Наем на части от имоти

Aug 1st, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 64/17.02.2012 г. на ОбС – Балчик и Заповед №710/16.07.2012 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти, съгласно одобрени схеми :

1.1. Тротоарна площ на ул. “Приморска”, гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.86.49 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор с площ 15 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 290.70 лева /двеста и деветдесет лева 70 ст./, без ДДС.

1.2. Терен до бивша “Автошкола” на ул. “Д – р Желязко Бончев” в ж.к “Балик”, гр. Балчик, представляващ част от ПИ 02508.76.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на :

– пункт на Български спортен тотализатор с площ от 15 м2 , с начална годишна наемна цена 290.70 лева /двеста и деветдесет лева и 70 ст./, без ДДДС.

– три броя търговски обекти, всеки с площ от 10 м2, с начална годишна наемна цена всеки – 156.60 лева /сто петдесет и шест лева и 60 ст./, без ДДС.

– офис с площ от 20 м2,  с начална годишна наемна цена 387.60 лева /триста осемдесет и седем лева и 60 ст./, без ДДС.

1.3. Тротоарна площ на ул. “Черно море”, гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на пункт на Български спортен тотализатор с площ 15 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 290.70 лева /двеста и деветдесет лева и 70 ст./, без ДДС.

1.4. Тротоарна площ на ул. “Черно море”, гр. Балчик, представляваща част от ПИ № 02508.82.73 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на павелион за вестници с площ 5 м2, с начална годишна наемна цена в размер на 96.90 лева /деветдесет и шест лева и 90 ст./, без ДДС.

2. Срок на договора – пет години

3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на търговския закон.

Търгът ще се проведе на 06.08.2012 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.

Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 19.07.2012 г. до 02.08.2012 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на предложения и депозит за участие е 03.08.2012 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА-Балчик.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.

Коментарите са затворени.