ПРОТОКОЛ №15 от редовно заседание на ОбС, проведено на 17.07.2012 г.

Jul 25th, 2012 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По пър­ва то­ч­ка от дне­в­ния ред: По­пъл­ва­не съ­с­та­ва на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, стро­и­тел­с­т­во и еко­ло­гия и По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ту­ри­зъм, сел­с­ко сто­пан­с­т­во и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти.

Вно­си­тел: Хри­с­то Н. Хри­с­тов  об­щин­с­ки съ­ве­т­ник

РЕШЕНИЕ 184:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик из­би­ра Де­ян Пе­т­ров Ди­ми­т­ров за член на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, стро­и­тел­с­т­во и еко­ло­гия.

ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

РЕШЕНИЕ 185:  На ос­но­ва­ние чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, об­щин­с­ки съ­вет Бал­чик из­би­ра Де­ян Пе­т­ров Ди­ми­т­ров за член на По­с­то­ян­на­та ко­ми­сия по ту­ри­зъм, сел­с­ко сто­пан­с­т­во и сто­пан­с­ки дей­но­с­ти.

ГЛАСУВАНЕ:

19   За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По втора точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи за лечение.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 186:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик отпуска еднократни финансови помощи, както следва:

1. Румяна Александрова Калчева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Румен Красенов Георгиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

3. Юлия Софрониева Михайлова от с. Стражица, за лечение, в размер на 100.00 (сто) лева.

4. Марийка Георгиева Анастасова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По трета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на Ѕ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на първи етаж на законно построена сграда.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 187:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94В-504-1/04.08.2011 г. от Виктор Маринов Вутов, одобрява пазарна оценка в размер на 14 960.00 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС за продажба на Ѕ ид. част от общински имот на собственика на първи етаж  законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв. 114 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 374 м2 /триста седемдесет и четири квадратни метра/, целият с площ от 748 м2, актуван с АОС № 4123/25.07.2011 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка, за продажба на Ѕ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243, на собственик на втори етаж на законно построена сграда.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 188:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Х-159-1/18.07.2011 г. и молба вх. № 94Х-159-1#3/15.06.2012 г. от Христо Николов Маринов, одобрява пазарна оценка в размер на 14 960.00 лв. /четиринадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева/, без ДДС за продажба на Ѕ ид. част от общински имот на собственика на втори етаж от законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.85.243 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ ХІ, кв. 114 по ПУП на гр. Балчик/, с площ от 374 м2 /триста седемдесет и четири квадратни метра/, целият с площ от 748 м2, актуван с АОС № 4123/25.07.2011 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По пета точка от дневния ред: Предложение за именуване на нов обект от местно значение в землището на с. Рогачево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 189:  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, общински съвет  Балчик дава съгласие за именуване на обект от местно значение в землището на с. Рогачево, с името: комплекс “Бутик Вилас” и включването му в ЕКАТТЕ на Република България.

ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ земеделска земя – Х категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.1.193 по кадастралната карта на  с. Оброчище, м. “Маджарлъка”, с площ от 465 м2.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 190:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4238/10.05.2012 г., представляващ земеделска земя – Х категория, поземлен имот с идентификатор № 53120.1.193 по кадастралната карта на  с. Оброчище, м. “Маджарлъка”, с площ от 465 м2  /четиристотин шестдесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 1500.00 лв. /хиляда и петдесет лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По седма точка от дневния ред: Предложение за предоставяне от страна на Община Балчик на водопроводната и канализационната мрежа, изградена в изпълнение на инвестиционна мярка ИСПА “Интегрирано управление на водите на гр. Балчик” за стопанисване и управление на ВиК ЕООД-Добрич.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 191:  На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. І от ЗОС, чл. 198г, т. 1 и 2, във вр. с чл. 198б, т. 3 и чл. 198о от Закона за водите и §30 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.6.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 2009 г./, общински съвет  Балчик

РЕШИ:

1. Предоставя собствените на Община Балчик водопроводна и канализационна мрежи за управление, поддръжка и експлоатация на “ВиК” ЕООД – Добрич, със седалище и адрес на управление в гр. Добрич, бул.”Трети март” № 59, регистрирано по ф.д.№ 520/1989 г. на Окръжен съд  Добрич, действуващо като оператор на съответната обособена територия, със 100% държавна собственост на капитала.

