра­ви­ма опер­на ве­чер.

Ос­та­на­ли­те ве­че­ри съ­що обе­ща­ват да бъ­дат впе­ча­т­ля­ва­щи. Ши­ро­ко­с­пе­к­тър­ни­те въз­мо­ж­но­с­ти на кси­ло­фо­на, ко­ло­ри­та на джа­за, ан­гел­с­ки­ят звук на ар­фа­та, ка­к­то и про­фе­си­о­на­ли­з­мът на “Sinfonietta Dell’ Arte” ве­ща­ят още мно­го не­за­б­ра­ви­ми ми­го­ве.

Еки­път на ве­с­т­ник “Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” по­же­ла­ва на вси­ч­ки ор­га­ни­за­то­ри и спон­со­ри мно­го здра­ве, ус­пе­хи и тър­пе­ние. Дни­те на кла­си­ка­та в Бал­чик се пре­вър­на­ха в тра­ди­ция, а ка­к­во по-ху­ба­во от то­ва за Бе­лия град. Ис­к­ре­но се на­дя­ва­ме и до­го­ди­на кул­ту­ра­та да бъ­де при­о­ри­тет за Об­щи­на Бал­чик и за че­т­вър­ти по­ре­ден път на бал­чи­ш­ка сце­на да ви­дим та­лан­ти от све­то­в­на ве­ли­чи­на.

Ерсин ИСМАИЛОВ

Пианистът Георги Черкин държа в емоционален плен публиката цели 2 часа

Финален поклон на: Даниел Дамянов (тенор), Любов Методиева (сопран), Атанас Младенов (баритон) и Ивайло Иванов (акомпанимент на роял.)

Коментарите са затворени.