Престижно участие на ТФ “Данс” във фестивала “Танц и музика” в Хърватия

Jul 25th, 2012 | От | Category: ВАЖНА

От 5 до 10 юли ТФ „Данс” уча­с­т­ва във фе­с­ти­ва­ла на из­ку­с­т­ва­та в Хър­ва­тия. Той се про­ве­ж­да в 72-хи­ля­д­ния град За­дар и вил­ни­те се­ли­ща Па­к­ле­ни­ца и За­тон. Във фе­с­ти­ва­ла са уча­с­т­ва­ли пе­в­че­с­ки, хо­ро­ви, ор­ке­с­т­ро­ви, ба­ле­т­ни и фол­к­лор­ни съ­с­та­ви от Ун­га­рия, Из­ра­ел и Бъл­га­рия.

На­ши­те са би­ли един­с­т­ве­ни­ят де­т­с­ки ко­ле­к­тив на въз­раст от 12 до 16 го­ди­ни и са пре­д­с­та­ви­ли ед­но­ча­со­ва про­г­ра­ма, вклю­ч­ва­ща 9 тан­ца. Пу­б­ли­ка­та ос­та­ва въз­хи­те­на от из­пъл­не­ни­я­та на 20-те де­ца от две­те въз­ра­с­то­ви гру­пи, ко­и­то при 39-гра­ду­со­ва­та тем­пе­ра­ту­ра е тря­б­ва­ло бър­зо да се при­с­по­со­бят, бър­зо да се пре­об­ли­чат и да не об­ръ­щат вни­ма­ние на то­п­ли­на­та и вла­га­та.

С мно­го ап­ло­ди­с­мен­ти е по­с­ре­щан и из­п­ра­щан най-мал­кия тан­цьор Хри­с­то Ге­ор­ги­ев /тре­то­к­ла­с­ник/, кой­то пре­ди­з­ви­к­ва фу­рор в тан­ца „Ко­ке­т­ки”.

Из­ку­с­т­во­то на бал­чи­ш­ки­те де­ца е за­по­м­не­но и има мно­го до­б­ри от­зи­ви от спе­ци­а­ли­с­ти­те. По­ка­не­ни са за уча­с­тие и през сле­д­ва­ща­та го­ди­на, за­що­то на­ша­та ба­ле­т­на шко­ла е спе­че­ли­ла мно­го фе­но­ве в да­ле­ч­на и бли­з­ка Хър­ва­тия, ка­к­то и по­з­д­ра­в­ле­ния от ру­с­нак, ор­ке­с­т­рант от Из­ра­ел, кой­то ви­ж­да в из­пъл­не­ни­я­та на ба­ле­та ру­с­ка­та Ва­га­но­в­с­ка шко­ла.

В рам­ки­те на фе­с­ти­ва­ла се е про­ве­ла ед­на за­бе­ле­жи­тел­на ек­с­кур­зия в ста­рия град За­дар, от­къ­де­то се е ви­ж­дал ита­ли­ан­с­ки­ят бряг и не­ве­ро­я­т­ни­те при­ли­ви и от­ли­ви на Ад­ри­а­ти­че­с­ко мо­ре. Вси­ч­ки де­ца са впе­ча­т­ле­ни и от хър­ва­т­с­ка­та ку­х­ня, ко­я­то твър­де мно­го им при­ли­ча на бъл­гар­с­ка­та.

Гру­па­та бъл­гар­с­ки де­ца е при­д­ру­же­на от Л.Ле­ф­те­ров, член на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во, Л.Пе­т­ко­ва-окултурно-масовик  на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”, д-р М. Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то по­ла­га мно­го гри­жи с то­ч­ни ле­кар­с­т­ва в то­ч­ния мо­мент за мал­ки­те тан­цьо­ри.

Ръ­ко­во­ди­тел­ка­та на ТФ „Данс” Ев­ге­ния Ки­ри­ло­ва е до­вол­на от пър­во­то си уча­с­тие във фе­с­ти­вал и бла­го­да­ри на об­щин­с­ко­то ръ­ко­во­д­с­т­во и чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во за въз­мо­ж­но­ст­та да се пре­жи­вее та­ка­ва за­по­м­ня­ща се изя­ва.

Бла­го­дар­ност за­с­лу­жа­ва и „Ав­то­т­ранс” Ал­бе­на за при­я­т­но­то и бе­за­ва­рий­но пъ­ту­ва­не при от­ли­ч­ни ус­ло­вия.

Пре­д­с­тои но­ва­та уче­б­на го­ди­на за са­мо­дей­ни­те съ­с­та­ви на чи­та­ли­ще „.Хи­лен­дар­с­ки”. ТФ”Данс” оча­к­ва по­пъл­не­ние на ре­ди­ци­те си, ди­с­ци­п­ли­на и ен­ту­си­а­зъм при по­д­го­то­в­ка­та на но­ви­те тан­ци, за да бъ­дат все та­ка до­с­той­но пре­д­с­та­вя­ни и на дру­ги фе­с­ти­ва­ли.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.