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да сключи договор за управление, поддръжка и експлоатация на водопроводната и канализационна мрежи  собственост на Община Балчик с “ВиК” ЕООД-Добрич, при условията на §30 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите /ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.6.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 95 от 2009 г./, за срок не по-дълъг от 10 /десет/ години.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  1  “Въздържали се”

По осма точка от дневния ред: Предложение за приемане на Решение за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ V, УПИ Х, УПИ VІІ, УПИ VІІІ, кв. 119 по плана на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 192:  На основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 6 от ЗОС, допуска изработване на ПУП-ПРЗ в следния обхват: УПИ V-“за складова дейност” /ПИ 02508.86.93/, УПИ Х- “за транспорт и паркиране” /ПИ 02508.86.96/, УПИ VІІ- “за складова дейност” /ПИ 02508.86.94/, УПИ VІІІ- “за складова дейност” ПИ /02508.86.95/ кв. 119 по плана на гр. Балчик, като в този обхват се обособява нова улица, обслужваща входа на Пристанище – Балчик. Обособяват се нови УПИ ХІ-93,94 ”за обслужващи дейности” кв. 119, УПИ І-94 ”за обслужващи дейности”, УПИ ІІ-95 ”за обслужващи дейности” и улична регулация в кв. 119А по плана на гр. Балчик.

ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По девета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.753 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 193:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.753 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “Пп” /предимно производство/.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По десета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 194:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 02508.90.751 по кадастралната карта на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване и отреждане за “ПСД  стопански двор”.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-План за застрояване за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов   кмет на общината

РЕШЕНИЕ 195:  I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП-План за застрояване за ПИ № 66250.36.10 по кадастралната карта на с. Сенокос, община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  общинска собственост през 2012 година.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 196:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2012 г., приета с решение № 45 от 26.01.2012 г., като допълва:

Раздел III Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следният имот:

Земеделска земя шеста категория с площ от 241 877 м2, представляваща поземлен имот № 53120.1.193 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. “с. Момчил”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По тринадесета точка от дневния ред:  Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 197:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС, общински съвет – Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 2730/19.12.2006 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.55.156 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2 500 м2 /две хиляди и петстотин квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 45 000.00 лв. /четиридесет и пет хиляди лева/, като начална цена за провеждане на търга;

3. Участникът, спечелил търга и сключил договор за продажба се задължава да опазва преминаващата през имота канализация, като гарантира достъпа за нейното обслужване със съответния сервитут, съгласно ЗУТ и друга действаща нормативна уредба.

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на паркинг “Двореца” град Балчик, паркоместа по алея “Ехо” и ул. “Албенски път”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 198:  1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2 от НОРПУРОИ Общински съвет  Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си  части от имот – публична общинска собственост:

1.1. Паркинг “Двореца” гр. Балчик, с площ от 1 205 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 5 639.40 лв. без ДДС;

1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”/ и 40 броя паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на гр. Балчик, с обща площ 900 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв.

2. Имотите   публична общинска собственост да бъдат отдадени под наем за срок до 01.03.2015 г. и след провеждане на публичен търг.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по търговския закон.

4. Участникът, спечелил търга и сключил договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропускателен режим по алеята, водеща до АПК “Двореца”.

5. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите се правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване на замяна на поземлени имоти  частна общинска собственост с поземлени имоти  частна държавна собственост, представляващи горски територии в землището на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 199:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС; във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 3, т. 6 от Закона за горите и във връзка с изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Балчик през 2012 година, в частта й на Раздел ІV – “Имоти, които община Балчик има намерение да предостави в замяна”:

І. Общински съвет дава съгласието си да бъде извършена замяна на поземлени имоти, представляващи горски територии  частна собственост на община Балчик, с обща площ от 1298,738 дка /хиляда двеста деветдесет и осем декара и седемстотин тридесет и осем кв.м. /на обща стойност по оценка на лицензиран оценител от 43 191 928 /четиридесет и три милиона сто деветдесет и една хиляди деветстотин двадесет и осем/ лв.,   както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.799, по кадастралната карта на гр. Балчик, с начин на трайно ползване  горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, с площ от 34.890 дка., в землището на гр. Балчик, актуван с АОС №4160/12.12.2011, на стойност 1 181 062 лв. /един милион сто осемдесет и една хиляди и шестдесет и два  / лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.800, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 39,206 дка, актуван с АОС №4161/12.12.2011, на стойност 1 290 351 лв. /един милион двеста и деветдесет хиляди триста петдесет и един / лв.

