Над 600 европейци на турнири по тенис на маса в Албена

Jul 25th, 2012 | От | Category: СПОРТ

В ку­рор­та Ал­бе­на ут­ре за­по­ч­ва XIV из­да­ние на ме­ж­ду­на­ро­д­ния фе­с­ти­вал по те­нис на ма­са. Сре­щи­те ще се про­ве­дат в спор­т­на­та за­ла до хо­тел „До­б­ру­джа”, ко­я­то е обо­ру­д­ва­на с чи­с­то но­ва еки­пи­ро­в­ка на све­то­в­но­и­з­ве­с­т­на­та фир­ма “Ан­д­ро”.

Над 600 ду­ши от ця­ла Ев­ро­па ще се вклю­чат в ма­ща­б­на­та спор­т­на про­я­ва, ко­я­то да­ва въз­мо­ж­ност на ро­д­ния ни елит във вси­ч­ки въз­ра­с­то­ви гру­пи да све­ри своя ча­со­в­ник в раз­га­ра на ля­то­то.

Мо­ми­че­та­та и мом­че­та­та ще бъ­дат раз­де­ле­ни в 3 въз­ра­с­то­ви гру­пи – до 12, 15 и 18 г. Ве­те­ра­ни­те ще спо­рят в 4 гру­пи – от 30 до 40 г., от 41 до 50 г., от 51 до 60 г. и над 60-го­ди­ш­на въз­раст. Гво­з­де­ят в про­г­ра­ма­та ще бъ­дат на­д­п­ре­ва­ри­те при мъ­же­те и же­ни­те, ко­и­то ще съ­бе­рат ед­но от най-яр­ки­те име­на в спор­та с мал­ко­то то­п­че.

За при­з­ьо­ри­те във вси­ч­ки тур­ни­ри са пре­д­ви­де­ни кра­си­ви ку­пи, ме­да­ли и мно­го по­да­ръ­ци, а за те­зи в от­к­ри­ти­те шам­пи­о­на­ти – па­ри­ч­ни на­г­ра­ди. Ор­га­ни­за­тор на фе­с­ти­ва­ла е спор­тен клуб “Да­ма ку­па”.

Във фе­с­ти­ва­ла по те­нис на ма­са ще уча­с­т­ват и бал­чи­ш­ки­те шам­пи­о­ни Бо­рис Чер­вен­ков и арх. Ге­ор­ги Ми­хай­лов. Еки­път на в-к „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” им по­же­ла­ва ус­пе­ш­но пре­д­с­та­вя­не.

Руслан ЙОРДАНОВ

 

Коментарите са затворени.