Сияна Фудулова избрана за председател на Областния съвет на БСП

Jul 25th, 2012 | От | Category: ДРУГИ, Общински новини, ПОЗИЦИИ, ПОЛИТИКА

Си­я­на Фу­ду­ло­ва е но­ви­ят пре­д­се­да­тел на Об­ла­с­т­ни­ят съ­вет на БСП. Убе­ди­тел­но с 22 гла­са тя бе из­б­ра­на сред кан­ди­да­ту­ри­те на Не­д­ко Мар­чев – пре­д­се­да­тел на ОбС на БСП Ге­не­рал То­ше­во и Ра­до­с­лав Ива­нов, пре­д­ло­жен от ОбС на БСП До­б­рич. Ка­то пър­ва и не­от­ло­ж­на за­да­ча Си­я­на Фу­ду­ло­ва по­с­та­вя  не­за­ба­в­но пре­ми­на­ва­не към пре­ди­з­бор­на по­д­го­то­в­ка. В об­ръ­ще­ни­е­то си към Об­ла­с­т­ния съ­вет за­я­ви – ”От­го­вор­но­ст­та, ко­я­то има­ме, е не са­мо пред пар­ти­я­та, но и пред гра­ж­да­ни­те на ця­ла­та До­б­ри­ч­ка об­ласт, и към Дър­жа­ва­та , за­що­то със все­ки из­ми­нал ден, все­ки един от нас осъ­з­на­ва, че уп­ра­в­ле­ни­е­то на ГЕРБ ра­бо­ти са­мо и един­с­т­ве­но за  ди­с­к­ре­ди­ти­ра­не­то на де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те ус­тои на дър­жа­ва­та  в со­ци­а­лен ас­пект и оче­ви­д­но от по­с­ле­д­ни­те дни – на­ци­о­нал­на­та ни си­гур­ност.

Си­я­на Фу­ду­ло­ва съ­о­б­щи още, че с до­б­ра­та ор­га­ни­за­ция на пар­тий­ния и об­ще­с­т­вен ак­тив, БСП Бал­чик ре­а­ли­зи­ра над 3400 по­д­пи­са за пре­ди­з­ви­к­ва­не на ре­фе­рен­дум за бъ­де­ще­то на яд­ре­на енер­ге­ти­ка в Бъл­га­рия и ре­а­ли­зи­ра­не­то на про­е­к­та АЕЦ “БЕ­ЛЕ­НЕ”. Стар­тът  на по­д­пи­с­ка­та бе да­ден още през ме­сец май в Бал­чик.

По­пи­та­на за кра­тък ана­лиз на сре­щи­те при съ­би­ра­не­то на по­д­пи­си Си­я­на Фу­ду­ло­ва спо­де­ли: ”Все­ки­д­не­в­но се сре­ща­х­ме с хо­ра­та, в на­ча­ло­то има­ше страх, че тря­б­ва да на­пи­шат ли­ч­ни дан­ни, че ще бъ­дат про­ве­ря­ва­ни, че ве­ро­я­т­но ще бъ­дат сан­к­ци­о­ни­ра­ни. Изо­б­що стра­хът ско­ва­ва хо­ра­та, но в края на кра­и­ща­та има гра­ни­ца , в ко­я­то стра­хът пре­ми­на­ва и ко­га­то ня­маш ра­бо­та и ня­маш пре­пи­та­ние, а имаш са­мо вди­га­не на це­ни  ка­къв е из­хо­дът? Ка­з­ваш сти­га! Ня­ма да скрия, че има­ше край­но на­с­т­ро­е­ни – има­ше един чо­век ,из­пъл­нен с ом­ра­за, мо­же би и за то­ва обър­нах вни­ма­ние – ис­ка­ше да ви­ди по­ре­д­но­то фи­а­с­ко, друг се по­д­пи­са, за­що­то му е до­ш­ло до гу­ша, а тре­ти, за­що­то то­ва на­и­с­ти­на е из­раз: “Глас на­ро­ден, глас Бо­жи”. По­с­ти­г­на­ти­ят ре­зул­тат от над 3400 по­д­пи­са в Бал­чик оп­ре­де­лям ка­то из­к­лю­чи­тел­но до­с­той­но вклю­ч­ва­не на об­щи­на­та и ор­га­ни­за­ци­я­та на БСП в по­д­пи­с­ка­та на на­ци­о­нал­но ни­во.”

Об­щин­с­ки­ят съ­вет на БСП – Бал­чик, бла­го­да­ри на вси­ч­ки свои чле­но­ве и на вси­ч­ки, ко­и­то се вклю­чи­ха ак­ти­в­но в пър­ва­та стъ­п­ка в зна­чи­ма­та за Бъл­га­рия  и бъл­гар­с­ка­та енер­ге­ти­ка ка­у­за – АЕЦ БЕ­ЛЕ­НЕ.

Общински съвет на БСП

 

Коментарите са затворени.