Веселин Маринов в Балчик

Aug 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Из­ве­с­т­ни­ят бъл­гар­с­ки поп пе­вец Ве­се­лин Ма­ри­нов вклю­чи Бал­чик в ля­т­но­то си тур­не. Той осо­бе­но оби­ча на­шия град и е пял в не­го над 10 пъ­ти. Цен­т­рал­ни­ят пло­щад “21 се­п­тем­в­ри” бе­ше пре­пъл­нен с не­го­ви по­чи­та­те­ли. Сто­ти­на от тях тър­пе­ли­во из­ча­ка­ха края на кон­цер­та, за да по­лу­чат ав­то­г­ра­фи от пе­ве­ца.          /Б.Т./

 

Коментарите са затворени.