 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.12, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 115,912 дка, актуван с АОС №2744/08.01.2007г., на стойност 3 926 515 лв. /три милиона деветстотин двадесет и шест хиляди петстотин и петнадесет / лв.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.329, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 177,069 дка, актуван с АОС №2754/11.01.2007, на стойност 6 205 074 лв. /шест милиона двеста и пет хиляди и седемдесет и четири / лв.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.606, представляващ горска територия  широколистна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 51,146 дка, актуван с АОС №4157/12.12.2011г., на стойност 1 580 339 лв. /един милион петстотин и осемдесет хиляди триста тридесет и девет / лв.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.179, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 41,125 дка, актуван с АОС №2746/08.01.2007г., на стойност 1 417 695 лв. /един милион четиристотин и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет / лв.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.320, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 212,439 дка, актуван с АОС №2751/10.01.2007г., на стойност 6 442 628 лв. /шест милиона четиристотин четиридесет и две хиляди шестстотин двадесет и осем / лв.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 02508.542.324, представляващ горска територия  широколистна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 233,079 дка, актуван с АОС №2750/10.01.2007г., на стойност 8 049 381 лв. /осем милиона четиридесет и девет хиляди триста осемдесет и един / лв.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 02508.52.79, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 11,392 дка, актуван с АОС №2748/10.01.2007г., на стойност 356 911 лв. /триста и петдесет и шест хиляди деветстотин и единадесет / лв.

1.10. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.797, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 332,319 дка, актуван с АОС №4158/12.12.2011, на стойност 11 116 066 лв. /единадесет милиона сто и шестнадесет хиляди и шестдесет и шест / лв.

1.11. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.798, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 50,161 дка, актуван с АОС №4159/12.12.2011, на стойност 1 625 906 лв. /един милион шестстотин двадесет и пет хиляди деветстотин и шест / лв.

с поземлени имоти частна държавна собственост, с обща площ от 1263,073 дка / хиляда двеста шестдесет и три декара и седемдесет и три кв.м./ на обща стойност по оценка на лицензиран оценител от 43 045 229 /четиридесет и три милиона четиридесет и пет хиляди двеста двадесет и девет/ лв., както следва:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.745, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 95,352дка, актуван с АДС №4943/03.09.2011г., на стойност 3 248 043 лв. /три милиона двеста четиридесет и осем хиляди и четиридесет и три лева / лв.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.751, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 94,596 дка, актуван с АДС №4944/03.09.2011г., на стойност 3 076 923 лв. /три милиона седемдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три / лв.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.781, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 242,933 дка, актуван с АДС №4947/03.09.2011г., на стойност 8 173 993 лв. /осем милиона сто седемдесет и три хиляди деветстотин деветдесет и три/ лв.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.824, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 199,072 дка, актуван с АДС №4946/03.09.2011г., на стойност 6 585 399 лв. /шест милиона петстотин осемдесет и пет хиляди триста деветдесет и девет/ лв.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.786, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 67,137 дка, актуван с АДС №4951/03.09.2011г., на стойност 2 285 683 лв. /два милиона двеста осемдесет и пет хиляди шестотин осемдесет и три/ лв.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.787, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 356,406 дка, актуван с АДС №4950/03.09.2011г., на стойност 11 978 383 лв. /единадесет милиона деветстотин седемдесет и осем хиляди триста осемдесет и три/ лв.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.385, представляващ горска територия  друг вид горски имот, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 191,876 дка, актуван с АДС №4952/03.09.2011г., на стойност 7 092 925 лв. /седем милиона деветдесет и две хиляди деветстотин двадесет и пет/ лв.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 02508.88.737, представляващ горска територия  друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Балчик с площ от 15,701 дка, актуван с АДС №4953/03.09.2011г., на стойност 603 880 лв. /шестстотин и три хиляди осемстотин и осемдесет / лв.

ІІ. Разликата в цените на заменяемите имоти в размер на 146699 лева /сто четиридесет и шест хиляди шестстотин деведесет и девет/ лв. е за сметка на община Балчик.

ІІІ. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия за приключване на процедурата по замяна.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

19 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за извършване промяна в Устава на Еднолично Акционерно Дружество “Търговски център Кранево”.

