Туристите в Албена са над 16 000

Jul 25th, 2012 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

16 291 ту­ри­с­ти по­чи­ват в Ал­бе­на към дне­ш­на да­та, съ­о­б­ща­ват от пре­с­цен­тъ­ра на ку­рор­т­ния ком­п­лекс. Най-го­лям е бро­ят на ле­то­в­ни­ци­те от Бъл­га­рия – 4200. Ру­с­на­ци­те са 3 600, а ру­мън­ци­те и не­м­ци­те са съ­о­т­ве­т­но 2700 и 2100. Ре­а­ли­зи­ра­ни­те от на­ча­ло­то на го­ди­на­та до 17 юли но­щу­в­ки са 597 543. Спря­мо ми­на­ла­та го­ди­на най-го­лям ръст по па­за­ри бе­ле­жат го­с­ти­те от Ук­рай­на, Бе­ла­рус, Шве­ция,  Ру­сия и др. В на­ча­ло­то на сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца ту­ри­с­ти­те в Пер­ла­та на Бъл­гар­с­ко­то Чер­но­мо­рие ве­че ще бъ­дат бли­зо 17 000, ка­то на­шен­ци, ко­и­то все още не са си ре­зер­ви­ра­ли по­чи­в­ка мо­гат да се въз­по­л­з­ват от ат­ра­к­ти­в­ни­те офер­ти за ав­густ. На пър­ва ли­ния в хо­те­ли­те до мо­ре­то има сво­бо­д­ни стаи от 24 ав­густ в хо­те­ли­те Гер­га­на, Ла­гу­на Бийч, Бо­ря­на и Но­на. От на­ча­ло­то на ме­се­ца же­ла­е­щи­те да съ­би­рат тен в Ал­бе­на мо­гат да сто­рят то­ва в хо­те­ли­те Ви­та Парк и Ра­ли­ца, ко­и­то пре­д­ла­гат из­го­д­ни офер­ти за ул­т­ра ол ин­к­лу­зив, ка­к­то и Ком­пас, Па­но­ра­ма, Ор­хи­дея и Ма­г­но­лия. В ком­п­ле­к­са има бли­зо 40 хо­те­ла от 2 до 5 зве­з­ди.

Руслан ЙОРДАНОВ

 

Коментарите са затворени.