ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Aug 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП

С  ПРЕ­Д­МЕТ: „Те­х­ни­че­с­ка по­мощ за по­д­го­то­в­ка на ин­ве­с­ти­ци­о­нен про­ект: „Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ Бал­чик в Чер­но мо­ре, и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на град Бал­чик”, фи­нан­си­ран по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да 2007-2013 г.”

ЗА ПРО­ЕКТ:   на Об­щи­на Бал­чик  по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Окол­на сре­да” 2007 – 2013 г, при­о­ри­те­т­на ос 1, ре­фе­рен­тен но­мер BG161PO005/10/1.11/03/19: „Из­г­ра­ж­да­не на тре­ти ута­и­тел и дъл­бо­ко­во­д­но за­у­с­т­ва­не на ПСОВ – Бал­чик и раз­ши­ря­ва­не об­х­ва­та на ка­на­ли­за­ци­он­на­та мре­жа на гр. Бал­чик”

№ НА ПРЕПИСКАТА В РЕГИСТЪРА НА АОП

00479-2012-0014

КРАЕН СРОК

за за­ку­пу­ва­не на до­ку­мен­та­ци­я­та

до 16.00 ча­са на 30.08.2012 г.

КРАЕН СРОК

за по­да­ва­не на ис­ка­ния за ра­зя­с­не­ния

до 16.00 ча­са на 30.08.2012 г.

КРАЕН СРОК

за пре­да­ва­не на офер­ти­те

до 16.00 часа на 10.09.2012 г.

НЕ­ОБ­ХО­ДИ­МИ­ТЕ ДО­КУ­МЕН­ТИ МО­ГАТ ДА СЕ ЗА­КУ­ПЯТ ОТ КА­СА­ТА НА ОБ­ЩИ­НА­ТА.

 

Коментарите са затворени.