Вносител: Христо Николов Христов  общински съветник

РЕШЕНИЕ 200:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 24 от ЗМСМА:

1. Общински Съвет – Балчик дава съгласие да се  извърши промяна в чл. 4 от Устава на Еднолично Акционерно Дружество  “Търговски център Кранево”, а именно в предмета на дейност, както следва: хотелиерство, ресторантьорство, строителство, изграждане на СПА центрове, туроператорска дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, предоставяне на транспортни услуги, рекламни, спортни, аниматорски услуги. Изграждане и експлоатиране на пазари, тържища, търговски центрове и магазини, разработване и отдаване под наем на търговски обекти, профилактика и рехабилитация, инженерингова дейност.

2. Общински съвет – Балчик  дава съгласие да се образува чл. 5 /1/ в Устава в който се индивидуализира следната правна и фактическа структура на капитала, касаещ апорта със следната редакция: “Капитал от 1 418 761 лева, представляващ апорт  непарична вноска: Право на собственост в/у поземлен имот № 39459.503.182 по кадастралната карта на село Кранево, община Балчик  терен с площ от 6710 кв.м., находящ се в село Кранево, община Балчик, административен адрес: с. Кранево, улица “Вит“, урбанизирана територия, акт за частна общинска собственост № 2551/18.07.2006 година, Право на собственост  върху поземлен имот с идентификатор №39459.502.344 по КК на село Кранево  – терен с площ от 1126 кв.м., находящ се в село Кранево, урбанизирана територия, актуван с акт за частна общинска собственост № 2677/8.11. 2006 г. “ .

3. Общински съвет – Балчик дава съгласие да се образува чл. 5/2/ в Устава на дружеството със следната редакция “Капитал от 1 476 672 лв. внесени при неговата регистрация и последващите го промени “.

4. Общински Съвет – Балчик упълномощава Кмета на общината г-н Николай Ангелов да предприеме необходимите действия по вписване на дружеството в Търговски Регистър, ведно с направените промени.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

11 “За”,  1  “Против”,  7  “Въздържали се”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за разпореждане с бюджетни средства и предоставянето им на Сдружение “Виа Понтика  2010”, за организиране на фестивал.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 201:  На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА. предвид необходимостта от разпореждане със бюджетни средства, заложени в календарния план на културните прояви – 2012 г.  Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет на община Балчик зa 2012 г., Общински съвет Балчик:

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Балчик да сключи договор за сътрудничество за организиране на фестивал „Младите в изкуството Виа Понтика – Балчик” със Сдружение «Виа Понтика – 2010», ЕИК 176038969, представлявано от Председателя Красимир Ранков. По силата на сключения договор да се предоставят на Сдружение «Виа Потика 2010», ЕИК 176038969, заложените в календарния план на културните прояви 2012 г. – Приложение № 9 от утвърдения с Решение 122 по Протокол № 12 от 17.05.2012 г. на Общински съвет – Балчик сборен бюджет   на Община Балчик за 2012 г. бюджетни средства в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

2. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички  необходими  фактически  и  правни действия за сключване Договора за сътрудничество, предмет на т. 1 от настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на игрище за мини футбол в ж.к. “Балик” град Балчик за безвъзмездно управление на ОбП “БКС”  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 202:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост; чл. 14, ал. 2  и чл. 17 ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС  Балчик:

1. Общински съвет Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за управление на ОбП “БКС” гр. Балчик, Булстат 0008525440218, със седалище и адрес на управление: гр. Балчик, ул. “Приморска” № 10, представлявано от инж. Екатерина Стоянова  Управител, следният имот  публична общинска собственост:

1.1. Футболно игрище за мини футбол с размери 20/40 м. с настилка от изкуствена трева, оградено със защитна ограда с височина 4 м., находящо се в ПИ № 02508.77.108 по кадастралната карта на гр. Балчик, актуван с акт за публична общинска собственост № 252/08.06.2011 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за одобряване на споразумение между община Балчик и ОД на МВР град Добрич.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 203:  1. Общински съвет град Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 87, ал. 1 ПОДОбСНКВОбА одобрява подписаното Споразумение № 265/02.07.2012 г. между Община Балчик, представлявана от кмета й Николай Добрев Ангелов и Областна дирекция на МВР гр. Добрич.

