Българският оптимист

Jul 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА

Вси­ч­ки по­м­ни­те ста­ри­я виц за пе­си­ми­с­та и оп­ти­ми­с­та. Пе­си­ми­с­тът ка­зал: „По-ло­шо от то­ва не мо­же да ста­не!“ А оп­ти­ми­с­тът му от­го­во­рил: „Мо­же, мо­же!“

Съ­би­ти­я­та от из­ми­на­ла­та се­д­ми­ца в стра­на­та още ве­д­нъж по­т­вър­ди­ха кол­ко е прав бъл­гар­с­ки­ят оп­ти­мист, че тук ви­на­ги мо­же да ста­не и по-ло­шо.

Три го­ди­ни ми­ни­с­тър- пре­д­се­да­те­лят Б. Бо­ри­сов се хва­ли с ог­ром­ни­те си по­ли­ти­че­с­ки и ико­но­ми­че­с­ки ус­пе­хи. Ме­ди­и­те по­с­лу­ш­но по­в­та­рят ду­ми­те му и зна­чи­тел­на част от на­се­ле­ни­е­то вяр­ва, че то­зи Кра­ли Мар­ко от Бан­кя е един­с­т­ве­ни­ят спа­си­тел и бла­го­де­тел на дър­жа­ва­та. Опи­я­нен от не­с­ти­х­ва­щи­те ова­ции на при­д­вор­на­та си сви­та от де­пу­та­ти, ми­ни­с­т­ри и пре­зи­дент, из­б­ра­ни с ли­ч­на­та му бла­го­с­ло­вия /по­м­ни­те как в но­щ­та на из­бо­ри­те без­це­ре­мон­но на­по­м­ни и на  Й. Фан­дъ­ко­ва, и на Р. Пле­в­на­ли­ев да не за­б­ра­вят на ко­го дъл­жат по­с­то­ве­те си/, той на­пъл­но се са­мо­за­б­ра­ви. Обя­ви се за най-де­мо­к­ра­ти­ч­ния пре­ми­ер, ко­йто Бъл­га­рия е има­ла, има и ще има, пра­ви­тел­с­т­вото си за най-ком­пе­тен­т­но­то, по­се­ще­ни­я­та на офи­ци­ал­ни ли­ца, на­при­мер от САЩ,  за свои ли­ч­ни го­с­ти, а убе­де­но­ст­та му, че дър­жа­в­ни­те гла­ви на най-раз­ви­ти­те дър­жа­ви с не­тър­пе­ние оча­к­ват съ­ве­ти от не­го, е про­с­то тро­га­тел­на. Лю­би­ми­те му ми­ни­с­т­ри, ко­и­то са му и фу­т­бол­ни фе­но­ве, на­че­ло с еги­п­то­ло­га Иг­на­тов, се из­хи­т­ри­ха да го за­пи­шат в уче­б­ни­ка по ис­то­рия за ХІ клас, ка­то по то­зи на­чин и те се на­мър­да­ха там и фа­ра­он­с­ки­те ам­би­ции на пар­тий­на­та ди­на­с­тия „ГЕРБ“по­ч­ти се осъ­ще­с­т­ви­ха. И та­ман „Стро­и­те­лят на ма­ги­с­т­ра­ли“ да се от­п­ра­ви за по­ре­д­но ря­за­не на лен­ти, за по­ре­д­но ля­т­но „ма­ч­ле“ и дру­ги раз­то­вар­ва­щи го за­ни­ма­ния от из­пъл­не­ния му с ра­бо­та на по­л­зу­ ро­ду дел­ник, не­б­ла­го­дар­ни­те ев­ро­пей­ци да взе­мат и да на­пи­шат ня­ка­къв до­к­лад, в кой­то се ос­ме­ля­ват да кри­ти­ку­ват най- до­б­ро­то уп­ра­в­ле­ние на Бъл­га­рия. Сла­ва Бо­гу, че кри­ти­ка­та се от­на­ся за пе­ри­од от 5 го­ди­ни, а вси­ч­ки зна­ят, че пър­ви­те 2 от тях са на Трой­на­та ко­а­ли­ция и сле­до­ва­тел­но, тя е ви­но­в­на за не­га­ти­в­ни­те оцен­ки. Тя, че е ви­но­в­на, е ви­но­в­на, но за ос­та­на­ли­те 3, кой да по­е­ме от­го­вор­ност? Най-ве­ли­ки­ят ми­ни­с­тър на МВР и дя­с­на ръ­ка на пре­ми­е­ра, Цве­тан Цве­та­нов, ве­д­на­га на­ме­ри­ и­з­ку­пи­тел­на жер­т­ва и дим­ка за от­в­ли­ча­не на вни­ма­ни­е­то от не­ли­це­п­ри­я­т­ни­те из­во­ди в до­к­ла­да. Аре­с­ту­ва­ха де­пу­тат от ГЕРБ, не­из­ве­с­тен на ши­ро­ки­те на­ро­д­ни ма­си, но до­б­ре из­ве­с­тен в пар­тий­ни­те сре­ди с апе­ти­та си към по­д­ку­пи, тър­го­вия с вли­я­ние и вси­ч­ки оне­зи не­ща, за ко­и­то Ев­ро­па ни кри­ти­ку­ва.

