Проект “Ние играем и учим заедно”

Aug 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

По про­е­к­та „Ние иг­ра­ем и учим за­е­д­но „ На опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си”, Схе­ма за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ:

BG051PO001  4.1.03 „ Ин­те­г­ра­ция на де­ца­та и уче­ни­ци­те от ет­ни­че­с­ки­те мал­цин­с­т­ва в об­ра­зо­ва­тел­на­та си­с­те­ма”се из­пъл­ня­ват дей­но­с­ти, ко­и­то до­при­на­сят за ин­те­г­ри­ра­не­то на 144 де­ца, за ко­и­то бъл­гар­с­ки­ят език не е май­чин, за по­ви­ша­ва­не  на са­мо­чу­в­с­т­ви­е­то им и за пре­о­до­ля­ва­не на со­ци­ал­на­та им изо­ла­ция.По­до­б­ря­ва­не­то на со­ци­ал­но-пси­хо­ло­ги­че­с­кия кли­мат в де­т­с­ки­те гра­ди­ни се осъ­ще­с­т­ви с уча­с­ти­е­то на 330 де­ца при изу­ча­ва­не на тра­ди­ци­и­те,от­бе­ля­з­ва­не на пра­з­ни­ци­те,опо­з­на­ва­не на ро­д­ния край,на­б­лю­де­ние на при­ро­да­та,уча­с­тие в ек­с­кур­зии, спор­т­ни съ­с­те­за­ния, кон­кур­си за но­во­го­ди­ш­ни ри­сун­ки, сур­ва­ч­ки, про­ле­т­ни кар­ти­ч­ки, ша­ре­ни яй­ца, къ­де­то де­ца­та по­лу­чи­ха на­г­ра­ди спо­ред сво­и­те изя­ви и спо­со­б­но­с­ти, без раз­ли­ка на те­х­ния пол, ет­нос, со­ци­а­лен про­из­ход.

Опи­са­ние на дей­но­с­ти­те: Не­до­б­ро­то вла­де­е­не на бъл­гар­с­ки език от де­ца­та от ет­ни­че­с­ки­те мал­цин­с­т­ва е пре­д­по­с­та­в­ка за тру­д­но­с­ти при об­щу­ва­не­то и ус­во­я­ва­не­то на уче­б­но­то съ­дър­жа­ние в пър­ви клас.Обу­че­ни­е­то по бъл­гар­с­ки език  и ма­те­ма­ти­ка сти­му­ли­рат же­ла­ни­е­то за ези­ко­во раз­ви­тие.По про­е­к­та се от­к­ри­ти гру­пи по бъл­гар­с­ки език и ма­те­ма­ти­ка в че­ти­ри­те де­т­с­ки гра­ди­ни, в ко­и­то взи­мат  ак­ти­в­но уча­с­тие вси­ч­ки 144 де­ца от ром­с­ки про­из­ход  це­ле­ва гру­па по про­е­к­та.

Гру­пи­те се сфор­ми­ра­ни ка­к­то сле­д­ва:

– ЦДГ №1 „Здра­вец”, гр.Бал­чик  в де­т­с­ка­та гра­ди­на се сфор­ми­ра­ни 3 гру­пи по бъл­гар­с­ки език и 1 гру­па по ма­те­ма­ти­ка, в ко­и­то уча­с­т­ват 36 де­ца;

– ОДЗ №2 „ Зна­ме на ми­ра”, гр. Бал­чик – в де­т­с­ка­та гра­ди­на са сфор­ми­ра­ни 6 гру­пи по бъл­гар­с­ки език и 2 гру­пи по ма­те­ма­ти­ка, в ко­и­то уча­с­т­ват 48 де­ца;

– ЦДГ №3 „ Чай­ка”   гр. Бал­чик  в де­т­с­ка­та гра­ди­на са сфор­ми­ра­ни 1 гру­па по бъл­гар­с­ки език и 1 гру­па по ма­те­ма­ти­ка;

– ЦДГ „Пър­ви юни”, с. Об­ро­чи­ще, общ.Бал­чик в де­т­с­ка­та гра­ди­на са сфор­ми­ра­ни 3 гру­пи по бъл­гар­с­ки език и 1 гру­па по ма­те­ма­ти­ка , в ко­и­то уча­с­т­ват 49 де­ца.

Ада­п­та­ция на де­ца­та в де­т­с­ки­те гра­ди­ни, за ко­и­то бъл­гар­с­ки­ят език не е май­чин чрез ор­га­ни­зи­ра­не на съ­в­ме­с­т­ни по­се­ще­ния на му­зеи, ек­с­кур­зии, но­во­го­ди­шен пра­з­ник, спор­тен пра­з­ник, кон­кур­си.

За осъ­ще­с­т­вя­ва­не ада­п­та­ция на де­ца­та в де­т­с­ки­те гра­ди­ни, за ко­и­то бъл­гар­с­ки­ят език не е май­чин са ор­га­ни­зи­ра­ни съ­в­ме­с­т­ни по­се­ще­ния на ет­но­г­ра­ф­с­ка­та къ­ща и му­зей в гр.Бал­чик,про­ве­до­ха се ве­ли­к­ден­с­ки тър­же­с­т­ва, по­се­ще­ние на те­а­т­рал­ни спе­к­та­к­ли от Дър­жа­вен  ку­к­лен те­а­тър „До­ра Га­бе” гр. До­б­рич, про­ве­де­ни са кон­кур­си за но­во­го­ди­ш­ни ри­сун­ки, сур­ва­ч­ки, про­ле­т­ни кар­ти­ч­ки и ша­ре­но яй­це, про­ве­де­ни са пра­з­ни­ци свър­за­ни с кул­тур­на­та ин­ден­ти­ч­ност на де­ца­та  бъл­гар­с­ки ром­с­ки и мю­сюл­ман­с­ки, на­п­ра­ви се ек­с­кур­зия до Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на и дво­рец  в гр. Бал­чик.

Коментарите са затворени.