2. Възлага на Кмета да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение предмета на споразумението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесета точка от дневния ред: Разглеждане на искане от “ПИРИНЕЯ БАЛЧИК” ООД за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за “Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG за захранване на 23 ветрогенератори в землището на с. Гурково, с. Тригорци, с. Дъбрава, с. Соколово, с. Царичино, община Балчик, преминаващо през имоти  публична общинска собственост.

Вносител: Атанас Атанасов  общински съветник

РЕШЕНИЕ 204:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Балчик не дава съгласие за изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе за “Подземен електропровод Ср.Н 36 кV и оптичен кабел тип OPUG  за захранване на вятърни генератори, находящи се в землище с. Гурково ПИ  №№ 18160.106.75, 18160.31.39, 18160.32.38, 18160.40.94, 18160.40.103, 18160.51.107, 18160.53.65; землище с. Тригорци  ПИ №№ 73095.12.56, 73095.12.58, 73095.19.19, 73095.20.55, 73095.22.170, 73095.22.172, 73095.22.174, 73095.24.15, 73095.30.26, 73095.30.28; землище с. Дъбрава  ПИ № 24387.26.98; землище с. Соколово ПИ № 67951.20.55 и землище с. Царичино ПИ № 48982.302.56 Община Балчик “, преминаващо през имоти  общинска собственост.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

3 “За”,  1  “Против”,  14  “Въздържали се”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване нова структура на ОбА  Балчик.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 205:  На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик:

1. Отменя Решение № 28 по Протокол № 7/31.01.2008 г. и последващи и последващите го решения, изменящи и допълващи структурата на общинска администрация – Балчик и дейностите към нея.

2. Приема структурата на Общинска администрация – Балчик с обща численост 90 бройки, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

2.1.Обща администрация         – 62 бройки

2.2.Специализирана администрация – 28 бройки

3. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание и устройствен правилник на общинската администрация, в съответствие с новата структура.

ГЛАСУВАНЕ:

16 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за вземане на решение за издаване на запис на заповед от община  Балчик в полза на ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”.

Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината

РЕШЕНИЕ 206:  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 115 от Постановление № 367 на Министерски съвет от 29.12.2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. и договор за отпускане на финансова помощ №08/321/00719 от 29.10.2009   от   Държавен фонд „Земеделие“ по мярка  321Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007  2012 г. за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”, сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, Общинският съвет

РЕШИ:

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  НИКОЛАЙ ДОБРЕВ АНГЕЛОВ  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”      Разплащателна  агенция  в  размер  на  186 886,92 лв. (сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и шест лв. и 92 ст.) за обезпечаване на 110 % от  ДДС, в размер на 169 897,20 лв. върху авансово преведената ни сума по договор за отпускане на финансова помощ № 08/321/00719 от 29.10.2009 г.от ДФ „Земеделие“ по мярка  321Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007  2012 г. за Проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с.Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”, сключен между Община Балчик и ДФ „Земеделие”  Разплащателна агенция.

2. Възлага на кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане по договор  № 08/321/00719 от 29.10.2009 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”   Разплащателна агенция.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

17 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансова помощ за издаване на книга.

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 207:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 375 от 12.07.2012 година, общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 3000.00 лева на лицето Росица Траянова Траянова, автор на книгата “Химера за живот”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Разглеждане искане от “Енертраг Методиево” ЕООД град София за изразяване на предварително съгласие за преминаване на подземно кабелно трасе с кабел 30(33) кV, свързващо ветрогенераторите от ВЕП “Методиево І” помежду им и свързващо ветроенергийния парк с подстанция “Методиево” 30(33) кV, върху ПИ № 58270.10.45; № 58270.11.41; № 58270.12.28 по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик  публична общинска собственост

Вносител: Красимир Кунев  председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 208:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Балчик изразява предварително съгласие за:

1.1. Преминаване на подземно кабелно трасе с кабел 30(33)кV, свързващо ветрогенераторите от ВЕП ”Методиево І” помежду им и свързващо ветроенергийния парк с подстанция “Методиево” 30(33)/110кV, през следните имоти № 58270.10.45  полски път, № 58270.11.41  полски път, № 58270.12.28  полски път по кадастралната карта на с. Пряспа, община Балчик  публична общинска собственост.

ГЛАСУВАНЕ:

14 “За”,  1  “Против”,  2  “Въздържали се”

Виктор Лучиянов,

Председател

на ОбС-Балчик

 

 

Коментарите са затворени.