„Ви­ж­те ни, кол­ко сме при­н­ци­п­ни! За нас ня-ма на­ши, ва­ши!“ И та-ман да про­ра­бо­ти вну-ше­ни­е­то за гер­бер­с­ка­та при­н­ци­п­ност и че­с­т­ност, на­пук на ев­ро­пей-ски­те кон­с­та­та­ции за сра­с­на­лост ме­ж­ду дър­жа­в­ни ин­с­ти­ту­ции и пре­с­тъ­п­ност, в Бур­гас се из­вър­ши атен­тат сре­щу из­ра­ел­с­ки ту­ри­с­ти. В дей­с­т­ви­тел­ност, то­ва е атен­тат сре­щу Бъл­га­рия и ра­до­ст­та на ме­с­т­ни­те ан­ти­се­ми­ти от то-зи акт, е не по-мал­ко по­т­ре­са­ва­ща от са­мия взрив. Знам, че в Бъл­га-рия от­да­в­на ня­ма ни­то по­ли­ти­че­с­ка, ни­то ре-ли­ги­о­з­на, ни­то ет­ни­че­с­ка то­ле­ран­т­ност.  То­ва съ­що е част от раз­па­да на дър­жа­в­но­ст­та, за­що-то ко­га­то ом­ра­за­та, ал­ч­ностт, про­с­та­щи­на­та и ли­це­ме­ри­е­то ди­к­ту­ват об­ще­с­т­ве­ния жи­вот, за ка­к­ва дър­жа­ва мо­жем да­го­во­рим?

И при то­зи те­ро­ри­с­ти­чен акт, ка­к­то и при вси­ч­ки бе­д­с­т­вия, спо­ле­те­ли в по­с­ле­д­ни­те 3 го­ди­ни стра­на­та ни – на­во­д­не­ния, по­жа­ри, зе­ме­т­ре­се­ния, про­ли­ча пъл­на­та без­по­мо­щ­ност на вла­ст­та да се спра­вя с кри­зи­с­ни си­ту­а­ции. И те­ро­ри­з­мът, и при­ро­д­ни­те бе­д­с­т­вия са не­ща, ко­и­то се слу­ч­ват на­в­ся­къ­де по све­та, но по-не­а­де­к­ва­т­ни ре­а­к­ции и по-глу­па­ви при­ка­з­ки от те­зи, ко­и­то се из­при­ка­з­ват от на­ши­те ов­ла­с­те­ни да се спра­вят със си­ту­а­ци­я­та длъ­ж­но­с­т­ни ли­ца, ед­ва ли има на дру­го мя­с­то. А ако има, оби­к­но­ве­но мно­го бър­зо сле­д­ват ос­та­в­ки и по-ком­пе­тен­т­ни хо­ра се за­ла­вят за ра­бо­та. Да ци­ти­ра­ме при­ка­з­ки­те и на ББ, и на ЦЦ, и на це­лия Ми­ни­с­тер­с­ки съ­вет, кой­то ка­то гру­па се­ир­джии се стру­п­ва на мя­с­то­то на вся­ка тра­ге­дия, без да до­при­на­ся с ни­що за ре­ше­ни­я­та, е без­с­ми­с­ле­но. Ме­ди­и­те са за­с­не­ли и за­пи­са­ли вси­ч­ки глу­по­с­ти, из­го­во­ре­ни с по­во­ди и без по­во­ди, но без­к­ри­ти­ч­но­то ни об­ще­с­т­во до­ри ве­че не им се и смее.

Е, при то­ва по­ло­же­ние, мо­жем да бъ­дем си­гур­ни, че убе­де­но­ст­та на бъл­гар­с­кия оп­ти­мист – „Мо­же да бъ­де и по-ло­шо!“, има на­пъл­но ре­ал­ни шан­со­ве да се сбъ­д­не.

Ко­га­то на сай­та на то­зи тол­ко­ва ус­ми­х­нат, до­б­ри­чък и зна­ещ чу­ж­ди ези­ци пре­зи­дент, ка­къ­в­то е Ро­сен Пле­в­на­ли­ев, се пи­ше за ин­те­г­ра­ция на „ман­га­ли­те“ в Бъл­га­рия /е, след ка­то вси­ч­ки за­ин­те­ре­со­ва­ни го про­че­то­ха, го за­ли­чи­ха/, за­що ом­ра­за­та към дру­ги­те, не­г­ра­мо­т­но­ст­та и от­к­ро­ве­на­та глу­пост да не ста­нат офи­ци­ал­ни кри­те­рии за из­ди­га­не до вър­хо­ве­те на вла­ст­та?

Ами, че то вече е станало!

Юлита ХРИСТОВА

 

 

 

Коментарите са затворени.